Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

30.6.1951 Καvovισμoί για τη διoίκηση της Μoυσoυλμαvικής Θρησκευτικής Περιoυσίας (ΕΒΚΑΦ-Διoίκηση Ευαγώv Iδρυμάτωv).

S-44

30.6.1953: OI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΒΚΑΦ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)

Tο τέμενος στην Κοφίνου ( Φωτογραφία ΓΤΠ)

Στις 30.6.1953 η τοπική Κυβέρνηση στην Κύπρο δημοσίευσε Νόμο (Moslem Religious Property, The Evkaf Law, (Cap.259) με τον οποίο ρυθμιζόταν με κανονισμούς η θρησκευτική περιουσία των Μουσουλμάνων ως εξής:

1. Οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να θεωρούνται ως οι κανονισμοί για το Εβκάφ-Θρησκευτικό Ιδρυμα- (Διοίκηση Θρησκευτικής Περιουσίας των Μουσουλμάνων).

2. Ολοι οι λογαριασμοί που εφαρμόζονται από αντιπροσώπους θα υπόκεινται σε έλεγχο της Κυβέρνησης και στους κυβερνητικούς οικονομικούς κανόνες και κανονισμούς που βρίσκονται σε εφαρμογή.

3. Αντίγραφο των ετήσιων υπολογισμών (Προϋπολογισμών) εσόδων και εξόδων για τα Βακούφια (θρησκευτικά ιδρύματα) Μαζπουτά (Mazbouta Vakfs)-Εγγεγραμμένα Βακούφια ή Βακούφια του Θρόνου- θα δίνονται από τους αντιπροσώπους στον Ελεγκτή κατά την έναρξη κάθε χρόνου μετά από έγκριση από τον Κυβερνήτη.

4 Οποιαδήποτε νέα εργασία η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί και περιλαμβάνεται στους ετήσιους υπολογισμούς (Προϋπολογισμους) Μαζμπουτά και η οποία δυνατό να στοιχίζει 100 λίρες και άνω δεν θα εκτελείται χωρίς την εξασφάλιση εκ των προτέρων έγκρισης από τον Κυβερνήτη.

5. Καμμιά αύξηση στους μισθούς τους Προσωπικού του Εβκάφ και κανένας νέος διορισμός σχετικά με τα Mazbouta Vakfs) για τους οποίους δεν υπάρχει πρόνοια στους ετήσιους υπολογισμούς δεν θα γίνεται χωρίς εκ των προτέρων έγκριση από τον Κυβερνήτη.

6. Καμιά υπέρβαση της συνολικής δαπάνης για Mazbouta Vakfs δεν θα δινενεργείται χωρίς την εξασφάλιση της έγκρισης του κυβερνήτη.

7. Οποιαδήποτε μικρή υπέρβαση δαπάνης για εργασίες ή υπηρεσίες, η οποία δεν θα προκαλεί υπέρβαση στον εγκριθένα συνολικό υπολογισμό δαπανών για τα Mazbouta Vakfs θα αναφέρεται γραπτώς από τους αντιπροσώπους στο τέλος κάθε χρόνου και ο Κυβερνήτης δυνατό να την εγκρίνει.

8. Αδεια απουσίας σε όλους τους επισήμους στο τμήμα του Εβκάφ θα πρέπει να παραχωρείται από τους αντιπροσώπους σε κάθε μέλος του Τμήματος του Εβκάφ χωρίς την εξαφάλιση έγκρισης από τον Κυβερνήτη.

9. Οι αντιπρόσωποι δυνατό να ζητούν από τους εντολοδόχους (trustees) ή άλλα πρόσωπα που διοικούν τα βακούφια Moulhaka-non-Meshrouta και τα Moulhaka-Meshrouta (ιδιωτικά κτήματα που δεν έχουν επισύναψη και κτήματα με επισύναψη που δωρίζονται σε

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3 2 1951

θρησκευτικά ιδρύματα με τον όρο να μη πωληθούν) για να εξασφαλίζουν ασφάλεια σε τέτοια ποσά όπως οι αντιπρόσωποι θεωρούν κατάλληλα.

10. Οι Επίτροποι ή άλλα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση των οικονομικών του Εβκάφ θα πρέπει να τηρούν λογαριασμούς με τέτοια μορφή και τρόπο όπως οι αντιπρόσωποι να αποφασίζουν από καιρού εις καιρόν.

11. Οι Επίτροποι ή άλλα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση των οικονομικών του Εβκάφ θα πρέπει να εξασφαλίζουν έγγραφη εξουσιοδότηση από τους αντιπροσώπους πριν προβούν σε οποιανδήποτε επένδυση τέτοιων χρημάτων.

12. Οι Επίτροποι ή άλλα πρόσωπα που διοικούν τα βακούφια Moulhaka-non-Meshrouta και τα Moulhaka-Meshrouta Vakfs δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε δαπάνες πέραν των πέντε λιρών κάθε φορά χωρίς να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων γραπτή εξουσιοδότηση από τους αντιπροσώπους:

Νοείται ότι μια τέτοια εξουσία δεν είναι απαραίτητη για την καταβολή των οφειλομένων φόρων στην Κυβέρνηση.

13. Ο Γενικός Λοχαγιασμός του Εβφάφ θα τηρείται σε τέτοια τράπεζα όπως θα εξουσιοδοτείται από καιρού εις καιρόν από τον Κυβερνήτη.

14. Τα πλεονάσματα στα χέρια των Επιτρόπων ή άλλων προσώπων που διοικούν τα Moulhaka-non-Meshrouta και τα Moulhaka-Meshrouta Vakfs θα κατατίθενται στην τράπεζα ή θα κατατίθενται σε πίστωση του γενικού Λογαριασμού του Εβκάφ ή να διατηρούνται άλλως όπως θα αποφασίζεται από καιρού εις καιρόν από τους αντιπροσώπους.

15. Κανένα ποσό που οφείλεται στο τμήμα του Εβκάφ λόγω εσόδων και κανένα εκκρεμούν χρέος που δεν μπορεί να επανακτηθεί (irrecoverable) δεν πρέπει να διαγράφεται χωρίς πρώτα να εξασφαλίζεται η έγκριση του Κυβερνήτη.

16. Κανένα παρατράβηγμα από το Γενικό Λογαριασμό του Εβκάφ θα γίνεται και κανένα δάνειο εναντίον των Mazbouta Vakfs δεν θα συνάπτεται χωρίς την εξασφάλιση της έγκρισης του Κυβερνήτη.

17. Κανένα δάνειο από τους εντολοδόχους ή άλλα πρόσωπα που δοικούν τα Moulhaka-non-Meshrouta και τα Moulhaka-Meshrouta Vakfs δεν θα συνάπτεται παρά ύστερα από γραπτή εξουσιοδότηση των Αντιπροσώπων

18. Θα καταβάλλεται στους αντιπροσώπους ή από τον ιδρυτή του Βακκουφίου ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του το ποσό της μιας λίρας για κάθε τίτλο αφιερώματος που καταγράφεται στο τμήμα του Εβάκφ. Το αναφερόμενο ποσό θα πρέπει να είναι καταβλητέο στους αντιπροσώπους για κάθε αλλαγή ή προσθήκη οποιουδήποτε τίτλου αφιερώματος που έχει καταγραφεί όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

19. Θα καταβάλλεται στους αντιπροσώπους από κάθε Επιτροπεία κατά το διορισμό του στην επιτροπεία των Βακουφίων Moulhaka-Meshrouta πριν από την έκδοση του Βερατίου (διατάγματος) αμοιβή στο ποσοστό του 10% στα ετήσια συνολικά έσοδα του αναφερόμενου

Το τέμενος Ομεριέ στη Λευκωσία

Βακουφίου, αμοιβή ελέγχου κατά πέντε τοις εκατόν στα ετήσια εισοδήματα του αναφερόμενου Βακκουφίου.

21.-(1). Οπου δεν υποβληθεί ετήσιος λογαριασμός από επιτρόπους ή οποιονδήποτε διοικητικό πρόσωπο των Moulhaka-non-Meshrouta και των Moulhaka-Meshrouta Vakfs όπως προβλεπεται στο άρθρο 21 του νόμου για το Εβκάφ ή όπου τα τέλη ελέγχου που παρέχονται με τον κανονισμό 20 δεν πληρώθηκε κατά την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους που έπρεπε να καταβληθούν, οι αντιπρόσωποι δυνατόν με γραπτή σημείωση που θα παραδοθεί σε τέτοια Επιτροπή ή άλλο πρόσωπο που διοικεί τα Βακούφια, να ζητήσουν από αυτόν να παραδώσει τους λογαριασμούς και να καταβάλει το τέλος ελέγχου μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα της παράδοσης τέτοιας ειδοποίησης.

(2). Εάν τέτοιος εντολοδόχος ή άλλο πρόσωπο που διοικεί τα Βακούφια αποτύχει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οποιασδήποτε τέτοιας σημείωσης μέσα στο χρόνο που καθορίζεται, οι αντιπρόσωποι δύνανται, επιπρόσθετα από άλλη θεραπεία που δυνατόν να έχουν εναντίον τέτοιου επιτρόπου ή προσώπου, να αναλάβουν την ευθύνη των περιουσιών τέτοιων βακουφίων και να τα διοικούν μέχρις ότου τέτοιου λογαριασμοί υποβληθούν ή καταβληθεί ή αμοιβή ελέγχου.

22. Θα καταβληθούν στους αντιπροσώπους ή σε οποιονδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των αντιπροσώπων, άλλο πέραν του αντιγράφου του εγγράφου το οποίο μπορεί να εξασφαλισθεί από Τουρκικό Οικογενειακό Δικαστήριο, τέλος αντιγραφής από ένα σελίνι για κάθε εκατόν λέξεις ή μέρος αυτών.