Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

12.8.1967: Ο Υπoυργός Πρoεδρίας της χoύvτας Γεώργιoς Παπαδόπoυλoς δήλωσε κατά τηv πρώτη επίσκεψη τoυ στηv Κύπρo ότι δεv υπάρχoυv oύτε και συvάvτησε αvθεvωτικoύς στo vησί

S-1750

12.8.1967: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΥΣ

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος φθάνει στο Προεδρικό όπου τον υποδέχεται ο Πρόεδρος Μακάριος

Παρά το ψήφισμα για την Ενωση που είχε εγκρίνει η Βουλή στις 26 Ιουνίου 1967 και τη δήλωση λίγες μέρες νωρίτερα του Προέδρου Μακαρίου για την εκτίμηση που έτρεφε προς τους Ελληνες αξιωματικούς, οι διαφορές και οι κατηγορίες για ανθενωτικούς και ανθέλληνες στην Κύπρο και για ανθρώπους που έβαλλαν εναντίον της χούντας εντείνονταν.

Ενας από αυτούς που έρριχνε λάδι στη φωτιά ήταν και ο αρχηγός της ΑΣΔΑΚ Γεώργιος Γρίβας Διγενής ο οποίος υποστηριζόταν από την εφημερίδα "Πατρίς" που εκπροσωπούσε με φανατισμό την αντιπολίτευση στην Κύπρο.

Ο Αρχηγός της ΑΣΔΑΚ σε δήλωση του στις 7 Αυγούστου 1967 ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Μίλησε για "κρωγμές των ολίγων κοράκων της ανεξαρτησίας":

Μιλώντας στη Λεμεσό στις 7 Αυγούστου, σε ομάδα 120 εφέδρων αξιωματικών που αναχωρούσαν στην Ελλάδα για 20ήμερη επίσκεψη τους κάλεσε "να μεταφέρουν στην Ελλάδα την απόφασιν των Ελλήνων της Κύπρου οίτινες αγωνίζονται διά την ένωσιν την οποίαν οι Εφεδροι αξιωματικοί πραγματοποιούν εκ των κάτω διά της εντάξεως των εις την Παγκύπριον (Πανελλήνιον) Ομοσπονδίαν Εφέδρων Αξιωαματικών εις πείσμα όλων εκείνων οίτινες δεν την πραγματοποιούν εκ των άνω".

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" της 8ης Αυγούστου 1967 ο Στρατηγός Γρβας "μίλησε και περί κρωγμών των ολίγων κοράκων της ανεξαρτησίας που πρέπει να σταματήσουν διότι αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να ομιλούν".

"Την τελευταίαν λέξιν", είπε ο στρατηγός Γρίβας, " θα την είπωμεν ημείς".

Ενας άλλος που έβλεπε "ανθενωτικούς" στην Κύπρο ήταν και ο πρωθυπουργός της χούντας Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ίδιας εφημερίδας Ευριπίδη Ακρίτα (Αθήνα 7.8) ο Κόλλιας μιλώντας σε συνάντηση του με τον πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αθήνα Νίκο Κρανιδιώτη:

"Ωμίλησε και περί ωρισμένων στοιχείων εν Κύπρω, υπουργών, βουλευτών και ωρισμένης μερίδος του τύπου, που η δράσις των κατά την Κυβερνητικήν άποψιν θεωρείται εξ ολοκλήρου αντίθετος προς την υπό της ελληνικής κυβερνήσεως ακολουθουμένην γραμμή της Ενώσεως".

Πρόσθετε ο ανταποκριτής:

"Προς τον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ως αντιλαμβάνομαι εδόθησαν καθησυχαστικαί διαβεβαιώσεις υπό την έννοιαν ότι τα διαδιδόμενα περί υπάρξεως ανθενωτικών κυπρίων δεν ανταποκρίνονται προς την υφισταμένην πραγματικότητα και ότι εν πάση περιπτώσει καμμία δύναμις εις τη Κύπρον δεν είναι εις θέσιν να έλθει αντιμέτωπος με την

ΑΓΩΝ 10 8 1967

εκφραζομένην υπό της Ελλάδος και της Κύπρου επιτακτικήν θέλησιν της πραγματοποιήσεως των εθνικών πόθων του κυπριακού ελληνισμού διά της ενώσεως.

Ο Ελλην πρωθυπουργός κ. Κόλλιας ήκουσε τας δοθείσας εξηγήσεις, αλλά ετόνισεν ότι επιθυμία της ελληνικής Κυβερνήσεως είναι να εξουδετερωθή εκ των ένδον πάσα ενδεχομένως ανθελληνική ή ανθενωτική δράσις ή προπαγάνδα.

Εν τω μεταξύ ως δύναμαι να μεταδώσω η ελληνική Κυβέρνησις προς απόδειξιν των προθέσεων και διαθέσεων της έναντι του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου διαβιβασεν έντονον επιθυμίαν προς την διεύθυνσιν της εφημερίδος της αντολιτεύσεως "Πατρίς" όπως περιωρίση την πολεμικήν της εναντίον της Αριστεράς και άλλων παραγόντων οσονδήποτε και εάν ούτοι πρόσκεινται στενώς ή μετέχουν ενδεχομένως της Κυπριακής Κυβερνήσεως.

Ηδη η διαβιβασθείσα αυτή επιθυμία της Ελληνικής Κυβερνήσεως όπως αποφεύγεται οιαδήποτε προσπάθεια φθοράς του κύρους και της ηγεσίας του Εθνάρχου Μακαρίου εγένετο εις τους ενταύθα παρατηρητάς λίαν αισθητή από την αρθρογραφίαν των τελευταίων φύλλων της εφημερίδος "Πατρίς", η οποία είναι η μόνη κυπριακή ημερησία εφημερίς που κυκλοφορεί ελευθέρως εν Ελλάδι".

Μέσα σ' αυτό το κλίμα έφθασε στη Λευκωσία για επίσημη επίσκεψη ως προσκεκλημένος του προέδρου Μακαρίου ο υπουργός προεδρίας της χούντας και ένας από την τριανδρία, ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Αφικνούμενος στην Κύπρο άκουσε τα καλύτερα λόγια και έτυχε πολύ θερμής υποδοχής, ίσως πιο θερμής από εκείνες που του επιφυλάσσονταν στην Ελλάδα.

Η Ενωση Αγωνιστών, Λευκωσίας, η ΣΕΚ, η ΠΕΚ και ο Σύνδεμσος Εθνικοφρόρων Σωματείων Λευκωσίας σε μια μακρά ανακοίνωση της τόνιζαν:

"Με συνθήματα εθνικής χαράς χαιρετίζομεν την άφιξιν του κ. Παπαδοπούλου εις την μικράν μας πατρίδα. Δι' ημάς, τους αγνωνιζομένους Ελληνες της μαρτυρικής Κύπρου, η επίσκεψις του υπουγού Προεδρίας της Μητρός πατρίδος, αποτελεί γεγονός υψίστης σημασίας,

Δι' ημας ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν είναι μόνον ο τετιμημένος συνταγματάρχης του ενδόξου ελληνικού στρατού, ούτε μόνον ο υπουργός της Μεγάλης μας ελληνικής πατρίδος. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, είναι ο άνδρας των μεγάλων στιγμών του Εθνους. Δι' ημάς τους Ελληνας της Κύπρου, ο Γεώργιος Παπαδόπολος αποτελεί τον φίλον, αποτελεί τον άνθρωπον ο οποίος είμεθα βέβαιοι ότι θα συνδέση το όνομά του και την δράσιν του με την Κύπρον με τους αγώνας της, δι' έργων μεγάλων και πράξεων αποφασιστικών.

Εν τω προσώπω του υπουργού Προεδρίας χαιρετίζομεν την Ελλάδα, την Ελλάδα των ονείρων μας, την Ελλάδα των αγώνων και των μόχθων μας, την Ελλάδα των θυσιών και των παθών μας, την Ελλάδα των μαρτυριών μας.

Η επίσκεψις του υπουργού προεδρίας θα συμβάλη αποφασιστικώς εις την περαιτέρω σύσφιγξιν των αρρήκτων δεσμών μεταξύ της Μητρός και της θυγατρός, δεσμών, οι οποίοι έχουν σφυρηλατηθή μέσα εις την κάμινον των μαχών και καθηγιασθή διά κοινής σπονδής αιμάτων και θανάτων.

Ταυτοχρόνως όμως ο κ. Υπουργός θα έχη την ευκαιρίαν να ζήση από κοντά τον παλμόν της ιδικής μας ζωής, τον παλμόν της ενώσεως και της Ελλάδος ο οποίος δονεί τας ψυχάς και τα

Ο Γεώργιος Ππαδόπουλος ασπάζεται την δεξιά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Κάτω ενώ καταθέτει στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα

καρδίας μας και θα αντιληφθή πόσον αδικούν τον ελληνισμόν της Κύπρου εκείνοι οι οποίοι δι' ιδιοτελείς σκοπούς προσπαθούν να δημιουγήσουν αμφιβολίας διά τα ενωτικά αισθήματά του.

Θα διαπιστώση ο κ. Υπουργός το υψηλόν εθνικόν φρόνημα του λαού μας και το πάθος όλων των υγιών και εθνικώς σκεπτομένων Ελλήνων οι οποίοι αποτελούν την καταπληκτικήν πλειοψηφίαν εις τον τόπον αυτόν δι' ένωσιν της Κύπρου μετά της μητρός Ελλάδος".

Η υποδοχή που επιφυλασσόταν ήταν πολύ μεγάλη και ο Πρόεδρος Μακάριος επιδίωκε με αυτήν να ξεκαθαρίσει μια και καλή τις σχέσεις του με την χουντική Κυβέρνηση.

Ακόμα και λεωφορεία υπήρχαν στη διάθεση των μελών των τεσσάρων οργανώσεων για να μεταφέρουν το κοινό στο αεροδρομιο Λευκωσίας για να παραστούν στην υποδοχή του Γεωργίου Παπαδοπούλου.

Στο αεροδρόμιο Λευκωσίας υποδέχθηκαν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο οι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών και Αμύνης Σπύρος Κυπριανού και Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Πάτροκλος Σταύρου και χιλιάδες λαού.

Οι συγκεντρωθέντες φώναζαν συνθήματα υπέρ του Προέδρου Μακαρίου και της συνεργασίας Κύπρου- Ελλάδας και της ευόδωσης του ενωτικού αγώνα του κυπριακού λαού.

Ομως δεν ήταν μόνο αυτά τα μηνύματα που έπαιρνε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος γιατί ο αντιμακαριακός βουλευτής και μέλος της επαρχιακής επιτροπής της ΣΕΚ Αμμοχώστου Κώστας Χριστοδουλίδης, ο οποίος στη Βουλή αποτελούσε μαζί με τον άλλο αντιμακαριακό βουλευτή Τζιρκώτη την αντιπολίτευση εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, σε μήνυμα του στον Γεώργιο Παπαδόπουλο ζήτησε τη λήψη ριζικών μέτρων για εξυγίανση του εσωτερικού μετώπου της Κύπρου:

"Αι τέσσαρες χιλιάδες ελελευθερο-συνδικαλισταί του Εργατικού Κέντρου Αμμοχώστου καλοσωρίζομεν Υμάς εις αλύτρωτον ελληνικήν Κύπρον, εκφράζουν θαυμασμόν και εκτίμησιν εις

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Γεώργιο Γρίβα. Κάτω ο Παπαδόπουλος σε δεξίωση του Προέδρου Μακαρίου στο Προεδρικό συνομιλεί με τον υπουργό Τάσσο Παπαδόπουλο

αναληφθέν εθνοσωτήριον έργον Επαναστάσεως 21ης Απριλίου Εθνικής Κυβερνήσεως διά σωτηρίαν Μεγάλης Πατρίδος από παντοειδείς εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.

Η σωτηρία της πατρίδος θα είναι πλήρης μόνον με την επίτευξιν Ενώσεως Κύπρου. Προς επιτυχή ευόδωσιν σκοπόν Εθνικής Κυβερνήσεως είναι απαραίτητον όπως μεταφερθή και εις την Κύπρον, ως ελληνικού χώρου, το πνεύμα της αλλαγής και της εξυγιάνσεως. Ο λαός πιστεύει και αγωνίζεται διά την ένωσιν. Οι σειρήνες της Ζυρίχης ηχούν σήμερον μπροστά σας με τον ίδιον τρόπον που κατόρθωσαν να δημιουργήσουν αμφιβολίας εις τον λαόν διά τον σκοπόν του αγώνος. Ριζικά μέτρα αλλαγής και όχι απλαί διακηρύξεις και προειδοποιήσεις προς εξυγίανσιν εσωτερικού μετώπου αποτελούν απαραίτητον προϋπόθεσιν προς επιτυχίαν εθικού αγώνος.

Ο λαός αναμένει αύριον από υμάς και την εθνικήν Κυβέρνησιν να χειροκροτήση τα σωτήρια μέτρα της αναστάσεως του από την ταπείνωσιν που τον ωδήγησαν οι στυλοβάται του ανεξαρτησιακού μιάσματος ώστε να βαδίση με αποφασιστικότητα τον δρόμον των εθνικών του πεπρωμένων την ΕΝΩΣΙΝ με την Μητέρα Πατρίδα".

Στο αεροδρόμιο προέβη σε μια σύντομη δήλωση και επεφυλάχθη να πει περισσότερα "αφού δω", όπως είπε, "και εγώ την Κύπρον και ζήσω αυτής της στιγμής τον παλμόν εις ευρυτέραν έκτασιν".

Από το αεροδρόμιο πήγε στο Προεδρικό όπου είχε μακρά συνομιλία με τον Πρόεδρο Μακάριο, ο οποίος του παρέθεσε και γεύμα.

Οι συνομιλιες κράτησαν τέσσερις ώρες και έληξαν στη 1.30 της Παρασκευής 11 Αυγούστου.

Η ανταλλαγή απόψεων συνεχίστηκε άλλες πέντε ώρες μόλις ξημέρωσε.

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος επισκέφθηκε την ελληνική πρεσβεία και τα Φυλακισμένα Μνήματα ενώ το βράδυ της 11ης Αυγούστου παρέστη σε δεξίωση που έδωσε προς τιμή του ο Πρόεδρος Μακάριος στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας.

Ο Γες

ώργιος Παπαδόπουλος αναχώρησε από την Κύπρο και είχε πολύ καλά σχόλια να πει για την Κύπρο και τους Κυπρίους. Ιδιαίτερα, είπε, ότι δεν συνάντησε ανθενωτικούς στο νησί ενώ είχε πολύ καλά λόγια να πει και για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την Ενωση το θέμα της οποίας συζήτησε σε έκταση με τον Αρχιεπίσκοπο δεδομένου ότι σε λίγους μήνες θα κορυφωνόταν ο διάλογος με την Τουρκία με αυτόν τον στόχο.

Είπε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος πριν αναχωρήσει από την Κύπρο στις 12 Αυγούστου 1967:

ΑΓΩΝ 13 8 1967: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος αναχωρώντας από την Κύπρο δήλωσε πως δεν είδε ανθενωτικούς στο νησί

"Δεν είδα, ούτε βρήκα πουθενά ούτε απαισιοδοξίαν, ούτε αντίθεσιν, ούτε δυσπιστίαν προς τον καθολικόν πόθον του Εθνους μας. Ενωσιν ζητούμεν οι πάντες και διά την Ενωσιν αγωνιζόμενα καθ θα αγωνισθώμεν, διότι αυτή και μόνον αποτελεί την μόνην δικαίαν και αποδεκτήν ιστορικήν λύσιν διά το θέμα.

Στον Ελληνισμόν μία θέσις υπάρχει για την Κύπρον, η Ενωσις με τη οποίαν με την ίδίαν δύναμιν και πίστιν πιστεύομεν όλοι οι Ελληνες από την Ηπειρον της Μακεδονίας και της Θράκης μέχρι την Κύπρον αλλά και τα πέρατα της γης οι απόδημοι Ελληνες, όπου και αν ευρίσκωνται. Ας αφήσωμεν λοιπόν τη δυσπιστίαν προς οιανδήποε πλευράν. Δεν είδα ανθρωπιστικούς, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν Ελληνες ανθενωτικοί, δεν νομιζω να βρήκα πουθενά υποψίαν περί μειοδοσίας, διότι είναι απαράδεκτοι και αι εκφράσεις όπως με πικρίαν προσφάτως είχα ακούσει να γίνεται λόγος. Ο Ελληνισμός με ειρηνικάς μεθόδους και μέσα τα οποία θα μεθοδεύση η Ελληνική Κυβέρνησις εν συνεργασία μετά του Εθνάρχου εν Κύπρω Μακαρίου Αρχιεπισκόπου θα βαδίση σταθερώς προς το ποθητόν τέρμα του Εθνικού Αγώνος, την Ενωσιν της Κύπρου εις τον κορμόν της Μητρός Πατρίδος. Ιδού αι εντυπώσεις μου. Ιδού τα συναισθήματά μου. Ιδού αι πληροφορίαι μου, διά σας επί της εδώ επισκέψεως μου".

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είπε τα ίδια και κατά την επιστροφή του στην Αθήνα και πρόσθεσε:

" Ο Ελληνισμός περιλαμβάνει Ελληνας και ομολογώ ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να σκεφθή κανείς ότι μπορεί να αναζητήση εις τον ελληνισμόν ανθέλληνας".

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος απάντησε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων:

Σε ερώτηση αν προπαρασκεύασε ο έδαφος προς επανάληψη του ελληνοτουρκικού διαλόγου απάντησε:

"Τίποτα περισσότερον συγκεκριμένον απ' εκείνο το οποίον ελέχθη".

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι στόχος είναι η ένωση με ειρηνικά μέσα και μεθόδους τις οποίες θα καθορίσει η ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τον Μακάριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και εις Κύπρον το ίδιον πνεύμα επικρατεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και εις Κύπρον αυτό επικρατεί διότι δεν ημπορεί να επικρατήσει άλλον.

ΕΡ: Υπάρχουν ανθενωτικοί;

ΑΠ: Εγώ δεν βρήκα ανθενωτικούς και ούτε δέχομαι ότι ημπορεί να υπάρχουν εις τον ελληνισμόν ανθενωτικοί. Ανθρωποι οι οποίοι ειργάσθησαν με αυτοθυσίαν δι' αυτόν τον σκοπόν δεν μπορεί να δεχθώμεν ποτέ ότι υπό την πίεσιν από οιασδήποτε ανθρωπίνης δυνάμεως ημπορούν να φθάσουν εις το σημείον να απαρνηθούν τους σκοπούς των, αυτά που είναι.