Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1830: Σχηματίζεται υπoτυπώδης Κυβέρvηση Κυπρίωv με κoιvoβoυλευτικό σύστημα και "αυτoκυβέρvηση", με απόφαση τoυ Σoυλτάvoυ.

S- 91

1830: ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΤΥΠΩΔΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕ "ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ" ΚΑΙ "ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 5 7 1930. Η συνέχεια της περιγραφής στις επόμενες σελίδες

Στις αρχές της δεκαετίας του 1830 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, οι Τούρκοι αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να δώσουν μερικές ελευθερίες, έστω και υποτυπώδεις, στους υποδούλους τους Χριστιανούς, για να αποφύγουν προφανώς περισσότερες εξεγέρσεις.

Αυτή την περίοδο μια κυπριακή πρεσβεία πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να υποβάλει τα αιτήματα των υπόδουλων Κυπρίων και κατά την επιστροφή της στην Κύπρο έφερε καλά νέα κι έτσι οι ραγιάδες οργάνωσαν μια υποτυπώδη Κυβέρνηση. Ο Βεζύρης χάρισε στους Κυπρίους μεγάλο αριθμό φόρων και όταν συνεδρίασαν στη Λευκωσία αποφάσισαν να οργανωθούν σε "κοινοβουλευτικό σύστημα" όπως αναφέρεται στον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής, από τον οποίο αντίγραφε τις σχετικές αναφορές ο Φίλιος Ζαννέτος που τις παραθέτει στην Ιστορία του.

Η υποτυπώδης αυτή Κυβέρνηση διέθετε μάλιστα "υπουργό" για θέματα υγείας.

Οι κύπριοι αποφάσισαν επίσης να συστήσουν τεραμελή δημογεροντία και να διορίσουν άλλους υπαλλήλους που ήσαν όλοι έμμισθοι και εκλεγόμενοι.

Επίσης συστάθηκε επιτροπή που θα ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία Κεντρικού σχολείου όπως αναφέρεται στη Λευκωσία και Νοσοκομείου για τους Λεπρούς.

Αλλοι πάλι θα φρόντιζαν για συλλογή των φόρων προς την Πύλη και γενικά οι Κύπριοι θα αποκτούσαν πλέον κάποιας μορφής "αυτοκυβέρνηση".

Ο Φίλιος Ζαννέτος αναφέρει ότι αντίγραψε από τον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής, σελ 199 τα πιο κάτω:

" Εις δόξαν Θεού. Επί της Αρχιερατείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Παναρέτου, εν έτει σωτηρίω Αωλ (1830) μηνί Νοεμβρίω δ. Μετά την επιστροφήν των τεσσάρων κυρίων αντιπροσώπων, γενομένης συνελεύσεως εις Λευκωσίαν εις την Αγγλίαν ταύτην Αρχιεπισκοπήν συγκροτουμένης από τους τρεις πανιερωτάτους, Μητροπολίτας και τους προκριτωτέρους άνδρας εκ των πολιτειών της νήσου μας, προεδρεύοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου επροβλήθησαν και εψηφίσθησαν τα ακόλουθα:

Β μέρος. Ακολουθεί το Γ μέρος

"Επιστρέφοντες εκ της βασιλευούσης οι τέσσαρες της νήσου μας αντιπρόσωποι κ.κ. Χ" Χριστόδουλος Απέγιτος, Χ" Κυργέης Σαρίπολος, Ζαχαρίας Αποστολίδης και Χ" Γεώργης Κωνσταντινίδης, οίτινες κοινή γνώμη ενεκρίθησαν και εστάλησαν κατά το αντικρύ της εκλογής της συνελεύσεως επίσημον έγγραφον τη 19 Μαίου του παρελθόντος μηνολογούμενον, οίτινες παραστήσαντες τα παράπονα των ενεκρίθησαν ως ωφέλιμα εις την πατρίδα και επηνέθησαν.

Εφερον μαζί των υψηλούς εξ προσκυνητούς ορισμούς, πλήρεις ελέους ανακτορικού διά τους πτωχούς της νήσου μας, οίτινες ανεγνώθησαν επί Διβανίου

συγκροτηθέντος από τον ένδοξον της νήσου μας ηγεμόνα Σερ (;) Πεβασί Τερκιάλη Αλή χαλήλ εφένδην και των οποίων η μετάφρασις θέλει γίνη έπειτα και καταχωρισθή εις τον Κώδικα.

Εφερον προς τούτοις μαζύ των και την τοπικήν ομολογίαν της νήσου μας, γρ.326.000 όπου είχεν ανά χείρας ο πρώην ηγεμών της νήσου μας Αλή Ρουχή εφέντης, τα οποία γρόσια της ρηθείσης ομολογίας εχάρισεν η Φιλανθρωπία του πολυχρονίου ημών άνακτος (του οποίου το κράτος είη αήττητον και διηνεκές) τα οποία όλα είναι ωφέλεια όχι μικρά εις την νήσον μας.

Επειδή όμως, με όλα τα οποία μετεχειρίσθησαν μέσα σε όλους τους οποίους κατέβαλον κόπους και ιδρώτας και αληθινά δάκρυα εστάθη αδύνατον να ελαττώσωσιν από τα βασιλικά δοσίματα, τα οποία καταβάλλονται από την νήσον μας και αποστέλλονται εις το ακένωτον ανακτορικόν θησαυροφυλάκιον, μέρος από περυσινόν ελθόντες εις την πατρίδα παρεκάλεσαν τον ένδοξον και καλοκάγαθον ημών ηγεμόνα ηνωμένοι μετά του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και τη ισχυρά και θερμή μεσιτεία της μακαριότητος του και των τεσσάρων αντιπροσώπων εχαρίσθησαν 75 χιλ γρ. κεφάλαιον μιρίου, όπου ήσαν διανεμημένα εις τους ραγιάδες πέρυσι και ελήφθησαν προς γρόσια τέσσαρα το γρόσι, ήγουν 3.100.000 όπου εφέτος το εσυμφώνησαν διά 700.000 μόνον κεφάλαιον να διανεμηθώσιν εις τους ραγιάδες και να ληφθώσι προς γρόσια τέσσαρα το εν, ήγουν γρ. 2.800.000.

Επροξενήθη λοιπόν και κατά το αυτό ωφέλεια εις τους πτωχούς εκτός των δοσιμάτων των ασλάμιδων. (Μιρί υποθέτομεν, σημειώνει ο Ζανννέτος, ότι είναι το παλαιόν χαρατσόχαρτον, το δε λεγόμενον τέσσαρα γρόσια το γρόσιον εννοεί προδήλως ότι εν παλαιόν γρόσιον υπελογίζετο εις τέσσαρα νέα).

"Βαλούσα λοιπόν υπ' όψιν όλα ταύτα η συνέλευσις και επιθυμούσα να κάμη μεταρρύθμισιν περί των κοινών πραγμάτων και να κάμη σύστημα κοινοβουλευτικόν περί των κοινών υποθέσεων, σύστημα αναλόγως με τας περιστάσεις μας στερεόν, διά να συνδεθή όλον το γένος και να είναι του ενός από του άλλου ομογενούς τα συμφέροντα αχώριστα ψηφίζει:

Α. Να συστηθή τετραμελής δημογεροντία εις το Σαράϊον επαγρυπνούσα διά τα κοινά συμφέροντα, την κοινήν ησυχίαν και υπεράσπισιν των ομογενών ραγιάδων

Γ μέρος. Ακολουθεί το Δ μέρος

και προσταστεύουσα αυτών τα δίκαια, κατά τας οποίας το υψηλόν και κραταιόν Δοβλέτι διά υψηλών αυτού προσκυνητών ορισμών εξέδωσε προσταγάς.

Β. Επεψήφισεν εφέτος διά δημογέροντας εις Σαράϊον τους επιστρέφοντας εκ της βασιλευούσης τέσσαρας αντιπροσώπους κ.κ. (ως άνω) και εκ τούτων τον κ.Χ" Χιστόδουλον Απέγιτον δι αρχιδημογέροντα της νήσου κατά την περί δημογερόντων έννοιαν του υψηλού ορισμού.

Γ. Να συστηθή επιτροπή του κοινού και συσταίνονται εφέτος επίτροποι του κοινού εκλεχθέντες είκοσι τον αριθμόν οι εφεξής: Χ" Γιαννάκης Λιπέρτης, Χ" Γιαννάκης Καρά Γεωργίου, Χριστοφής Μιχαηλίδης, Εφραίμ Χ" Βασιλείου, Αγγελής Χ" Στεφανή, Ζαχαρίας Γαβριήλ, Χ" Δημητράκης Λιπέρτης, Γιωργάκης Πιατρούς, Κυπραήλ Χαλήλ, Σέργης Πασχαλίδης, Χ" Σπύρος Απέγιτος, Λοϊζής Κραμβής, Γιαννάκης Πελενδρίτης, Δημ. Θεμιστοκλής Λαμπριανός, Χ" Γιάννης Ιωάννης Ιασονίδης, Γιωργάκης Πηλαβάκης, Χ" Γιάννης Χ" Μιχαήλ από Φοινί, Μάρκος Χ"Γιάννης από Κτήμα, Γεώργιος Σακελλαρίου από Καλοπαναγιώτη, οίτινες να είναι έφοροι και της κεντρικής δημογεροντίας και των κατά μέρος δημογεροντιών, ώστε να φυλάττωσιν όλα τα χρέη των και να είναι άγρυπνοι δι' αυτά και οπόταν ζητώσι να παρατηρώσι τα τοπικά κατάστιχα και τους λογαριασμούς τους κοινούς και να εξετάζωσι τα πρακτικά των, να έχουσι την άδειαν να το κάμνωσιν.

Δ. Κατά πάσαν τριμηνίαν ή το πολύ εξαμηνίαν να γίνεται θεώρησις των κοινών καταστίχων και κοινών λογαριασμών από τους επιτρόπους του κοινού (μία λέξις δυσανάγνωστος) εις την τελείωσιν δε του έτους η κεντρική δημογεροντία είναι υπόχρεως να παρουσιάση διά των μελών της τον ολικόν λογαριασμόν του τόπου καταλεπτώς και τα πρακτικά της ομοίως, και οι των επαρχιών δημογέροντες εις τους 20 δημογέροντας του γένους επί παρουσία της μακαριότητος του και των τριών μητροπολιτών και να υπογράφωσιν όλα τα άνωθεν μέλη.

Ε. Κατ' έτος και κατ' αρχάς του Μουχαρεμίου ο Μακαριώτατος δεσπότης να συγκροτή γενικόν συμβούλιον συνιστάμενον από τους τρεις Μητροπολίτας και τους φρονιμωτέρους και προκριτωτέρους κατοίκους της νήσου. Η παρουσία δε των 24 μελών δημογεροντίας και επιτροπής να είναιο άφευκτος, παρεκτός εάν κατεπείγουσα ανάγκη εμποδίζει κανέν μέλος εις το να παρευρεθή.

ΣΤ: Οι δημογέροντες και οι επίτροποι του γένους κατ' έτος εις την τελείωσιν του χρόνου κατά του Μουχαρέμ αφού θεωρηθώσι και υπογραφώσιν οι κοινοί του τόπου λογαριασμοί να αλλάζωνται και να εκλέγωνται από την γενικήν συνέλευσιν οι μέλλοντες ν' αναδειχθώσι τούτο το βάρος κατά τον αυτόν αριθμόν και τάξιν. Εάν όμως εγκριθούν από τους ιδίους, όσον διά δημογέροντες τόσο και διά επίτροποι να ψηφίζωνται εκ νέου.

Ζ. Από την γενικήν συνέλευσιν να εκλέγωνται και οι δημογέροντες των επαρχιών εις τας πολιτείας εις την εκλογήν όμως τούτων να ισχύη και η γνώμη των κατοίκων της πολιτείας εις την οποίαν διορίζονται και η συνέλευσις των επαρχιωτών. Κατά το παρόν δε έτος έως το τέλος του έτους είμεθα καθείς όπου εύρίσκεται.

Η. Οι γραμματικοί καζάδων να εκλέγωνται από την κεντρικήν δημογεροντίαν και από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον.

Δ μέρος. Ακολουθεί το πέμπτο μέρος

Θ. Η δημογεροντία να είναι εις χρέος να βαστά ημερολόγιον όλων των πρακτικών της, το οποίον να παρουσιάζηται εις τους εφόρους και να κρίνηται από την συνέλευσιν αυτών και των Μητροπολιτών και της Μακαριότητος του.

Ι. Οταν πρόκειται υπόθεσης κοινή η διοριζομένη από τους κρατούντας περί προσθέσεως, δοσιμάτων να μη ημπορή να το αποφασίζη μόνη η δημογεροντία χωρίς την συναίνεσιν των επιτρόπων των Μητροπολιτών και της Μακαριότητος του.

ΙΑ. Οσοι ευρίσκονται εις τα κοινά υπουργήματα ήγουν δημογέροντες, γραμματείς και οι λοιποί να είναι υπό μισθόν, να μην έχωσι το δικαίωμα να κάμνωσι τερουχτέδες (εκμισθώσεις φόρων) ή να μεταχειρίζωνται εξουσιαστικώς κανέν εμπόριον, αφ' ου τελειώσουν όμως όσα πρότερον μετεχειρίσθησαν (δύνανται). Ιδιαίτερα όμως τους συγχωρείται εις τούτο δε (λέξις δυσανάγνωστος) χωρίς να παραβλέπωσι τα χρέη των προς το κοινόν ή να παραλείπωσι τα υπουγήματά των.

ΙΒ. Παρεκτός τούτων οι γραμματικοί των καζάδων να πριορίζωνται εις την δίκαια των βασιλικών δοσιμάτων συνάθροισιν και να μη κάμνωσι καταχρήσεις ή χάριτα διά ιδιοτέλειαν των.

ΙΓ. Προσδιορίζεται μισθός ετήσιος εις τον αρχιδημογέροντα, ο οποίος είναι ο κ. Χ. Χριστόδουλος Απέγιτος, γρ. 8.000 και εις τους λοιπούς τρεις ανά 4.000. Εις δε τον αρχιγραμματέα με λοιπούς τρεις γραμματικούς της δημογεροντίας δίδεται μισθός εις καθένα αναλόγως με το έργον του όπως κριθή εύλογος από τους δημογέροντας και επιτρόπους.

ΙΔ. Εις τον δημογέροντα του ιερού κριτηρίου (μακεμέ) όστις εψηφίσθη ο κ. Χριστοφής Μιχαηλίδης, διωρίσθη μισθός ετήσιος γρ. 2000 να είναι δε υπόχρεως και ούτος εις το 40ον άρθρον της ευθύνης των εφόρων και εις το έκτον της εκλογής.

ΙΕ. Τόσον οι δημογέροντες όλοι και γραμματείς όλοι να σωρεύωσιν τον ανάλογον δι' αυτούς φόρον, καθώς ήθελεν εγκριθή εις το κοινόν.

ΙΣΤ. Επειδή εκρίθη εύλογον να υφίσταται της πατρίδος αυτοπροσώπως επιτροπή τιμίου και αξίου υποκειμένου εις βασιλεύουσαν, αποφασίζεται ότι από τώρα έως το νέον Μουχαρέμ, οπότε φανή καιρός αρμόδιος και η αποστολή του αναγκαία να συγκροτήται συνέλευσις και την Μακαριότητα του συνθεμένη από τους τρεις Μητροπολίτας από τους δημογέροντας από τους επιτρόπους του κοινού και όποιους κριθή εύλογον εις αυτόν το έργον να προσδιορίζεται ο μισθός του και ο καιρός της εις βασιλεύουσαν επιμονής (διαμονής) του και να αποστέλλεται, να είναι δε υποκείμενος εις τας διαταγάς της Μακαριότητος του, μετά της δημογεροντίας και εις ευθύνας των επιτρόπων του κοινού της πατρίδος εις τους οποίους έχουν να παρουσιάζωνται τα πρακτικά του.

ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Κεφάλαιον Β

Α. Το κεντρικόν σχολείον της ελληνικής παιδείας να συστηθή παντοτεινόν εις Λευκωσίαν εις παίδευσιν της νεολαίας ομοίων και ως κλάδοι να συσταίνωνται εις τας

Πέμπτο μέρος. Ακολοθεί το έκτο μέρος

πολιτείας Λάρνακος και Λεμησσού και ο ετήσιος του διδασκάλου και των σχολείων τούτων των πολιτειών μισθός να πορεύηται από την κοινήν συνδρομήν.

Β. Να γείνη κοινή συνδρομή από τους ευκαταστάτους όλης της νήσου και μάλιστα από τους κατοίκους των διορισθεισών πολιτειών, όπου έχουν να ευρεθώσι σχολεία όταν δε συναθροισθώσι να εμβαίνωσιν εις τον λογαριασμόν της κοινής συνδρομής.

Γ. Εν σχολείον της αλλοδιδακτικής είναι συστημένον κοινόν εις Λευκωσίαν, διά το οποίον να υποχρεωθούν να συνδράμουν όσοι έχουν τέκνα εις αυτό κατά την κατάστασιν του έκαστος πατήρ διά τα πτωχά όμως να μη γίνεται καμμία (δυσανάγνωστος λέξις).

Δ. Ευρέθη εύλογον η σύστασις του νοσοκομείου των λεπρών έξωθεν της Λευκωσίας εις μέρος ιδιαίτερον, και την γενικήν αυτών συνάθροισιν επεφορτίσθησαν η μακαριότης του και οι δημογέροντες, των οποίων τα αναγκαία έξοδα να γίνωνται από την κοινήν συνδρομήν, γίνεται δε συνδρομή ήδη διά τα άνωθι δύο κοινωφελή συστήματα.

Από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον γρόσια 7.500

Από τον Πανιερώτατον Αγιον Πάφου, γρόσια 3.000

Από τον Πανιερώτατον Αγιον Κιτίου γρόσια 3.500

Από τον Πανιερώτατον Αγιον Κηρυνείας γρόσια 3.500

Από το Μοναστήριον Κύκκου γρόσια 3.000

Από το Μοναστήριον Μαχαιρά γρόσια 1.000

Από το Μοναστήριον Σιναϊτών γρόσια 1.000

Από το Μοναστήριον Χρυσοστόμου γρόσια 1.000

Οσα δε ήθελον συναχθούν ακόμα από τους περατοφερμενλίδες και λοιπούς κοινωφελείς άνδρας κατά της συνδρομής τον κατάλογον όπου θέλει γείνη και τον οποίον θέλουν έχει και συναθροίζει των δύο τούτων κοινωφελών καταστημάτων οι επίτροποι.

Ε. Διωρίσθησαν δε και των σχολείων και του νοσοκομείου επίτροποι οι κ.κ. Χ Ιωάννης Λιπέρτης, Δημήτριος Κραμβής, Χαράλαμπος Πηλαβάκης, Ιωαννάκης Πελενδρίδης, Λοϊζής Κραμβής, Ζαχαρίας Γαβριήλ και Κυπραήλ Χαλήλ και των οποίων τα χρέη και η φροντίς είναι η πολλαπλασίασις εξωτερικής και εσωτερικής συνδρομής διά τα δύο ταύτα καταστήματα εις εξοικονόμησιν των εξόδων αυτών, εις στολισμόν των σχολείων και όσα τοιαύτα ανήκουσιν εις την διάδοσιν των φώτων της Παιδείας μέσων.

Στ. Δύο Επίτροποι να διορισθώσι χρηματοφύλακες να βαστούν τους λογαριασμούς και το κατάστιχον των εισοδημάτων και εξόδων της σχολής και να φυλάττεται εις εν μέρος της σχολής.

Το έκτο και τελευταίο μέρος της περιγραφής των αποκαλυπτηρίων του Μαυσωλείου των σφαγιασθέντων από τον Κουτσιούκ Μεχμέτ, στην εκκλησία Φανερωμένης

Ζ. Ο κ. Χαράλαμπος Πηλαβάκης διορίζεται υπουργός με μισθόν ετήσιον των δύο τούτων καταστημάτων, του οποίου έργον είναι να φροντίζη να προμηθεύη τα αναγκαία εις τροφήν του νοσοκομείου των λεπρών και να τα στέλλη κατά την χρείαν των, να είναι ο γενικός ευταξίας της σχολής και έφορος των διορθωμάτων της.

Η. Ο κ. Χαράλαμαπος Πηλαβάκης χρεωστεί άπαξ της εβδομάδος εις ημέραν διωρισμένη να παρουσιάζη εις τους επιρτρόπους της σχολής λεπτομερές σημείωμα των εξόδων του, να υπογράφεται απ' αυτούς και να επιβεβαιούται υπό της Μακαριότητος του και να πληρώνεται από τον χρηματοφύλακα και να περνά εις το κατάστιχον της σχολής.

Θ. Τρις ή δις ή άπαξ του ενιαυτού να θεωρώνται γενικώς οι λογαριασμοί όλοι και των εισοδημάτων και των εξόδων λεπτομερώς των δύο τούτων καταστημάτων από όλους τους επιτρόπους συνλθόντας εις εν και να υπογράφωνται από όλους και να προσυπογράφωνται από την Μακαριότητα του.

Γ. Αν παρισσεύσωσι γρόσια οι επίτροποι χρεωστούσι να βάλλωσιν εις το διάφορον διά την αύξησιν των προσόδων. Αν δε δεν εξαρκούν να συσκέπτωνται περί της εξοικομήσεως εις στηριγμόν των κοινωφελών τούτων καταστημάτων.

ΙΑ. Του διδασκάλου των ελληνικών μαθημάτων εις Λευκωσίαν κ. Ονουφρίου, ο ετήσιος μισθός είναι ως τον συμφώνησαν οι κ. αντιπρόσωποι και τον έφερον από της βασιλευούσης εις 4.000- του διδασκάλου της αλληλοδιδακτικής κ. Χαρίτωνος γρ. 1.200, του κ. Χαραλάμπους υπουργού και αυταξία εις 1.500.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Α. Οποιοσδήποτε ήθελεν εκτελέση εις την πατρίδα και το γένος ωφέλιμον ή εις τα κοινωφελή καταστήματα αναλόγως με το βάρος του ανδραγαθήματος ή της αρετής του να λαμβάνη βραβείον οποίον ήθελεν ορισθή από την συνέλευσιν εύλογον. Οποιος δε κάμη ή εις το σχολείον ή εις το νοσοκομείον γενναίον αφιέρωμα να γράφηται το όνομά του εις τον κατάλογον της σχολής και εις τον κώδικα της Αρχιεπισκοπής ως ευεργέτης και μνημονεύηται δε παρρησία εις την εκκλησίαν και ζων και μετά θάνατον.

Β. Οποιος δε ήθελε πράξει έργον επιβλαβές εις την πατρίδα ή το γένος ή λυμαντικόν των κοινωφελών καταστημάτων και τούτου το όνομα και η πράξις να περνά εις τον κώδικα διά να αποθανατωθή και μνημονεύεται αιωνίως καθώς του Ηροστράτου του καύσαντος τον εξαίσιον της Αρτέμιδος εν εφέσω ναόν, εν των επτά του κόσμου θαυμάτων και αριστουργημάτων.

Γ. Από όλα τα αποφασισθέντα άνωθεν και καταχωρισθέντα εις τον κώδικα της αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής κοινή γνωμη να μη έχη το δικαίωμα ουδείς να μεταβάλη ουδέν, παρεκτός η συνέλευσις έχει το δικαίωμα μόνον να θεσπίζη προσθέτουσα ή αφαιρούσα ή μεταρρυθμίζουσα εις κοινήν μόνον και μόνον ωφέλειαν αποβλέπουσα. Εις βεβαίωσιν δε και ασφάλειαν και στηριγμόν βεβαιούται με τας υπογραφάς όλων των μελών της γενικής συνελεύσεως.

Ο Κύπρου Πανάρετος, Αριστόδουλος Απέγιτος, Χ" Κυργέης Σαρίπογλους, Χ" Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Χ" Ζαχαρίας Αποστολίδης, Χ" Ιωάννης Καραγιώργης, Χ" Βασιλίδης Χαράλαμπος, Πηλαβάκης, Χ" Παυλής, ράπτης.

Ο Πάφου Χαρίτων, Χ" Γιαννάκης Λιπέρτης, Λοϊζής Μίτσιγκας, Γιαννής Λαδάς, Πετρής Σολωμού.

Ο Κιτίου..., Ιωάννης Πελενδρίτης, Σέργιος Πασχαλίδης, Λ. Κυπριανός Χ" Ιωάννου, Αγγελής Χ" Στεφανή, Χ" Σπύρος Απέγιτος.

Ο Κυρηνείας Χαράλαμπος, Κυπαήλ Χαλλήλ, Ιωάννης Ιωαννίδης, Γεώργιος Πηλαβάκης.