Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

13.8.1967: Εvώ o Γλαύκoς Κληρίδης παvηγυρίζει για τις δηλώσεις τoυ υπoυργoύ Πρoεδρίας της χoύvτας Γεώργιoυ Παπαδόπoυλoυ στη Λευκωσία υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ με τηv Ελλάδα η Τoυρκία πρoειδoπoιεί ότι η Τoυρκία oυδέπoτε θα δεχθεί τηv Εvωση.

S-1751

13.8.1967: ΕΝΩ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Φωτογραφία από τις επφές του Γεώργιου Παπαδόπουλου στην Κύπρο

Η επίσκεψη του υπουργού προεδρίας της χούντας Γεωργίου Παπαδόπουλου στην Κύπρο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη εξωτερικό.

Από τουρκικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Τσαγιαγιαγκίλ σχλιάζοντας τηις δηλώσεις Παπαδόπουλου είπε, και σε έντονο ύφος, όπως σημείωνε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόϊτερ στις 13 Αυγούστου 1967 ότι "η Τουρκία ουδέποτε θα δεχθεί την Ενωση ως λύση του κυπριακού προβλήματος" και ότι "η Ελλάδα και οι ηγέτες της θα πρέπει να γνωρίζουν τούτο καλύτερα από κάθε άλλον".

Από τουρκοκυπριακής πλευράς εκπρόσωπος δήλωσε ότι μελετάτο θέμα προσφυγής στα Ηνωμένα Εθνη μετά τις δηλώσεις Παπαδόπουλου:

" Η ειρήνη και η ένωση δεν συμβιβάζονται, είναι όπως το πετρέλαιο και τη φωτιά. Οι ηγέτες της στρατιωτικής κυβέρνησης της Ελλάδας εξέφρασαν πρόθεση να επιτύχουν την ένωση, με ειρηνικά μέσα. Από τις δηλώσεις του υπουργού προεδρίας με την ευκαιρία της επίσκεψης του στην Κύπρο είναι πρόδηλο ότι η στρατιωτική Κυβέρνηση της Ελλάδας υιοθετεί την επεκτατική πολιτική και σχεδιάζει την κατάκτηση της Κύπρου θέτοντας τέρμα στην ανεξαρτησία της. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία παραβιάζει τα ψηφίσματα για την Κύπρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και γι' αυτό το θέμα πρέπει να αχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας".

Από ελληνικής κυπριακής πλευράς ο Πρόεδρος της Βουλής Γλαύκος Κληρίδης χαιρέτισε τις συνομιλίες του Παπαδόπουλου στην Κύπρο γιατί χαράχθηκε όπως είπε κοινή γραμμή για την Ενωση:

" Χαιρετίζω μεθ' ικανοποιήσεως την επιτευχθείσαν ομοφωνίαν κατά τας διεξαχθείσας συνομιλίας μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως της Μητρός Πατρίδος συνταγματάρχου Παπαδοπούλου, διότι κατά την διάρκειαν των εν λόγω συνομιλιών έγιναν κοιναί διαπιστώσεις, εχαράχθη κοινή γραμμή, ετέθη η αρχή εκ της οποίας ουδέποτε θα παρεκκλίνωμεν συμφώνως προς την οποίαν εν ουδεμιά περιπτώσει θα αποδεχθώμεν λύσεις αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η παραχώρηση κυπριακού εδάφους εις την Τουρκίαν.

Θα συνεχίσωμεν να αγωνιζώμεθα, θα συνεχίσωμεν να οραματιζώμεθα, αλλά και ταυτοχρόνως θα συνεχίσωμεν να εργαζώμεθα με μέθοδον διά να πραγματοποιήσωμεν την Ενωσιν της Κύπρου μετά της μητρός Πατρίδος.

Περαίνων θα ήθελα να δηλώσω ότι η σημερινή Κυπριακή Κυβέρνησις υπό την πεφωτισμένην καθοδήγησιν του Εθνάρχου Μακαρίου και εν στενή συνεργασία μετά της Κυβερνήσεως της Μητρός πατρίδος, θα οδηγήση το κυπριακόν σκάφος εις τον λιμένα της εθνικής αποκαταστάσεως. Είμαι βέβαιος ότι ο κυπριακός λαός θα κλείση τα ώτα εις τας φωνάς των διασπαστών και θα συνεχίση παραμένων παρά το πλευρόν του Εθνάρχου διά μίαν γνησίαν έντιμον και δικαίαν ελληνικήν λύσιον. Υπόσχομαι εκ μέρους της Βουλής τών Αντιπροσώπων και εκ μέρους της Κυπριακής κυβερνήσεως, ότι θα συνεχίσωμεν να αγωνιζώμεθα, μέχρις ότου ανατείλη εκείνη η ώρα, η ώρα της Ενώσεως της Κύπρου μετά της μητρός Πατρίδος".