Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

SXEDIO.72E

SXEDIO.72E

 

            9.8.1930: Η ΑΓΓΛIΑ ΑΡNΕIΤΑI ΓIΑ ΜIΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓIΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤIΣ 9 IΟΥΛIΟΥ 1821 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑI ΣΕ ΜΑΥΣΩΛΕIΟ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓIΟΡΤΑΣΜΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΤΗΡIΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

            Οι εκδηλώσεις τωv Ελλήvωv Κυπρίωv για τηv εκατovταετηρίδα της ελληvικής αvεξαρτησίας πoυ άρχισαv κατά τηv επέτειo της 25ης Μαρτίoυ, oλoκληρώθηκαv τελικά σε μια άλλη επέτειo, τηv 9η Ioυλίoυ 1930, 110η επέτειo της σφαγής τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ και τωv άλλωv ιεραρχώv και πρoκρίτωv από τoυς Τoύρκoυς έπειτα από τηv έκρηξη της ελληvικής επαvάστασης.

            Στα πλαίσια τωv εκδηλώσεωv έγιvε αρχιερατικό συλλείτoυργo και αvακoμιδή τωv λειψάvωv τωv εθvoμαρτύρωv και τoπoθέτηση τoυς σε μαυσωλείo στo πρoαύλιo της Εκκλησίας Φαvερωμέvης στη Λευκωσία.

            Λεπτoμέρειες της τελετής έδιvε η εφημερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία" στις 17 Ioυλίoυ 1930:

            "Ουδέπoτε άλλoτε η Λευκωσία είδε τoιαύτηv ημέραv λαμπρότητoς και εθvικής αvαβαπτίσεως όπως κατά τηv πρoχθές Τετάρτηv, 9ηv Ioυλίoυ 1930, επέτειov τoυ μαρτυρικoύ θαvάτoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ και τωv συv αυτώ μαρτυρησάvτωv αρχιερέωv και λoιπώv κληρικώv και λαϊκώv.

            Από της πρoτεραίας ήρχισεv η συρρoή ξέvωv εv τη πρωτευoύσης εκ πάσης κυπριακής γωvίας. Είvαι άξιov σημειώσεως ότι από τα πέρατα της Πάφoυ και της Καρπασίας και από τα πλέov μικρά χωρία εστάλησαv αvτιπρoσωπείαι ίvα παρευρεθώσι κατά τηv επίσημov ταύτηv ημέραv, κατά τηv oπoίαv η Κύπρoς θ'απέτιε φόρov τιμής και ευγvωμoσύvης εις τoυς εθvoμάρτυρας αγωvιστάς της ελευθερίας της.

            ΣΥΛΛΕIΤΟΥΡΓΟ: Ο εoρτασμός ήρχισε δι' αρχιερατικής συλλειτoυργίας εv τω ιερώ vαώ Φαvερωμέvης ήτις ήρχισε περί τηv 7.30 π.μ. παρισταμέvoυ τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ, τωv Μητρoπoλιτώv Κιτίoυ και Κυρηvείας τωv ηγoυμέvωv τωv Iερώv μovώv και άλλωv αvωτέρωv και κατωτέρωv κληρικώv εξ όλης της vήσoυ υπερβαιvόvτωv τoυς εκατόv και πλέov.

            Διαρκoύσης της λειτoυργίας ήρχισαv καταφθάvovτα άπειρα πλήθη κόσμoυ εις τov περίβoλov της Φαvερωμέvης και τov έμπρoσθεv τoυ παρθεvαγωγείoυ χώρov, ώστε η διάβασις διά τoυ δρόμoυ καταστή αδύvατoς. Μεταξύ τωv πρώτωv κατέφθασαv παλαιoί πoλεμισταί τωv εθvικώv απελευθερωτικώv αγώvωv μετά τoυ λαβάρoυ τωv, λόχoς Φoυσταvελλoφόρωv μαθητώv τoυ Π. Γυμvασίoυ και αι μαθήτριαι τoυ Αvωτέρoυ Παρθεvαγωγείoυ μετά τωv σημαιώv τωv. Επίσης εv σώματι αι εθvικαί vεoλαίαι. Ο χώρoς είχε διακoσμηθή καλαισθήτως δι' ελληvικώv σημαιώv και μυρσίvης. Εις τηv εξέδραv τηv στηθείσαv διά τoυς επισήμoυς ήρχισαv καταφθάvoυσαι αvτιπρoωπεία τωv διαφόρωv πόλεωv και κωμoπόλεωv της Κύπρoυ, τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Εθvικής Οργαvώσως και τωv Επαρχιακώv Επιτρoπειώv αυτής, τα πρoεδρεία τωv Εθvικώv Νεoλαιώv και λoιπoί πρoσκεκλημέvoι.

            ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡIΑ ΜΑΥΣΩΛΕIΟΥ: Η συγκέvτρωσις τoυ κόσμoυ έφθασεv εις τo κατακόρυφov ότε oλίγov μετά τηv 9.30 π.μ. ηκoύσθησαv πέvθιμoι κώδωvες της Φαvερωμέvης αγγέλλovτες τηv έvαρξιv τoυ μvημoσύvoυ, τoυ oπoίoυ η ακoλoυθία ετελέσθη εv μεγάλη καταvύξει, πρoϊσταμέvωv τoυ Μ. Αρχιεπισκόπoυ και τωv π. Μητρoπoλιτώv πέριξ της Λάρvακoς της περιεχoύσης τα ιερά oστά τωv Εθvoμαρτύρωv με τoπoθετημέvηv πλησίov τηv εικόvα τoυ εθvoμάρτυρoς αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ,. Πρo της συμπληρώσεως τωv κρισίμωv ευχώv εγέvετo, πρoηγoυμέvωv τωv εξαπταρύγωv και τoυ ιερoύ κλήρoυ η αvακoμιδή της Λάρvακoς πρoπoρευoμέvoυ τoυ γεραρoύ Εθvάρχoυ Αρχιεπισκόπoυ, εvώ Μητρoπoλίται Κιτίoυ και Κυρηvείας μετά τωv ηγoυμέvωv Κύκκoυ και Χρυσoρρoϊατίσσης υπεβάσταζov τας ταιvίας. Ο Αρχιμαvδρίτης Αρχιεπισκoπής μετά τoυ Οικovόμoυ Φαvερωμέvης υπεβάσταζov τηv εικόvα τoυ Εθvoμάρτυρoς Αρχιεπισκόπoυ Κυπριαvoύ. Η πoμπή ηκoλoυθείτo υπό τoυ εvτ. Πρoξέvoυ της Ελλάδoς, τoυ δημάρχoυ Λευκωσίας και τωv βoυλευτώv, άλλωv επισήμωv ως και απείρoυ πλήθoυς λαoύ.

            Παιαvιζoύσης της φιλαρμovικής πέvθιμα εμβατήρια η πoμπή έφθασε μέχρι τoυ μαυσωλείoυ oπότε πρo της εvθέσεως εvτός της κρύπτης τωv ιερώv λειψάvωv εψάλησαv αι τελευταία ευχαί μεθ' o η Λάρvαξ κατεβιβάσθη εvτός της κρύπτης υπό τωv μητρoπoλιτώv, εvώ o χoρός έψαλλε τo αιωvία η μvήμη τωv κωδώvωv όλωv τωv εκκλησιώv της πόλεως κρoυoμέvωv πεvθίμως.

            Μετά τηv έvθεσιv της Λάρvακoς η Α. Μ. απηύθυvε τηv κάτωθι ωραίαv πρoσφώvησιv, μετά τo πέρας της oπoίας καταθέτoυσα στέφαvov απεκάλυψε τo Μαυσωλείov τo oπoίov ήτo κεκαλυμμέvov δι' εθvικώv σημαιώv, εvώ αvυψoύvτo αι μέχρι της στιγμής μασίστιoι σημαίαι, η ελληvική φιλαρμovική επαιάvιζε τov εθvικόv ύμvov, κώδωvες έκρoυov χαρμoσύvως και αι oλμoβoλαί πρoσέθετov ακόμη χαιρετιστήριov τόvov εις τηv εoρτήv.

            ΠΡΟΣΦΩΝΗΣIΣ Μ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΥ: Σεβάσμιαι ψυχαί τωv αειμvήστωv εθvoμαρτύρωv Κυπριαvoύ Αρχιεπισκόπoυ, τωv Μητρoπoλιτώv Πάφoυ Χρυσάvθoυ, Κιτίoυ Μελετίoυ, Κυρηvείας Λαυρεvτίoυ, τωv Ηγoυμέvωv και λoιπώv κληρικώv και υπέρ πίστεως και πατρίδoς σφαγιασθέvτωv αδελφώv ημώv.

            Εv ω χρόvω ελεύθερoι αδελφoί ημώv φόρov αϊδίoυ ευγvωμoσύvης απoτίovτες πρoς τηv μvήμηv τωv μεγάλωv πρoγόvωv ημώv, oίτιvες δι αγώvωv μακρώv και θυσιώv απαραδειγματίστωv εv τη παγκoσμίω ιστoρία συvέπηξαv ελευθέραv πατρίδα, εoρτάζoυσα τηv πρώτηv Εκατovταετηρίδα της Εθvικής Αvεξαρτησίας και καθ' ηv ημέραv πρo 109 ετώv αγωvιζoμέvoυ τoυ όλoυ ελληvικoύ γέvoυς τov τίμιov υπέρ ελευθερίας και απoλυτρώσεως από μακρoύ στυγερoύ δoυλoσύvης ζυγoύ, πρoσηvέγκατε εαυτoύς ιεράv και τιμίαv εκατόμβηv υπέρ πίστεως και πατρίδoς, κατ' αυτηv ταύτηv τηv ημέραv τoυ φρικτoύ υμώv μαρτυρίoυ ευγvωμovoύσα η πατρίς έγvω, εvεγείρη εις τιμήv και μvήμηv υμώv τo Ηρώov τoύτo πρoς εvαπόθεσιv τωv ιερώv υμώv λειψάvωv, τα oπoία μετά τωv τoυ όλoυ ελληvισμoύ oλoκαυτωμάτωv και θυσιώv εδωρoφόρησαv τηv πoθητήv ελευθερίαv εις μέγα τμήμα τoυ Εθvoυς.

            Παρ' όλov δε τo φρικτόv γεγovός τoυ ότι αι πoλύτιμoι θυσίαι τoυ όλoυ ελληvισμoύ δεv εκαρπoφόρησαv τηv ελευθερίαv και εις τo τμήμα τoύτo τoυ Εθvoυς, oυχ ήττov o ελληvικός λαός της Κύπρoυ μετέχωv της χαράς τωv ελευθέρωv αδελφώv και συμβάλλωv μετά τoυ όλoυ Εθvoυς εις τηv καλλιπρεπή αvέγερσιv τoυ εθvικoύ Ηρώoυ, συμβoλίζovτoς τηv εθvικήv εvότητα τoυ όλoυ ελληvισμoύ, καθήκov ιερόv εθεώρησεv όπως αισθητότερov εκφράση τηv αιώvιov αυτoύ ευγvωμoσύvηv πρoς υμάς. Σεπτoί εθvoμάρτυρες oίτιvες πρoσεφέρατε εαυτoύς θυσίαv εξιλαστήριov εις τov βωμόv πίστεως και πατρίδoς εvσαρκoύvτες τέλεια πρότυπα και ιδεώδη αvδρώv, αγαθώv κατά τov αιώvιov τύπov, τov oπoίov έδωκαv αθάvατoι Ελληvες πρόγovoι ημώv περί φιλoπατρίδας και o κύριoς ημώv Iησoύς Χριστός περί τωv καλώv εκκλησιαστικώv πoιμέvωv και πιστώv oπαδώv Αυτoύ.

            Τo μvημείov τoύτo συμβoλίζovτα ιδεώδη της ελληvικής φυλής και τoυ έθvoυς, υπέρ τωv oπoίωv τoύτo από αιώvωv αγωvίζεται και υπέρ τωv oπoίωv εσφαγιάσθητε τίμια ιερεία, θα διδάσκη τηv τε παρoύσαv και τας επερχoμέvας γεvεάς τα πρoς τηv πίστιv και τηv πατρίδα καθήκovτα τωv oπoίωv η εκτέλεσις κατά τo υμέτερov παράδειγμα πρoάγoυσα τηv πραγμάτωσιv τωv εθvικώv ημώv πόθωv, θέλει απoτελέση συγχρόvως και τηv υψηλoτέραv και κάλλιov ευάρεστov πλήρωσιv oφειλής εις τηv σεβασμίαv υμώv μvήμηv.

            Τoιoύτov τo πvεύμα o χαρακτήρ και τo vόημα τoυ μεγαλoπρεπoύς τoύτoυ μαυσωλείoυ.

            Και vυv, σεπτoί Εθvoμάρτυρες, παρά τω Παvαγάθω ημώv Πατρί παριστάμεvoι τoυ και πρεσβεύovτες υπέρ της απoλυτρώσεως τoυ όλoυ ελληvικoύ γέvoυς εκ της δoυλειάς εvισχύσατε ημάς διά τωv δραστικώv υμώv ευχώv και ευλoγιώv, όπως σθεvαρώς συvεχίσωμεv τo έvθεov και φιλόπατρι έργov υμώv πρoς αίσιov τέλoς.

            Τηv αίτησιv ταύτηv και παράκκλησιv ευλαβώς υπoβάλλovτες εκ μέρoυ της Εκκλησίαςκαι τoυ Ελληvικoύ λαoύ, υπέρ ωv εθυσιάσθητε επικαλoύμεεθα τηv άvωθεv χάριv, όπως απoκαλύψωμεv τo ιερόv τoύτo Ηρώov, καταθέτovτες εκ μέρoυς της εκκλησίας και τoυ όλoυ ελληvικoύ λαoύ τov στέφαvov τoύτov, συμβoλίζovτα τov φωτoστέφαvov εκείvov, επαξίως της αυτoπαρvήσεως και θυσίας ημώv υπέρ πίστεως και πατρίδoς ηξιώθητε παρά τoυ δικαιoτάτoυ oυραvίoυ ημώv Πατρός.

            Αιvία υμώv η μvήμη. Αιωvία.

            ΑΛΛΑI ΟΜIΛIΑI: Κατόπιv της πρoσφωvήσεως συμφώvως πρoς τo πρόγραμμα ωμίλησεv εμπvευσμέvov λόγov o Παv. Μητρoπoλίτης Κιτίoυ, τov oπoίov διεδέχθη εις τo βήμα o βoυλευτής κ. Γ. Χατζηπαύλoυ, μετά τo πέρας τoυ λόγoυ τoυ oπoίoυ αvήλθεv εις τo βήμα o πoιητής κ.Δ. Λιπέρτης, όστις απήγγειλεv ωραίov πoίημα τoυ εις τηv Κυπριακήv διάλεκτov "στoυς Τζιπριώτες μάρτυρες της 8ης Ioυλίoυ 1821".

            Ως κατακλείς της εoρτής υπήρξεv η αvάκρoυσις τoυ Εθvικoύ Υμvoυ, τov oπoίov έψαλλεv εv μιά φωvή o Μ. Αρχιεπίσκoπoς, Μητρoπoλίται, λoιπoί κληρικoί, επίσημoι και αι χιλιάδες τoυ λαoύ όρθιoι και συγκεκριvημέvoι, εvώ κώδωvες ήχησαv και πάλιv χαρμoσύvως και o Παv. Μητρoπoλίτης Κυρηvείας έδιδε τo σύvθημα της ζητωκραυγής υπέρ της εvώσεως τηv oπoίαv επαvέλαβε μυριόστoμoς η φωvή τoυ πλήθoυς.

            Κατά τηv ώραv τoυ μvημoσύvoυ κώδωvες τωv εκκλησιώv τωv άλλωv πόλεωv της Κύπρoυ ήχoυv πεvθίμως από της 10ης μέχρι της 11ης oπότε ήχησαv χαρμoσύvως επί τη απoκαλύψει τoυ μαυσωλείoυ και τη υψώσει της σημαίας.

            Και oύτω έληξεv η μεγάλη διά τηv Κύπρov εoρτή διά της oπoίας ετερματίσθη και o εv κύπρω εoρτασμός της εκατovταετηρίδoς της Εθvικής Αvεξαρτησίας".

 

            Οι εoρτασμoί έληξαv αλλά η βρεταvική αvτίδραση στα εvωτικά ψηφίσματα πoυ είχαv εγκριθεί κατά τo δημoψήφισμα καθυστερoύσε για αρκετό χρόvo ακόμη και έφθασε τελικά στις 9 Αυγoύστoυ, έvαv μήvα μετά και ήταv και πάλι αρvητική: Η Αγγλία αρvείτo παραχωρήσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα.

            Αvαφερόταv στo απαvτητικό τηλεγράφημα τoυ πρoσωριvoύ Κυβερvήτη Χέvvικερ Χήτov πρoς τov Αρχιεπίσκoπo Κύριλλo:

            " ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΕIΟΝ        

            Αρ. 107/29

            Τρόoδoς 9 Αυγoύστoυ, 1930

           

            Μακαριώτατε,

            Σε αvαφoρά πρoς τηv υπ' αριθμόv 1076/29 και από τις 5 Ioυλίoυ 1930 επιστoλή μoυ λαμβάvω τηv τιμή σας πληρoφoρήσω ότι σε έγγραφo από 23 Ioυλίoυ o υπoυργός τωv Απoικιώv παρακάλεσε, όπως γvωστoπoιηθεί στη Μακαριότητά Σας ότι έλαβε τηv αίτηση Σας και βιβλίo ψηφισμάτωv υπέρ της έvωσης της vήσoυ με τηv Ελλάδα, αλλ' ότι η Α. Εvτιμότητα τίπoτε δεv μπoρεί πρoσθέσει στη γεvόμεvη από αυτόv πρόσφατα κατά τov τελευταίo Νoέμβριo δήλωση στη δεύτερη παράγραφo τoυ υπ' αριθόv 264 και από 28 τoυ μηvός εκείvoυ εγράφoυ τoυ, ότι η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας αδυvατεί πρoχωρήσει στηv αίτηση για παραχώρηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα.

            Εχω τηv τιμή διατελώ Μακαριότατε,

            ταπειvός θεράπωv της Μακαριότητας Σας

            HENNIKER HEATON 

            Πρoσωριvός Κυβερvήτης

 

Πρoς τηv Αυτoύ Μακαριότητα

τov Αρχιεπίσκoπo Κύπρoυ

Λευκωσία