Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύνταγμα, (άρθρα 86-111): Οι Κοινοτικές Συνελεύσεις- ελληνική και τουρκική

S-1447

ΣΥΝΤΑΓΜΑ (άρθρα 86-111): ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ

Η Κοινοτική Συνέλευση συνεδριάζει. Στην ένθετη

φωτογραφία η πρώτη γυναίκα βουλετής κ.

Κωνσταντία Βάρδα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Η ελληνική κοινότητα και η τουρκική εκλέγουν Κοινοτικές Συνελεύσεις από τα μέλη τους ( άρθρο 86).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η κάθε Κοινοτική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων για όλα τα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά θέματα , προσωπικούς θεσμούς και για επιβολή εισφορών προσωπικών τελών ( άρθρο 87).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα διαθέτει ποσό δύο εκατομμυρίων λιρών (3.400.000 ευρώ) για τις ανάγκες των Κοινοτικών Βουλών ως εξής: Στην Ελληνική Συνέλευση ποσό όχι λιγότερο από ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες λίρες (1.600.000 ευρώ περίπου) και στην τουρκική ποσό όχι λιγότερο από τετρακόσιες χιλιάδες λίρες (680.000 ευρώ περίπου) ( άρθρο 88).

ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Οι δύο Κοινοτικές Συνελεύσεις ασκούν έλεγχο στους συνεργατικούς παραγωγούς κα καταναλωτές, στα πιστωτικά ιδρύματα και προάγουν τους σκοπούς τους οποίους επιδώκουν οι δήμοι στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοκικοι που ανήκουν αποκλειστικά στην ιδία κοινότητα στην Κοινοτική Συνέλευση και επιπττεύουν τη λειτουργία των δήμων (άρθρο 89).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Οι Κοινοτικές Συνελεύσεις δεν έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν ποινές φυλάκισης ή κράτησης για οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης προς οποιεσδήποτε οδηγίες τους. Επίσης δεν έχουν αρμοδιίτητα να κάνουν χρήση αναγκαστικών μέτρων για συμμόρφωση προς οποιονδήποτε νόμο ή απόφαση τους. Η εκτέλεση αποφάσεων ή διαταγών δικαστηρίου επιφυλάσσεται στις δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας ( άρθρο 90).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η κάθε Κοιονοτική Συνέλευση συντάσσει και ψηφίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό της (άρθρο 91).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Ο αριθμός των μελών της κάθε Κοινοτικής Συνέλευσης καθορίζεται από κοινοτικό νόμο που ψηφιζεται με πλιεοψηφια δύο τρίτων από όλα τα μέλη κάθε Συνέλευσης ( άρθρο 92).

Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 21 Ιουλίου 1960

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η εκλογή των μελών και των δύο Κοινοτικών Συνελεύσεων ενεργείται με καθολική άμεση και μυστική ψηφοφορία ( άρθρο 93).

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Κάθε μέλος κοινότητας που έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και έχει τα προσόντα διαμονής, δικαιούται να εγγραφεί ως εκλογέας, ο μέν Ελληνας στον ελληνικό κοινοτικό κατάλογο και ο τούρκος στον τουρκικό (άρθρο 94).

ΥΠΟΨΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κάθε άτομο δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή ως μέλους Κοινοτικής Συνέλευσης εφόσον είναι πολίτης της Δημοκρατίας και έχει εγγραφεί στο σχετικό εκλογογικό κατάλογο, έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο της ηλικίας του και δεν έχει καΤαδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα ηθικής αισχότητας και δεν έχει σερηθεί της εκλογιμότητας με απόφαση δικαστηρίου και δεν πάσχει από διανοητική νόσο που τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντα του ( άρθρο 95).

Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η θητεία των Κοινοτικών Συνελεύσεων είναι πενταετής ( άρθρο 96).

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Γενικές κοινοτικές εκλογές διεξάγονται τριάντα τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Κοινοτικής Συνέλευσης (άρθρο 97).

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η διάλυση της Κοινοτικής Συνέλευσης μπορεί να διαλυθεί μόνο με απόφαση της ίδιας που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία (άρθρο 98).

ΕΠΕΙΓΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οταν η Κοινοτική Συνέλευση συνεχίζει μέχρι την ημέρα έναρξης της θητείας της νεοεκλεγόμενης Κοινοτικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ψηφίζει νόμους ή να λαμβάνει αποφάσεις σε οποιοδήποτε θέμα παρά μόνο σε περίπτωση επείγουσως και απρόβλεπτων περιστάσεων ( άρθρο 99).

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Το κάθε μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης περιν αναλάβει τα καθήκοντά του δίνει την ακόλουθη διαβεβαίωση σε δημόσια συνεδρία του Σώματος: "Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου" ( άρθρο 100).

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η ιδιότητα του μέλους της Κοινοτικής Συνέλευσης είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του υπουργού ή του βουλευτή ή του μέλους δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμανομένου και του δημάρχου ή με την ιδιότητα προσώπου που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή προς οποιονδήποτε δημόσιο ή δημοτικό αξίωμα ή θέση ( άρθρο 101).

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Οι Κοινοτικές Συνελεύσεις ρυθμίζουν με κανονισμούς κάθε θέμα διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των τακτικών και έκτακτων σνεδριάσεων, την ημερομηνιών και της διάρκειας τους, τον τρόπο ψηφοφορίας και της διεξαγωγής των εργασιών τους ( άρθρο 102).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Οι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συνελεύσεων είναι δημόσιες και αν κρίνουν αναγκαίο συνέρχονται σε μυστική συνεδρία ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του αριθμού των μελών τους (άρθρο 103).

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΩΝ: Οι Νόμοι που ψηφίζονται από τις Συνελεύσεις ή οι αποφάσεις που λαμβάνονται δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε δέκα πέντε ημέρες (άρθρο 104).

Κ. Σπυριδάκις,

πρόεδρος της

ελληνικής Κοινοτικής

Συνέλευσης

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΝΟΜΩΝ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αντιπρόεδρος μπορούν σε διάστημα δεκαπέντε ημερών να αναπέμψουν τον νόμο ή την απόφαση της Κοινοτικής Συνέλευσης για επανεξέταση.Το δικαίωμα του Προέδρου αφορά την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση και του Αντιπροέδρου την Τουρκική. Αν η ενδιαφερόμενη Κοινοτική Συνέλευση εμμείνει στη θέση της τότε η νόμος δημοσιεύεται ( άρθρο 105).

ΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:Τα μέλη των Κοινοτικών Συνελεύσεων δεν διώκονται ποινικώς και δεν ευθύνονται αστικώς για οποιαδήποτε γνωμη που εξέφρασαν ή για ψήφο που έδωσαν στην Κοινοτική Συνέλευση. Επίσης δεν διώκονται ή φυλακίζονται εφ΄ όσον χρόνο παραμένουν μέλη των Συνελεύσεων, χωρίς την άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αδεια δεν απαιτείται σε αυτόφωρο ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με ποινή θανάτου ή με φυλάκιση πέντε ετών και άνω ( άρθρο 106).

ΚΕΝΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Ηέδρα μέλους της Κοινοτικής Συνέλευσης κενώνεται λόγω θανατου του μέλους, παραίτησης του, με την απώλεια μεταξύ άλλων της κυπριακής ιθαγένειας και με την ανάληψη αξιώματος ή θέσης ασυμβίβαστης με το μέλος της Συνέλευσης ( άρθρο 107).

Ραούφ Ντενκτάς,

Πρόεδρος της

τουρκκής Κοινοτικής

Συνέλευσης

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Η ελληνική και η τουρκική κοινότητα δικαιούνται να λαμβάνουν από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικά μορφωτικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία ανήκουν αντίστοιχα στην ελληνική ή την τουρκική κοινότητα. Οποτε οι δύο κοινότητες θεωρούν ότι δεν υπάρχει αναγκαίος αριθμός δασκάλων, καθηγητών ή κληρικών για τη λειτουργία των ιδρυμάτων τους, δικακιούνται να λάβουν και χρησιιμοποιούν το αναγκαίο προσωπικό που θα παράσχουν η Ελλάδα και η Τουρκία προς αντιμετώπιση των αναγκών τους ( άρθρο 108).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΕΛΕΥΣΕΙΣ: Η κάθε θρησκευτική ομάδα η οποία επέλεξε να μετέχει στη μια ή την άλλη κοινότητα, δικαιούται όπως αντιπροσωπεύεται στην Κοινοτική Συνέλευση με μέλος ή μέλη της που θα εκλέγονται από αυτήν (άρθρο 109).

Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΚΟΥΦΙΑ: Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίσει να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα ρύθμισης και διοίκησης των εσωτερικών της υποθέσεων και της περιουσίας της συμφωνα με τους Ιερούς κανόνες και τον εν ισχύϊ Καταστατικό της Χάρτη. Το ίδιο και για τους τουρκοκύπριους όπου το ίδρυμα του Βακουφίου και οι αρχές και οι νόμοι για τα βακούφια, όπως και οι αναφερόμενοι σε βακούφια αναγνωριζονται από το Σύνταγμα ενώ κάθε θέμα που επηρεάζει με οπιοδήποτε τρόπο ή σχέση έχοντας προς το ίδρυμα του Βακουφίου ή των βακουφίων ή οποιανδήποτε ιδιοκτησία των βακουφίων περιλαμβανομένης της ιδιοκτησίας των τεμενών και οποιοδήποτε άλλου μουσουλμανικού θρησκευτικού ιδρύματος, διοικείται μόνο σύμφωνα με τους νόμους και αρχές των βακουφιων και τους νόμους και κανονισμούς τους οποίους ψηφίζει η τουρκική Κοινοτική Συνέλευση. Καμιά νομθετική, εκτελεστική ή άλλη πράξη επιτρέπεται όπως παραβεί τους εν λόγω νόμους ή αρχές των βακουφίων και τους σχετικούς νόμους και κανονσμούς της τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης ή μπορεί να επικρατήσει αυτών ή να επέμβει σε αυτούς (άρθρο 110).

Κάθε ζήτημα για τους ανήκοντες στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή σε θρησκευτική ομάδα, που έχει σχέση με τον αρραβώνα, το γάμο, το διαζύγιο, το κύρος του γάμου, "τον χωρισμό από κοίτης και τραπέζης" ή τη συνοίκηση των συζύγων ή τις οικογενειακές σχέσεις, με εξαίρεση τη νομιμοποίηση ή υιοθεσίας με δικαστική απόφαση, διέπεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του συντάγματος από εκκλησιαστικό νόμο της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή από εκκλησιασικό νόμο της ελληνικής ορθόδοξης Εκκλησίας ή από εκκλησιαστικό νόμο της κάθε θρησκευτικής ομάδας, ανάλογα με την περίπτωση διαγιγνώσκεται από το εκκλησιαστικό δικαστήριο της κάθε Εκκλησίας, η κάθε μια δε Κοινοτική Συνέλευση στερείται αρμοδιότητας να αποφασίσει αντίθετα προς τις διατάξεις εκκλησιασικού νόμου ( άρθρο 11).