Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

7/20.9.1911:Ο πατέρας τoυ Συvεργατισμoύ I. Οικovoμίδης απoδέχεται vα είvαι υπoψήφιoς για τo Νoμoθετικό Συμβoύλιo και τovίζει τηv αvάγκηv ίδρυσης συvεργατικώv εταιρειώv και όπως κάθε πόλη έχει τη δική τoυ Λαϊκή Τράπεζα και κάθε χωριό τη δική τoυ χωρική τρ.

S-265

7/20. 9. 1911: Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ιωάννης Οικονομίδης: Ο πατέρας του Συνεργατισμού. (Φωτογραφία Αρχείο Αχιλλέα Λυμπουρίδη)

Στο εκλογικό διαμέρισμα Λάρνακας- Αμμοχώστου, κατά την προεκλογική εκστρατεια για τις εκλογές στο Νομοθετικό, του 1911, γινόταν μεγάλος σάλος για την επιστροφή του Ι. Οικονομίδη, του θεωρουμένου πατέρα του Συνεργατικού Κινήματος στη νήσο. Ενας μεγάλος αριθμός εκλογέων με επιστολή του στον Ι. Οικονομίδη, οικονομικό παράγοντα του τόπου, του ζητούσαν να δεχθεί την υποψηφιότητα (Κυπριακός Φύλαξ 10/19 Σεπτεμβρίου 1911).

Ανέφεραν στην επιστολή τους οι πρόκριτοι από τις κοινότητες Βαρωσίων, Τρικώμου, Λευκονοίκου, Ακανθούς, Δαυλού, Φλαμουδιού, Κώμης Κεπίρ, Κώμας του Γιαλού, Λεοναρίσσου, Γιαλούσας, Ριζοκαρπάσου, Αγίου Θεοδώρου, Γύψου, Βατυλής, Λύσης, Πραστειού, Περιστερώνας, Πηγής, Μαραθοβούνου και Μηλιάς:

"Προς τον αξιότιμον κ. Ιω. Οικονομίδην, δικηγόρον και διευθυντήν του Ταμιευτηρίου "Η Λευκωσία".

Ο λαός του εκλογικού διαμερίσματος Αμμοχώστου-Λάρνακος μετ' αγάπης και υπερηφανείας παρακολουθήσας την πολυμερή εθνικήν και πολιτικήν και κοινωνικήν δράσιν σου απ' αυτών έτι των πρώτων βημάτων σου εν τε τω πρακτικώ και πολιτικώ σου σταδίω και ιδία, ότε επί πενταετίαν όλην έσχε το ευτύχημα και την τιμήν ν' αντιπροσωπευθή υπό σου εν τω νομοθ. συμβουλίω, αφ' ενός μεν διέγνω καλώς το τε ειλικρινές το ευθύν του χαρακτήρος σου και απτά έσχε δείγματα της περινοίας σου και των εμβριθών και βαθειών γνώσεων και της ανεκτιμήτου πείρας περί όλων εν γένει των ζητημάτων της νήσου, σαφεστέρου δε εδραίαν εσχημάτισε την πεποίθησιν, ότι πάντων συ ο αρμοδιώτατος τυγχάνεις ίνα διατελής αυτού ηγέτης και επαξιώτατα και τα μάλιστα τελεσφόρως ν' αντιπροσωπεύσης αυτόν εν τω Νομοθ. Συμβουλίω.

Διά ταύτα δε, εξ αγάπης προς την πατρίδα και εκ θερμού και αγνού μόνον διαφέροντος περί των πολλαπλών της όλης πατρίδος και της νήσου συμφερόντων, τα οποία εν τω προσώπω σου θα ανεύρωσι τον μάλλον πεφωτισμένον και εν ταυτώ θαρραλέον και αξιόμαχον προασπιστήν, οι υποφαινόμενοι, οι οποίοι εν τω ζητήματι τούτω έχομεν την πεποίθησιν των αδίστακτον, ότι συμπάντων των εκλογέων του εκλογικού ημών διαμερίσματος διερμηνευόμενην την γνώμην, έγνωμεν και παρακαλούμεν θερμώς ν' αποδεχθής ην αμετακλήτως απεφασίσαμεν να σοι θέσωμεν υποψηφιότητα εν τοις επικειμέναις εκλογαίς των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου.

Δι' ελπιδος δ' έχομεν χρηστής ή μάλλον ουδαμώς αμφιβάλλομεν, ότι και συ εν τη προς την πατρίδα αγάπη σου και εν τω θερμώ σου διαφέροντι περί των κοινών, δεν θ' αρνηθής να εκπληρώσης ην ούτως αιτείται σοι χάριν το εκλογικόν διαμέρισμα Αμμοχώστου- Λάρνακος, επ' αγαθώ μεν τούτου και της όλης πατρίδος, επί δόξη δε σου και ημών των εκλογέων, αλλ' επί πλέον και χάριν της μνήμης του αειμνήστου θείου σου, του αοιδίμου Μητροπολίτου Κυπριανού, ου τόσον αντάξιος ανεδείχθης συγγενής και προασπιστής των δικαίων της Πατρίδος και ου η ψυχή θα ευφρανθή και άνωθεν θα ευλογή ημάς μεν επί τω διαβήματι ημών τούτω, σε δε επί τη εκπληρώσει της επιθυμίας και παρακκλήσεως ημών ταύτης".

(Μεταγλώττιση)

Ο λαός του εκλογικού διαμερίσματος Αμμοχώστου-Λάρνακος με αγάπη και υπερηφάνεια παρακολουθώντας την πολυμερή εθνική και πολιτική και κοινωνική δράση σου από των

Η αποβάθρα της Λάρνακας στις αρχές του 1900 σε φωτογραφία του "Γκλάζνερ"

πρώτων βημάτων σου και στο πρακτικό και στο πολιτικό σου στάδιο και ιδιαίτερα όποτε για ολόκληρη πενταετίαν είχε το ευτύχημα και την τιμή να αντιπροσωπευθεί από σένα στο Νομοθ. Συμβούλιο, αφ' ενός μεν διέγνωσε καλά το ειλικρινές και το ευθύ του χαρακτήρα σου και είχε απτά δείγματα της σωφροσύνης και των εμβριθών και βαθιών γνώσεων και της ανεκτίμητης σου πείρας για όλα γενικά ζητήματα της νήσου, σαφέστερα δε σχημάτισε πεποίθηση, ότι από όλους εσύ είσαι ο πιο αρμόδιος για να διατελείς ηγέτης του επάξια και τα πολύ αποτελεσματικά να τον αντιπροσωπεύσεις στο Νομοθ. Συμβούλιο.

Γι' αυτό δε, από αγάπη προς την πατρίδα και από θερμό και αγνό μόνο ενδιαφέρον για τα πολλαπλά συμφέροντα της πατρίδας και της νήσου, τα οποία στο πρόσωπο σου θα ανεύρουν τον μάλλον πεφωτισμένο και ταυτόχρονα θαρραλέο και αξιόμαχο προασπιστή, οι υποφαινόμενοι, οι οποίοι στο ζήτημα αυτό έχουμε την πεποίθηση αδίστακτα, ότι διερηνεύοντες τη γνώμη όλων των εκλογέων του εκλογικού μας διαμερίσματος, παρακαλούμε θερμώς ν' αποδεχθείς την αμετάκλητη απόφαση μας να σου θέσουμε υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου.

Εχουμε την ελπίδα ή μάλλον δεν αμφιβάλλομε καθόλου, ότι και συ, για την αγάπη προς την πατρίδα και το ενδιαφέρον σου προς τα κοινά, δεν θ' αρνηθείς να εκπληρώσεις τη χάρη που σου ζητείται από το εκλογικό διαμέρισμα Αμμοχώστου- Λάρνακας, για το καλό μεν τούτου και της όλης πατρίδας, προς δόξα και για σένα κι' εμάς των εκλογέων, αλλά επί πλέον και χάρη στη μνήμη του αείμνηστου θείου σου, του αείμνηστου Μητροπολίτη Κυπριανού, του οποίου τόσο αντάξιος ανεδείχθηκες συγγενής και προασπιστής των δικαίων της Πατρίδος και του οποιου η ψυχή θα ευφρανθεί και από ψηλά θα μας ευλογεί για το διαβημά μας αυτό εσένα δε για την εκπλήρωση της επιθυμίας και παράκκλησης μας αυτής".

Ο Οικονομίδης απαντώντας στις 7/20 Σεπτεμβρίου 1911 ανακοίνωνε την αποδοχή της πρότασης για να κατέλθει εκ νέου στον πολιτικό στίβο έδωσε πολλές υποσχέσεις αλλά και τις σκέψεις του για τον αγώνα του κυπριακού λαού και τη λειτουργία του Νομοθετικού

Στο επίκεντρο των εισηγήσεων του ήταν η όσο το δυνατόν προώθηση του Συνεργατισμού. Κάθε πόλη, τόνιζε πρέπει να έχει τη Λαϊκη της Τράπεζα και κάθε χωριό τη χωρική του Τράπεζα.

Ανέφερε επίσης ότι η πολιτική ελευθερία της Κύπρου θα προέλθει μέσω της οικονομικής ελευθερίας.

Τόνιζε ο Οικονομίδης:

"Εις απάντησιν της τόσον κολακευτικής δι' εμέ επιστολής σας, αφού σας απονείμω τας απείρους και εγκαρδίους μου ευχαριστίας, επιθυμώ δι' ολίγον να εξηγήσω τους λόγους, δι' ους εδίστασα αν έπρεπε να αναμιχθώ εις την ενεργόν πολιτικήν ή όχι.

Υπηρετήσας επί εξαετίαν εις το Νομοθετικόν Συμβούλιον, παρακολουθήσας δε πάντοτε και εκτός αυτού ευρισκόμενος εκ του σύνεγγυς και μετά προσοχής τας εργασίας αυτού, εσχημάτισα την πεποίθησιν ότι, ως είνε τούτο κατηρτισμένον και με τα λίαν περιορισμένα δικαιώματα άτινα τα αιρετά μέλη έχουσιν εν αυτώ, είνε δυσκολώτατον να επιτευχθώσι θετικά αποτελέσματα εκ της εργασίας των αιρετών μελών προς όφελος του τόπου.

Εσχημάτισα επίσης την πεποίθησιν ότι δυνάμεθα, εργαζόμενοι προς τούτο, να επιτύχωμεν θετικώτερα αποτελέσματα υπέρ της προαγωγής του τόπου δι' ημών αυτών και άνευ

Η αποβάθρα της Λάρνακας το 2011

της βοηθείας της Κυβερνήσεως και αποβλέψας εις τα αλλαχού γινόμενα εύρον ότι διά του Συνεργατισμου δυνάμεθα και ημείς οι Κύπριοι να προαχθώμεν διά των ιδίων ημών δυνάμεων εις το αυτό επίπεδον, εις το οποίον ευρίσκονται σήμερον αι προηγμέναι κοινωνίαι των ευνοουμένων κρατών.

Θα εφθάνομεν εις το ποθούμενον τέρμα και θα είχομεν αδρότερα αποτελέσματα αν συν τη αυτοβοηθεία είχομεν και ποιάν τινα Κυβερνητικήν βοήθειαν, οία αλλαχού παρέχεται ασφαλώς όμως εργαζόμενοι θα φθάσωμεν εις το τέρμα και θα επιτύχωμεν τα επιδιωκόμενα καλά αποτελέσματα και άνευ της τοιαύτης βοήθειας, έστω και κατά τι αργότερον, ενώ αν περιοριζώμεθα μόνον εις κλαυθμηρισμούς ως μικρά μωρά και εις μεμψιμοιρίας ως γέροντες μούρμουροι, ουδέποτε θα χωρήσωμεν εις τα πρόσω ουδέ κατά εν βήμα.

Σχηματίσας λοιπόν την πεποίθησιν ταύτην, έταξα εμαυτώ ως θετικήν εργασίαν υπέρ του τόπου την εισαγωγην και εξάπλωσιν ανά την νήσον μας του θαυματουργού συνεργατισμού.

Ηδη εισήχθη από δωδεκαετίας λίαν επιτυχώς και μετά ισχυράς τάσεως προς εξάπλωσιν ανά πάσαν την νήσον και με θαυμάσια αποτελέσματα ο πιστωτικός κλάδος του Συνεργατισμού, υπό τον τύπον των Ταμιευτηρίων και των χωρικών τραπεζών.

Είμαι πεπεισμένος ότι και οι άλλοι δύο κλάδοι του Συνεργατισμού, ο της καταναλώσεως και ο της παραγωγης την αυτήν θα έχουν επιτυχίαν άμα εισαχθώσιν.

Πάντες οι κλάδοι της γεωργίας, της μόνης πηγής ευημερίας πασών των εν Κύπρω τάξεων, διά του Συνεργατισμού και μόνου θα δυνηθώσι να προαχθώσι.

Προς διάδοσιν λοιπόν του Συνεργατισμού και δη με τους πολύ ολίγους συνεργάτας, ους ακόμη έχω προς τούτο, μου χρειάζεται άπας ο διαθέσιμος μου χρόνος και διά τούτο δεν ήθελον να αναλάβω άλλα βαρέα καθήκοντα, ως τα εν τω Νομοθετικώ Συμβουλίω.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 12/25 Φεβρουαρίου 1911

Η παρ' υμών όμως εξασκηθείσα ευγενής και κολακευτική πίεσης και η επίκλησις της μνήμης του αειμνήστου θείου μου Κυπριανού, αφ' ενος, αφ' ετέρου δε η ανάγκη λήψεως νομοθετικών τινών μέτρων, αναγκαίων διά την επιτυχή εφαρμογήν του Συνεργατισμού και διότι φρονώ ότι η περίοδος αύτη του Νομοθετικού θα είνε μιά των σπουδαιοτέρων από της συστάσεως του, με κατέπεισαν να κατέλθω εις τον εκλογικόν αγώνα και τούτο αποφασίσας θεωρώ εμαυτόν υπόχρεων να καταστήσω γνωστόν εν γενικαίς γραμμαίς το πολιτικόν μου πρόγραμμα, εφ' ου θα εργασθώ αν οι εκλογείς του διαμερίσματος Λάρνακος- Αμμοχώστου με τιμήσωσι διά της ψήφου των.

ΚΥΠΡΙΟΙ,

Δι' ημάς, πολιτική ελευθερία, εκτός της ενώσεως μετά της μητρός μας Ελλάδος δεν είνε δυνατόν ούτε να νοηθή, ουδέ να υπάρξη, αύτη δεν πρέπει να ήνε ο σκοπός και το τέρμα πάσης ενεργείας και πάσης δράσεως μας και προς επίτευξιν του ιερού μας τούτου σκοπού πρέπει να εργαζώμεθα ενδελεχώς αλλά και συστηματικώς ηνωμένως και συνετώς.

Πλην της πολιτικής δουλείας υπάρχει και άλλη δουλεία, ουχί ολιγωτέρα αυτής σκληρά από της οποίας πρέπει να εργασθώμεν, όπως αλλαγώμεν.

Πλην της πολιτικής ελευθερίας υπάρχει και άλλη ελευθερία, ουχί βεβαίως εξίσου προσφιλής αλλ' αναγκαιότατον και απαραίτητον στοιχείον αυτής αποτελούσα και πρόδρομος αυτής ούσα, η οικονομική ελευθερία.

Από της Οικονομικής λοιπόν δουλείας πρέπει να εργασθώμεν όπως απαλλαγώμεν, προς απόκτησιν της οικονομικής ελευθερίας, πρέπει επίσης ενδελεχώς συστηματικως και ηνωμένως και συνετώς να εργασθώμεν.

Η απόκτησις δε αυτής της ελευθερίας δεν εξήρτηται από παράγοντας ους δεν δυνάμεθα ημείς να διαθέσωμεν κατά το δοκούν ως συμβαίνει με την απόκτησιν της Πολιτικής μας ελευθερίας.

Δυνάμεθα μόνοι μας ν' αποκτήσωμεν την Οικονομικήν ανεξαρτησίαν μας και τότε, αποκτώντες την αυτοπεποίθησιν και την δέουσαν οργάνωσιν προς Οικονομικούς σκοπούς, θα δυνηθώμεν πολύ καλύτερον, πολύ αποτελεσματικώτερον να εργασθώμεν και υπέρ της πολιτικής μας ελευθερίας.

Προς απόκτησιν, λοιπόν, της οικονομικής μας ελευθερίας θα εργασθώμεν τω Νομοθετικώ Συμβουλιω, διά της ψηφίσεως των αναγκαίων προς τούτο νομοθετημάτων, έξω δε διά της ιδρύσεως Συνεργατικών εταιρειών. Πάσα πόλις πρέπει να έχη την Λαϊκην Τράπεζαν και παν χωρίον την χωρικήν του τράπεζαν.

Εν αυταίς πολίται τε και χωρικοί θα ευρίσκουν άφθονα και ευθυνά τα προς την εμπορίαν, την βιομηχανίαν, την γεωργίαν των αναγκαία κεφάλαια, εις αυτάς θα αποταμιεύουν ασφαλώς πολίται και χωρικοί της οικονομίας των. Η εκλογή Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών δεν αποτελεί καθόλου την λύσιν του εκκλησιαστικού ζητήματος, δι' οι παρελθόντες σφοδροί αγώνες.

Φρονώ ότι το ζήτημα τούτο δέον συντόμως να λυθή ριζικώς διά του Νομοθετικού Συμβουλίου του προς τούτο Νομοσχεδίου καταρτιζομένου σν συνεργασία των Ελλήνων βουλευτών και της Ιεράς Συνόδου.

Ο αυστηρός και δίκαιος έλεγχος των πράξεων της Κυβερνήσεως και η προσπάθεια προς πρόληψιν ή διόρθωσιν τυχόν αδικημάτων εκ μέρους της Κυβερνήσεως θα αποτελή εν των κυρίων μελημάτων μου.

Θεωρώ περιττόν ν' απαριθμήσω εν προς εν πλείστα ζητήματα περί α δέον να ασχοληθή το Νομοθετικόν Συμβούλιον, διαβεβαιώ ότι πάντοτε μετά της μεγαλυτέρας προσοχής να μελετώ και θα εισηγούμαι παν αναγκαίον και ωφέλιμον διά τον τόπον μέτρον και ιδία παν μέτρον συντελεστικόν εις την προαγωγήν της γεωργίας, της μητρός και τροφού πασών των άλλων τεχνών και πασών των τάξεων, πολιτών τε και χωρικών της Κύπρου.

Φρονώ ότι μόνον διά της ευρύνσεως των δικαιωμάτων των αιρετών μελών εν τω Νομοθετικώ Συμβουλίω και διά της αυξήσεως του αριθμού των ελληνικών μελών αυτού

συμφώνως την τελευταία απογραφή, άνευ αυξήσεως του αριθμού των επισήμων μελών δύναται να επιτευχθώσι θετικά αποτελέσματα υπέρ του τόπου εκ της εργασίας των αιρετών μελών.

Προς τούτο θα εργασθώ πάση δυνάμει εντός τε και εκτός του Νομοθετικού Συμβουλίου.

Και ταύτα μεν αποτελούν εν λίαν γενικαίς γραμμαίς τα καθήκοντα εμού ως βουλευτού εάν εκλεγώ ως τοιούτος.

Υμών δε των εκλογέων ύψιστον καθήκον είνε να προσέλθετε αθρόοι εις τας κάλπας και ποιούντες καλήν και ευσυνείδητον χρήσιν του δικαιώματός σας, ν' αποδείξετε διά της ψήφου σας βουλευτάς σας του αρίστους εκ των υποψίων.

(Μεταγλώττιση)

Σε απάντηση της τόσον κολακευτικής για μένα επιστολής σας, αφού σας εκφράσω τις άπειρες και εγκάρδιες μου ευχαριστίες, επιθυμώ με λίγα λόγια να εξηγήσω τους λόγους, για τους οποίους δίστασα αν έπρεπε να αναμιχθώ στην ενεργό πολιτική ή όχι.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 26/8 Απριλίου 1911

Αφού υπηρέτησα για έξι χρόνια στο Νομοθετικό Συμβούλιο, και αφου παρακολούθησα πάντοτε και εκτός αυτού ευρισκόμενος εκ του σύνεγγυς και με προσοχή τις εργασίες του, εσχημάτισα την πεποίθηση ότι, ως είναι αυτό κατηρτισμένο και με τα πολύ περιορισμένα δικαιώματα τα οπολία έχουν τα αιρετά μέλη σ' αυτό, είναι δυσκολότατο να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα ασπό την εργασία των αιρετών μελών προς όφελος του τόπου.

Εχω σχηματίσει επίσης την πεποίθηση ότι μπορούμε, εργαζόμενοι προς τούτο, να επιτύχουμε πιο θετικά αποτελέσματα υπέρ της προαγωγής του τόπου από μόνοι μας και χωρίς τη βοήθεια της Κυβέρνησης και αποβλέποντας σε όσα συμβαίνουν αλλού βρήκα ότι διά του Συνεργατισμού μπορούμε κι μεις οι Κύπριοι να προαχθούμε με τις δικές μας δυνάμεις σ' αυτό το επίπεδο, στο οποίο ευρίσκονται σήμερα αι προηγμένες κοινωνίες των ευνοουμένων κρατών.

Θα φθάναμε στο ποθούμενο τέρμα και θα είχαμε πιο αδρά αποτελέσματα αν πέραν της αυτοβοήθειας είχαμε και κάποια Κυβερνητική βοήθεια, η οποία αλλού παρέχεται, ασφαλώς όμως εργαζόμενοι θα φθάσουμε στο τέρμα και θα επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα καλά αποτελέσματα και χωρίς τη τέτοια βοήθεια, έστω και λίγο αργότερο, ενώ αν περιοριζόμαστε μόνον σε κλαυθμηρισμούς σαν μικρά μωρά και σε μεμψιμοιρίες ως μούρμουροι γέροντες, ουδέποτε θα προχωρήσουμε μπροστά ούτε κατά ενα βήμα.

Αφού σχημάτισα λοιπόν την πεποίθηση αυτή, έταξα στον εαυτό μου ως θετικήν εργασία υπέρ του τόπου την εισαγωγή και εξάπλωση ανά τη νήσο μας του θαυματουργού συνεργατισμού.

Ηδη εισήχθη από δωδεκαετία πολυ επιτυχώς και με ισχυρή τάση προς εξάπλωση σε ολόκληρη τη νήσο και με θαυμάσια αποτελέσματα ο πιστωτικός κλάδος του Συνεργατισμού, υπό τον τύπο των ταμιευτηρίων και των χωρικών τραπεζών.

Είμαι πεπεισμένος ότι και οι άλλοι δύο κλάδοι του Συνεργατισμού, εκείνος της κατανάλωσης και εκείνος της παραγωγης την ιδίαν επιτυχίαν θα έχουν μόλις εισαχθούν.

Ολοι οι κλάδοι της γεωργίας, της μόνης πηγής ευημερίας όλων των τάξεων στην Κϋπρο, διά του Συνεργατισμού και μόνο θα μπορέσουν να προαχθούν.

Προς διάδοση λοιπόν του Συνεργατισμού και ιδιαίτερα με τους πολύ λίγους συνεργάτες, τους οποίους έχω ακόμα για τον σκοπό αυτό, μου χρειάζεται όλος ο διαθέσιμος μου χρόνος και γι' αυτό δεν ήθελα να αναλάβω άλλα βαριά καθήκοντα, ως αυτά στο Νομοθετικό Συμβούλιο.

Η ευγενική και κολακευτική όμως πίεση που ασκήθηκε από εμάς και η επίκληση της μνήμης του αείμνηστου θείου μου Κυπριανού, αφ' ενος, και αφ' ετέρου η ανάγκη λήψης

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 8/21 Ιανουαρίου 1911

κάποιων νομοθετικών μέτρων, που είναι αναγκαία γιά την επιτυχή εφαρμογή του Συνεργατισμού και διότι φρονώ ότι η περίοδος ατή του Νομοθετικού θα είναι μια από τις σπουδαιότερες από τη σύσταση του, με έπεισαν να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα και αυτό αφού αποφάσισα θεωρώ τον εαυτό μου υπόχρεον να καταστήσω γνωστο σε γενικές γραμμές το πολιτικό μου πρόγραμμα, στο οποίο θα εργασθώ αν οι εκλογείς του διαμερίσματος Λάρνακας- Αμμοχώστου με τιμήσουν με την ψήφο τους.

ΚΥΠΡΙΟΙ,

Για μας, πολιτική ελευθερία, εκτός από την ένωση με τη μητέρα μας Ελλάδας δεν είναι δυνατό ούτε να νοηθεί, ούτε να υπάρξει, αυτή δεν πρέπει να είναι ο σκοπός και το τέρμα κάθε ενέργειας και κάθε δράσης μας και προς επίτευξη του ιερού μας αυτού σκοπού πρέπει να εργαζόμαστε ενδελεχώς αλλά και συστηματικά ηνωμένως και συνετά.

Εκτός από την πολιτική δουλεία υπάρχει και άλλη δουλεία, όχι λιγότερον σκληρή από αυτήν, από την οποία πρέπει να εργασθούμε, για να όπως απαλλαγούμε.

Εκτός από την πολιτική ελευθερία υπάρχει και άλλη ελευθερία, όχι βεβαίως εξίσου προσφιλής αλλ' αναγκαιότατο και απαραίτητο στοιχείο της αποτελεί και πρόδρομο της που είναι η οικονομική ελευθερία.

Από της Οικονομικής λοιπόν δουλείας πρέπει να εργασθώμεν όπως απαλλαγώμεν, προς απόκτηση της οικονομικής ελευθερίας, πρέπει επίσης ενδελεχώς συστηματικά και ηνωμένοι και συνετά να εργαθούμε.

Η απόκτηση δε αυτής της ελευθερίας δεν εξαρτάταιαπό παράγοντες τους οποίους δεν μπορούμε ημείς να διαθέσουμε κατά το δοκούν όπως συμβαίνει με την απόκτηση της Πολιτικής μας ελευθερίας.

Μπορούμε μόνοι μας να αποκτήσουμε την Οικονομική ανεξαρτησία μας και τότε, αποκτώντας την αυτοπεποίθηση και τη δέουσα οργάνωση προς Οικονομικούς σκοπούς, θα μπορέσουμε πολύ καλύτερα, πολύ αποτελεσματικότερα να εργασθούμε και υπέρ της πολιτικής μας ελευθερίας.

Προς απόκτηση, λοιπόν, της οικονομικής μας ελευθερίας θα εργασθούμε στο Νομοθετικό Συμβούλιο, με την ψήφιση των αναγκαίων προς τούτο νομοθετημάτων, έξω δε με την ίδρυση Συνεργατικών εταιρειών. Κάθε πόλη πρέπει να έχει τη Λαϊκή Τράπεζα και κάθε χωριό τη χωρική του τράπεζα.

Σε αυτές πολίτες και χωρικοί θα βρίσκουν άφθονα και ευθυνά τα αναγκαία κεφάλαια προς την εμπορία, τη βιομηχανία, τη γεωργία, σε αυτές θα αποταμιεύουν με ασφάλεια πολίτες και χωρικοί τις οικονομίες τους. Η εκλογή Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών δεν αποτελεί καθόλου τη λύση του εκκλησιαστικού ζητήματος.

Φρονώ ότι το ζήτημα αυτό πρέπει σύντομα να λυθεί ριζικά μέσω του Νομοθετικού Συμβουλίου με το Νομοσχέδιο που καταρτίζεται σε συνεργασία των Ελλήνων βουλευτών και της Ιεράς Συνόδου.

Ο αυστηρός και δίκαιος έλεγχος των πράξεων της Κυβέρνησης και η προσπάθεια προς πρόληψη ή διόρθωση τυχόν αδικημάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης θα αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματά μου.

Θεωρώ περιττόν να απαριθμήσω ένα προς ένα περισσότερα ζητήματα για τα οποία πρέπει να ασχοληθεί το Νομοθετικό Συμβούλιο, διαβεβαιώ ότι πάντοτε με τη μεγαλύτερη προσοχή θα μελετώ και θα εισηγούμαι κάθε αναγκαίο και ωφέλιμο γιά τον τόπο μέτρο και ιδιαίτερα κάθε μέτρο που συνστελει στην προαγωγή της γεωργίας, της μητέρας και τροφού όλων των άλλων τεχνών και όλων των τάξεων, πολιτών και χωρικών της Κύπρου.

Φρονώ ότι μόνον με τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των αιρετών μελών στο Νομοθετικό Συμβούλιο και με την αύξηση του αριθμού των ελληνικών μελών του σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, χωρίς αύξηση του αριθμού των επισήμων μελών μπορούν να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα υπέρ του τόπου από την εργασία των αιρετών μελών.

Προς τούτο θα εργασθώ με όλη μου τη δύναμη μέσα και έξω από το Νομοθετικό Συμβούλιο.

Και αυτά μεν αποτελούν σε πολύ γενικές γραμμές τα καθήκοντα μου ως βουλευτού εάν εκλεγώ.

Εσάς δε των εκλογέων είναι ύψιστο καθήκο να προσέλθετε αθρόοι στις κάλπες και ποιούντες καλήν και ευσυνείδητη χρήση του δικαιώματός σας, να αποδείξετε με την ψήφο σας, ως βουλευτές σας τους άριστους από τους υποψηφίους.