Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, ( άρθρα 152-159): Το Ανώτατο Δικαστήριο και τα τεταγμένα υπό αυτό Δικαστήρια

S-1455

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( ἀρθρα 152-159): ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΥΠΟ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά την τουρκική

ανταρσία το 1963

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΑ:Η δικαστική εξουσία με εξαίρεση το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ασκείται από το Ανώτατο Δικαστήριο και από κατότατα δικαστήρια. Η δικαστική εξουσία σε αστικές διαφορές που αφορούν στον προσωπικό θεσμό και θρησκευτικά ζητήματα ασκείται από τα δικαστήρια ( άρθρο 152).

Γιώργος Βασιλειάδης, διατέλεσε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Καθιδρύεται Ανώτατο Δικαστήριο που αποτελείται από δύο Ελληνες δικαστές και ένα Τούρκο κα ένα ουδέτερο, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του και διαθέτει δύο ψήφους. Τους δικαστές του Ανωτάτου διορίζουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας. Ουδέτερος δικαστής δεν μπορεί να είναι υπήκοος ή πολίτης της Βρετανίας και των αποικιών αυτής, της Ελλάδας ή της Τουρκίας. Ο ουδέτερος πρόεδρος διορίζεται για περίοδο έξη ετών (άρθρο 153).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ: Οι συνεδρίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι δημόσιες αλλά μπορεί να συνεδριάσει στην παρουσία μόνο των διαδίκων αν θεωρεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας ή η ασφάλεια της Δημοκρατίας ή τα δημόσια ήθη (άρθρο 154).

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δευτεροβάθμιο δικαστήριο στη Δημοκρατία και κέκτηται δικαιοδοσία να κρίνει και να αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Συντάγματος. Το Δικαστήριο αυτό έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδίδει εντάλματα της φύσης του habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto και certoprari (άρθρο 155).

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ:Τα αδικήματα για εσχάτη προδοσία και άλλα κατά της ασφάλειας της Δημοκρατίας του Συντάγματος και της συνταγμτικής τάξης εκδικάζονται κατά πρώτο βαθμό από δικαστήριο του οποίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αποτελείται από δικαστές που ανήκουν και στις δύο κοινότητες. Εφεση εναντίον της

Το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας

απόφασης δικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο του οποίου όμως θα προεδρεύει ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματκού Δικαστηρίου που ασκεί εξουσία που ανήκει στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ( 156).

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:Με επιφύλαξη τις διατάξεις του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο δε πρόεδρος του έχει δυο ψήφους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου υπάγονται όλα σχετικά με τους δικαστές (διορισμός, προαγωγή μετάθεση, τερματισμός υπηρεσίας, απόλυση και πειθαρχική εξουσία σε αυτούς ( άρθρο 157).

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: Με νόμο θα προβλέπεται η ίδρυση δικαστηρίων σε επαρκή αριθμό για την πρόσφορη και χωρίς καθυστέρηση απονομή της δικακοσύνης και για τη διασφάλιση, μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, η πίστή εφαρμογή τω διατάξεων που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του Συντάγματος (άρθρο 158).

ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Οταν σε κάποια υπόθεση ο ενάγων και ο εναγόμενος ανήκουν στην ίδια κοινότητα το δικαστήριο απαρτίζεται από δικαστή ή δικαστές που ανήκουν στην κοινότητα αυτή. Οταν σε κάποια υπόθεση ο κατηγορούμενος ή το πρόσωπο που έχει βλαβεί ανήκουν στην ίδια κοινότητα ή όταν δεν υφίσταται πρόσωπο που υπέστη βλάβη, ο δικαστής και ή οι δικαστές ανήκουν στην κοινότητα αυτή (άρθρο 159).

ΠΡΟΒΛΕΨΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ: Κοινοτικός νόμος θα προβέψει την ίδρυση με σκοπό την εκδίκαση αστικών διαφορών που υπάγονται στις Κοινοτικές Συνελεύσεις ( άρθρο 160).

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:Το Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν τους οικείους κοινοτικούς νόμους, εκτός από προωπικά θέματα και θρησκευτικούς θεσμούς (161).

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ:Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλει ποινές για περιφρόνηση του ( άρθρο 162).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει κανονισμούς για ρύθμιση της διαδικασίας ενώπιον του ( άρρθρο 163).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οταν σε κάποια υπόθεση ο κατηγορούμενος ή το πρόσωπο που έχει βλαβεί ανήκουν στην ίδια κοινότητα ή όταν δεν υφίσταται πρόσωπο που υπέστη βλάβη, τότε το δικαστήριο εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό με σκοπό να ρυθμισθεί η ενώπιον του διαδικασία ως και η διαδικασία ενώπιον των δικαστηριων των οποίων οι αποφάσεις εκελούνται ενώπιον τους ( άρθρο 164).