Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1618: Καθαίρεση τoυ Μovαχoύ και Κτηvoβάτoυ Iερoμovάχoυ Κυρίλλoυ

S- 36

1618: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΒΑΤH ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΟΑρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος Β σε εικόνα του Προδρόμου που βρίσκεται στο χωριό Μπέλλα Μπαϊς όπως την παραθέτει το περιοδικό Καιροί της Κύπρου, Τόμος Δ, αριθμός 46, 1η Μαϊου 1959

Στις αρχές του 17ου αιώνα ένα νέο εκκλησιαστικό σκάνδαλο συγκλόνισε την Εκκλησία της Κύπρου: Ενας ιερομόναχος, ονομαζόμενος Κύριλλος, προέβη σε απρεπείς πραγματικά ενέργειες που έθιγαν το κύρος της Εκκλησίας και η Ιεραρχία ζήτησε από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως το 1618 να τον καθαιρέσει.

Στην απαντητική επιστολή του Πατριάρχη, σύμφωνα με τον Ζαννέτο, αναφερόταν ότι ο Κύριλλος είχε κατηγορηθεί ως "κτηνοβάτης, αισχρόβιος πόρνος και μοιχός" και ως άνθρωπος που είχε κτυπήσει τον επίσκοπο Σολέας για να του πάρει την Επισκοπή του. Εγραφε ο Πατριάρχης Κωνστινουπόλεως Τιμόθεος Β στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που είχε διαδεχθεί το Βενιαμίν:

"Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστιανιανής Κύπρου, κύριε Χριστόδουλε και Θεοφιλέστατοι επίσκοποι οι υποκείμενοι τη αγιωτάτη τούτη Αρχιεπισκοπή ότε ο Τιμόθεος, ο Πάφου, ο Αρσινόης και ο Κυρηνείας κληρικοί άρχοντες και οι Χριστιανοί...

Της ημών μετριότητος συνοδικώς προκαθημένης... παραστάς ο Σολίας Μακάριος μετά του οπωσδήποτε χρηματίσαντος κακώς και παρανόμως κακο-ιερομονάχου Κυρίλλου, του από χώρας Περιστερώνας Ακακίου, ενεφάνισεν ημίν αναφοράς ενυπογράφους υμετέρας, δι' ων έγνωμεν και επιστώθημεν, ότι καθαιρέσει αυτόν καθυποβάλλετε ως κτηνοβάτην και αισχρόβιον και πόρνον και μοιχόν και άλλα των ασέμνων διαπραξάμενον και ως υβρίσαντα αυτόν τον επίσκοπον Σολίας και τα γένεια αυτού ανασπάσαντα και ζημίας αυτώ προξενήσαντα υπέρ τα χίλια Φλωρία βουλόμενον δράξασθαι παραλόγως την Επισκοπήν αυτού, όστις και ενταύθα παραγενόμενος ετόλμησεν άνευ γνώμης ημών εκβαλείν μπεράτι βασιλικόν και αρπάσαι τον θρόνον της επισκοπής αυτής ως εφάνη επί Συνόδω".