Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

25.10.1901: Οι Κιτιακoί σαρώvoυv στις εκλoγές. Απoτυγχάvoυv vα εκλεγoύv oι ηγέτες τωv Κυρηvειακώv Λιασίδης και Π. Κωvσταvτιvίδης και o ηγoύμεvoς Κύκκoυ.

S-235B

25.10.1901: ΟΙ ΚΙΤΙΑΚΟΙ ΣΑΡΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΗΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΑΣΙΔΗΣ, Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΚΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ

Λιασίδης, ηγετικό στέλεχος των κυρηνειακών. Απέτυχε να εκλεγεί

Παρά τον αγώνα του Λιασίδη και του Κυρηνειακού κόμματος αυτό σαρώθηκε από τους αντιπάλους υποστηρικτές του Μητροπολίτη Κιτίου Κύριλλου του Κιτιακού Κόμματος, που ήσαν και πιο φανατικοί και αγωνίζονταν με πείσμα για να τον ανεβάσουν παράλληλα και στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Ο Λιασίδης, παρόλον ότι είχε βάλει υποψηφιότητα σε δύο διαμερίσματα δεν πέτυχε τίποτε. Εχασε επίσης και ο Πασχάλης Κωνσταντινίδης και ο ηγούμενος Κύκκου που θεωρούνταν η ραχοκοκκαλιά του κόμματος της πρωτεύουσας ή Κηρυνειακού Κόμματος.

Ο Λιασίδης απέτυχε να εκλεγεί με μια διαφορά 50 ψήφων. Την ίδια σχεδόν διαφορά διατήρησαν και οι Πασχάλης Κωνσταντινίδης και ηγούμενος Κύκκου.

Πρώτος στο διαμέρισμα Λευκωσίας-Κερύνειας αναδείχθηκε ο Μητροπολίτης Κιτίου που πήρε 3.934 ψήφους με δεύτερο το Θεοφάνη Θεοδότου που πήρε 3,871 και τρίτο το Σιακαλλή που πήρε 3.802.

Ο Κωνσταντινίδης πήρε 3.473, ο Λιασίδης 3.368 και ο Ηγούμενος Κύκκου 3.277.

Στις εκλογές αυτές ο Μητροπολίτης Κιτίου εκλέγηκε επίσης και στην έδρα του διαμερίσματος Λεμεσού-Πάφου αλλά παραιτήθηκε από αυτήν και τη θέση του πήρε σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Κύπρου της 28ης Φεβρουαρίου 1902 ο Σωκράτης Νικολάου Φραγκούδης.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα της 25ης Οκτωβρίου 1901 τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ: Χ" Χαφούζ Ζιαή Εφένδης

ΜΗ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ):

1. Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος

2. Θεοφάνης Θεοδότου, δικηγόρος

3. Γεώργιος Σιακαλλής, δικηγόρος

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ-ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ: Χ" Αχμέτ Δερβίς Εφένδης

ΜΗ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ):

1. Γιάγκος Βοντιτσιάνος

2. Φίλιος Ζαννέτος

3. Νικόλαος Ρώσσος

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΠΑΦΟΥ

ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ:

ΜΗ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ):

1. Μητροπολίτης Κιτίου Κύριλλος Παπαδόπουλος

2. Ιωάννης Κυριακίδης, δικηγόρος από τη Λεμεσό.

3. Χριστόδουλος Σώζος, δικηγόρος από τη Λεμεσό.

Οι Κυρηνειακοί δέχθηκαν με βαριά καρδιά την ήττα τους. Η "Φωνή της Κύπρου" έγραφε στις 29/12 Οκωβρίου 1901:

"Δεν θέλομεν βεβαίως να εξετάσωμεν τους λόγους διά τους οποίους ο συνδυασμός του κ. Πασχάλη Κωνσταντινίδη, εν τω ημετέρω διαμερίσματι εμειοψήφισε, διότι ούτοι είναι γνωστοί.

Ο,τι μόνον επιθυμούμεν να παρατηρήσωμεν είνε ότι και εκ των αντιπάλων των, όσοι πονούσι τον τόπον και δεν επνίγησαν εν τω κομματισμώ, δεν θα ίδωσι μετ' ευχαριστήσεως την αποτυχίαν των φιλοπάτριδων ανδρών των απαρτισάντων τον μειονοψηφήσαντα συνδυασμόν και αισθανθώσι καιρίως το μέγεθος της απωλείας όταν αύριον δεν ακούωσιν αντηχούσαν εν τη Βουλή την πατριωτικήν φωνην των.

Ημείς είχομεν συνηγορήσει υπέρ των προσώπων του συνδυασμού τούτου εκ πεποιθήσεως προς τας τόσας υπηρεσίας ας οι τεθέντες εκτός της Βουλής πολιτικοί άνδρες παρέσχον εις την Πατρίδα και η Λευκωσία άπασα, ήτις όμως πολύ ολίγους εκλογείς είχεν, ως μη πληρώσαντες εγκαίρως του φόρους των και η Κυρήνεια απέδειξαν εκ των αποτελεσμάτων ότι ανεγνώριζον την αξίαν και την ικανότητα αυτών.

Αλλ' υπήρχον οι επιβληθέντες επί τινων αγροτών διά προσωπικούς λόγους και ουχί εξ ενδιαφέροντος προς τον τόπον, της επιβολής και των ενεργειών των οποίων αποτέλεσμα υπηρξεν η σχετικώς μικρά πλειονοψηφία των αντιθέτων.

Ημείς όμως εν τη υπέρ της γνώμης μας συνηγορία δεν αποβλέπομεν ποσώς εις τα πρόσωπα, αλλ' εις έργα επωφελή και ακραιφνείς πατρικάς αρχάς, των οποίων εμπνευσμένους δοδούχους και ακαμάτους εργάτας ανεύρομεν εις τα πρόσωπα των κυρίων Ηγουμένου Κύκκου, Π. Κωνσταντινίδου και Α. Λιασίδου.

(Μεταγλώττιση)

"Δεν θέλουμε βεβαίως να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους ο συνδυασμός του κ. Πασχάλη Κωνσταντινίδη, στο διαμέρισμά μας μειοψήφισε, γιατί αυτοι είναι γνωστοί.

Ο,τι μόνον επιθυμούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι και από στους αντιπάλους τους, όσοι πονούν τον τόπο και δεν πνίγηκαν στον κομματισμό, δεν θα δουν με ευχαρίστηση την αποτυχία των φιλοπάτριδων ανδρών που αποτέλεσαν τον συνδυασμό που μειονοψήφισε και θα αισθανθούν καίρια το μέγεθος της απώλειας τους όταν αύριο δεν ακούουν να αντιχεί στη Βουλή η πατριωτική τους φωνή.

Εμείς είχαμε συνηγορήσει υπέρ των προσώπων του συνδυαμσού αυτού από πεποίθηση προς τις τόσες υπηρεσίες τις οποιες οι πολιτικοί άνδρες που τέθηκαν εκτός Βουλής παρέσχαν στην Πατρίδα και η Λευκωσία όλη, η οποία όμως πολύ λίγους εκλογείς είχε, αφού δεν πλήρωσαν έγκαιρα τους φόρους τους και η Κερύνεια απέδειξαν από τα αποτελέσματα ότι αναγνώριζαν την αξία και την ικανότητα τους.

Αλλά υπήρχαν οι επιβληθέντες σε κάποιους αγρότες για προσωπικούς λόγους και όχι από ενδιαφέρον προς τον τόπο, η επιβολή και οι ενέργειες των οποίων είχεν ως αποτέλεσμα μικρά πλειονοψηφία των αντιθέτων.

Εμείς όμως στη συνηγορία υπέρ της γνώμης μας αποβλέπομεν καθόλου στα πρόσωπα, αλλά σε επωφελή έργα και ακραιφνείς πατρικές αρχές, των οποίων εμπνευσμένους δοδούχους και ακάματους εργάτες βρήκαμε στα πρόσωπα των κυρίων Ηγουμένου Κύκκου, Π. Κωνσταντινίδη και Α. Λιασίδη.