Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

11.7.1878: Η πρoκήρυξη τoυ Ναυάρχoυ Λόρδoυ Τζωv Χέϊ στη Λευκωσία κατά τηv αvάληψη της διακυβέρvησης της Κύπρoυ

S-112

11.7.1878: Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΛΟΡΔΟΥ JOHN HAY ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

O βρετανός πρωθυπουργός Λόρδος Μπέντζιαμιν Ντισραέλι ή Μπήκονσφιλντ. (GRAPHIC 1878)

Αφού παρέλαβε την αρχήν ο Λόρδος John Hay εξέδωσε σχετική Προκήρυξη προς τον λαόν, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ανέλαβε τη διαχείρηση της νήσου και καλούσε όλους σε συμμόρφωση προς το νέο καθεστώς.

Η προκήρυξη όπως είναι καταχωρημένη στον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής και την παραθέτει ο Κ.Α. Κωνσταντινίδης στο βιβλίο του "Η Κατοχή της Κύπρου" (1930) έχει ως εξής:

"Σας αναγγέλλω ότι συμφώνως προς την Σύμβασιν την γενομένην μετά της Βασιλίσσης, της Μ. Βρετανίας και αυτοκρατείρας των Ινδιών και της Α. Μ. του Σουλτάνου και δι' Αυτοκρατορικού φιρμανίου επικυρωθείσαν, επεφορτίσθην παρά της Α. Μ. της Βασιλίσσης να καταλάβω την Νήσον Κύπρον και να διευθύνω αυτήν κυβερνητικώς μέχρι της ελεύσεως του διοικητού, ον η Ανασσα θέλει ευδοκήση να ονομάση.

Φέρω λοιπόν εις γνώσιν του κοινού ότι σήμερον έλαβον την διαχείρησιν της διοικήσεως και ότι ύψωσα την σημαίαν της Α. Μ. εν Λευκωσία έδρα της διοικήσεως.

Η διαχείρισις θέλει εξακολουθήσει προσωρινώς ως κατά το παρελθόν μέχρις ου εκτελεσθώσιν αι μεταρρυθμίσεις, ας ήθελε θεωρήσει αναγκαίας η Α. Μεγαλειότης.

Οι υπάλληλοι της διοικήσεως θέλουσιν εξακολουθήσει κατέχοντες τας διαφόρους θέσεις των και λαμβάνοντες τους μισθούς των.

Απασα η κοινότης οφείλει να χορηγή την συνδρομήν της υπέρ της διατηρήσεως της δημοσίας τάξεως. Τα παρόντα δικαιώματα θέλουσιν είσθαι σεβαστά. Εκαστος θέλει προστατεύεσθαι εν τη ελευθέρα εξασκήσει του θρησκεύματος του. Το δικαστήριον του Σιερί διατηρηθήσετε αποκλειστικώς προς διεξαγωγήν των μεταξύ Μουσουλμάνων πολιτικών δικών. Μέτρα ληφθήσονται προς εξασφάλισιν των ιερών καθιδρυμάτων των Μουσουλμάνων.

Δεν θέλω λείψει, άμα ευκαιρήσω, να περιέλθω τας διαφόρους πόλεις και επαρχίας της Νήσου, όπως γνωρίσω τους κατοίκους και τα διάφορα προτερήματα, δι' ων η φύσις επροίκησε την Νήσον ταύτην, άτινα διά της βιομηχανίας δύναται να παράσχουν ευημερίαν εις τον λαόν της νήσου".

(Μεταγλώττιση)

Μεταγλωττισμένο το κείμενο της δήλωσης του Λόρδου Ναυάρχου JOHN HAY έχει ως εξής:

"Σας αναγγέλλω ότι σύμφωνα με τη σύμβαση που έγινε μεταξύ της Βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας και αυτοκράτειρας των Ινδιών και της Α.Μ. του Σουλτάνου και έχει επικυρωθεί με Αυτοκρατορικό φιρμνάνι, έχω επιφορτισθεί από την Α. Μ. τη Βασίλισσα να

Εφημερίδα ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ 16/28 Οκτωβρίου 1879

καταλάβω τη νήσο Κύπρο και να την διευθύνω μέχρι να έλθει ο διοικητής τον οποίο θα κατονομάσει η Βασίλισσα.

Φέρω λοιπόν σε γνώση του κοινού ότι σήμερα ανέλαβα τη διαχείρηση της διοίκησης και ότι ύψωσα τη σημαία της Α.Μ. στη Λευκωσία, έδρα της Διοίκησης.

Η διαχείρηση θα εξακολουθήσει προσωρινά όπως και κατά το παρελθόν μέχρις ότου εκτελεσθούν οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα θεωρήσει η Α. Μεγαλειότης αναγκαίες.

Οι υπάλληλοι της διοίκησης θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τις διάφορες θέσεις τους και να λαμβάνουν τους μισθούς τους.

Ολόκληρη η κοινότητα οφείλει να χορηγεί τη συνδρομή της στη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Τα παρόντα δικαιώματα θα είναι σεβαστά.

Ο καθένας θα προστατεύεται στην ελεύθερη εξάσκηση του θρησκεύματος του. Το δικαστήριο του Σιερί θα διατηρηθεί αποκλειστικά για τη διεξαγωγή πολιτικών δικών μεταξύ των Μουσουλμάνων. Θα ληφθούν μέτρα για εξασφάλιση των ιερών καθιδρυμάτων των Μουσουλμάνων.

Δεν θα παραλείψω μόλις βρω την ευκαιρία να περιέλθω τις διάφορες πόλεις και επαρχίες της νήσου για να γνωρίσω τους κατοίκους και τα διάφορα προτερήματα με τα οποία επροίκησε τη νήσο αυτή η φύση, και τα οποία με τη βιομηχανία μπορούν να δώσουν ευημερία στο λαό της Νήσου".