Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 169-178) : Διάφοροι διαταξεις

S-1457

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( άρθρα 169-178): ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με βάση το Σύνταγμα οι τουρκοκύπριοι θα

δημιουγήσουν χωριστούς δήμους στις πέντε

πόλεις. Ανω το Δημαρχείο Πάφου και κάτω

της Λάρνακας

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Κάθε διεθνής συμφωνία με άλλα κράτη ή οποιοδήποε διεθνή οργανισμό που αφορά σε εμπορικά θέματα, οικονομική συνεργασία, περιλαμβανομένων πληρωμών και πιστώσεων και modus viventi συνομολογούνται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαπραγμάτευση κάθε άλλης συνθήκης, σύμβασης ή διεθνούς συμφωνίας και η υπογραφή τους γίνεται ύστερα απο απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά δεν τίθεται σε ισχύ παρά μόνο όταν κυρωθεί από τη Βουλή.Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες συνθήκες, συμβάσεις ή διεθνείς συμφωνίες. Οι συμβάσεις και συμφωνίες που συνομολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές έχουν αυξημένη ισχύ από κάθε νόμο μετά τη δημοσίευση τους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ( άρθρο 169).

ΡΗΤΡΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: Η Δημοκρατία θα παραχωρήσει, ύστερα από συμφωνία, υπό κατάλληλους όρους, τη ρήτρα του μάλλον ευνομούμενου κράτους στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βρετανία και Βόρειο Ιρλανδία σε

Το δημαρχείο Λευκωσίας. Το Σύνταγμα προέβλεπε τη δημιουργία

χωριστού δημαρχείου για τους Τουρκοκύπριους πολίτες της

πρωτεύουσας

κάθε συμφωνία οποιασδήποε φύσης. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στη συνθήκη Εγκαθίδρυσις της Δημοκρατίας της Κύπρου, που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, σχετικά με τις βρετανικές βάσεις και τις στρατιωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν στη Βρετανία (άρθρο 170).

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ: Στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές μεταδίδονται προγράμματα για τις δύο κοινότητες, την ελληνική και την τουρκική.

- Η διάρκεια των ραδιοφωνικών προγραμμάτων για την τουρκική κοινότητα δεν θα είναι κάτω από τις εβδομήντα πέντε ώρες κάθε εβδομαδα και θα κατανέμονται σε κανονικές ημερήσιες εκπομπές σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Εάν όμως επιβληθεί μείωση στη συνολική διάρκεια των εκπομπών, ώστε η διάρκεια των προγραμμάτων για την ελληνική κοινότητα να καταστεί βραχύτερη των εβδομήντα πέντε ωρών εβδομαδιαίως, τότε η καθ' οιονδήποτε εδομαδιαία διάρκεια των προγραμμάτων για την τουρκική κοινότητα μειώνεται κατά τον ίδιο αριθμό ωρών, κατά τον οποίο εμειώθη η διάρκεια των προγραμμάτων για την ελληνική κοινότητα. Εάν αντίθετα ή διάρκεια των προραμμάτων για την ελληνική κοινότητα αυξηθει πέρα από εκατόν σαράντα ώρες εβδομαδιαίως, τότε η διάρκεια των προγραμμάτων για την τουρκική κοινότητα θα αυξάνεται

Το δημαρχείο Λεμεσού. Το Σύνταγμα

προέβλεπε τη δημιουργία χωριστού

τουρκοκυπριακού δήμου και στη Λεμεσό

κατ΄αναλογία τριών ωρών για την τουρκική κοινότητα έναντι επτά ωρών για την ελληνική.

- Στην τηλεόραση θα διατίθενται εκπομπές τριών ημερών κάθε περίοδο δέκα συνεχών ημερών σε προγράμματα για την τουρκική κοινότητα και η συνολική διάρκεια των προραμμάτων αυτών κάθε τέτοια δεκαήμερη περίοδο ορίζεται κατ' αναλογία τριών ωρών προγράμματος για την τουρκική κονότητα έναντι επτά ωρών προγράμματος για την ελληνική κοινότητα.

- Ολες οι επίσημες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές γίνονται και στις δύο γλώσσες, την ελληνική και την τουρκική και δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια των εκπομπών για τις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο ( άρθρο 171).

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Η Δημοκρατία ευθύνεται για κάθε ζημιογόνο, άδικη πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή αρχών της Δημοκρατίας στην άσκηση των καθηκόντων τους ή κατ΄επίκληση άσκησης των καθηκόντων τους ( άρθρο 172).

ΧΩΡΙΣΤΟΙ ΔΗΜΟΙ : θα δημιουργηθούν χωριστοί δήμοι από τους Τούρκους κατοίκους τους στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Δημοκρατίας, δηλαδή τη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο, υπό τον όρο ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας θα εξετάσουν, μέσα σε τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος, το ζήτημα, αν ο χωρισμός αυτός των δήμων των πόλεων θα συνεχισθεί ή όχι.

- Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πόλεις το συμβούλιο του ελληνικού δήμου εκλέγεται από τους Ελληνες εκλογείς της πόλης , το δε συμβούλιο του τουρκικού δήμου εκλέγεται από τους τούρκους εκλογείς της πόλης.

Η κατεχόμενη εκκλησία της Κερύνειας.

Το Σύνταγμα προέβλεπε τη δημιουργία

χωρισοτύ δημαρχείου και στην πόλη

αυτή

- Σε κάθε πόλη συνίσταται οργανισμός συντονισμού αποτελούμενος από δύο μέλη που εκλέγονται από το συμβούλιο του Ελληνικού δήμου, δύο μελών που εκλέγονται από το συμβούλιο του τουρκικού δήμου και ενός προέδρου που εκλέγεται κοινή συμφωνία από τα δύο συμβούλια των εν λόγω δήμων της πόλης. Ο οργανισμός συντονισμού προνοεί για κάθε εργασία, η οποία απαιτείται να ενεργείται από κοινού, παρέχει μέσα στην πόλη ή τους δημότες και των δύο δήμων, υπηρεσίες που ανατίθενται σ΄αυτόν έπειτα από συμφωνία των σμβουλίων των δύο δήμων και μεριμνά για τα θέματα, τα οποία καθιστούν σε ορισμένο βαθμό αναγκαία τη συνεργασία ( άρθρο 173).

ΤΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: Μέσα στα όρια οποιουδήποτε δήμου από τις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο, δεν επιβάλλεται, βεβαιούται ή εισπράττεται κανένας δημοτικός φόρος, ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλος ή οποιοδήποτε έσοδο, από οποιοδήποτε πρόσωπο, από οποιοδήποτε από τους άνω δήμους, εάν το πρόσωπο δεν ανήκει στην ίδια προς τον ενδιαφερόμενο δήμο κοινότητας. Εξαιρούνται διάφορα τέλη δημοτικών αγορών, σφαγείων και άλλων δημοτικών χώρων και δημοσίων θεαμάτων (άρθρο 174).

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ: Καμιά άδεια δεν χορηγείται από δήμο οποιασδήποτε από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Δημοκρατίας σε πρόσωπο που δεν ανήκει ανήκει στην κοινότητα του δήμου αυτού. Αδειες όμως σχετικά με ακίνητα, χώρους ή οικοδομικές εργασίες σε περιοχή στην οποία ο δήμος οποιασδήποτε πόλης ασκεί την αρμοδιότητα του εκδίδονται από τον δήμο αυτό σε σχέση προς την εκδιδόμενη άδεια, ο ίδιος δήμος ο οποίος εισπράτει τα καταβλητέα τέλη, παρέχει κάθε υπηρεσία, ενεργει κάθε επίβλεψη και κάθε έλεγχο ( άρθρο 175).

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ: Τίποτε στα άρθρα 173-178 δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι αποκλείει την έκδοση νόμου για σχέδιο πόλεων εφαρμοζόμενο σε οποιονδήποτε δήμο των πέντε μεγάλων πόλεων, δεδομενου ότι η αρχή που καταρτίζει τα πολεοδομικά σχέδια για οποιανδήποτε από τις πέντε πόλεις αποτελείται από δεκαμελή επιτροπή που θα συντίθεται από επτά Ελληνες και τρεις Τούρκους. Οι αποφάσεις της αρχής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αλλά καμμιά απόφαση που αφορά σε ελληνικό δήμο δεν λαμβάνεται εάν η ως άνω πλειοψηφία δεν περιλαμβάνει τις ψήφους τουλάχιστον τεσσάρων Ελλήνων και καμιά απόφαση που αφορά τουρκικό δήμο δεν λαμβάνεται εάν η ανωτέρω ειρημενη πλειοψηφία δεν περιλαμβάνει τις ψήφους τουλάχιστον δύο Τούρκων (άρθρο 176).

ΟΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Ο κάθε δήμος οποιασδήποτε από τις πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου ασκεί την αρμοδιότητα του και όλες τις λειτουργίες του μέσα σε περιοχή της οποίας τα όρια θα καθορισθούν για τον κάθε δήμο με συμφωνία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ( άρθρο 177).

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Για τις λοιπές περιοχές πρέπει να ληφθεί ειδική πρόνοια για τη συγκρότηση των οργάνων των δήμων με βάση τον κανόνα της αναλογικής εκπροσώπησης των δύο κοινοτήτων στο μέτρο του δυνατού (άρθρο 178).