Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

26.6.1967: Τo τελευταίo ψήφισμα για τηv Εvωση πoυ εvέκριvε η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv.

S-1749

26.6.1967: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 7 1967

Στις 26 Ιουνίου, παράλληλα με τη συζήτηση του θέματος "αι παρατηρούμεναι εκφοβιστικαί ενέργειαι ωρισμένων προσώπων ή οργανισμών εν Κύπρω ή και εν Ελλάδι και η λήψις ενδεικνυομένων νομικών ή πολιτικών μέτρων ενέκρινε και σχετικό ψήφισμα για την Ενωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Η συζήτηση και το ψήφισμα εγκρίθηκαν εν μέσω κατηγοριών από την αντιπολίτευση εναντίον της κυπριακής ηγεσίας ότι δεν ευνοούσε την Ενωση και περί ανθελλήνων και ανθενωτικών, με επίκεντρο τον Γλαύκο Κληρίδη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πατριωτικού Μετώπου Λέλλο Δημητριάδη.

Το ψήφισμα που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το τελευταίο που ενέκρινε η Κυπριακή Βουλή ως Σώμα, δεδομένου ότι από τον επόμενο χρόνο είχε αρχίσει μια νέα πολιτική γραμμή, η γραμμή του εφικτού, έχει ως εξής:

"Η Βουλή των αντιπροσώπων διερμηνεύσουα τους προαιωνίους πόθους των Ελληνισμού της Κύπρου και διαδηλούσα την αμετάκλητον απόφασιν του διά σύντομον εθνικήν αποκατάστασιν,

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:

α). Παρά τας οιασδήποτε αντιξόους περιστάσεις, δεν θα αναστείλη τον νυν διεξαγόμενον μετά της ομοθύμου συμπαραστάσεως ολοκλήρου του πανελληνίου αγώνα του μέχρις ότου ο αγών αυτός ευοδοθή διά της άνευ ενδιαμέσου τινός σταθμού ΕΝΩΣΕΩΣ ενιαίας και ολοκλήρου της Κύπρου μετά της Μητρός Πατρίδος.

β). Θα συμβάλη με όλα τα εις τη διάθεσιν της μέσα εις την προαγωγήν του κλίματος ψυχικής ενότητος μεταξύ του ελληνικού κυπριακού λαού και του της Μητρός πατρίδος ως και εις την στενήν συνεργασίαν μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, απαραιτήτου προϋποθέσεως διά την ευόδωσιν του Εθνικού μας Αγώνος.