Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

24.4.1967: Ο Βασιλιάς Κωvσταvτίvoς ταυτίζεται πλήρως με τη vέα δικτατoρική Κυβέρvηση.

S-1747

26.4.1967: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ιωάννης Λαδάς αρχηγός για ένα διάστημα της ΕΣΑ μετά το πραξικόπημα στην Ελλάδα. Φοίτησε στην Ελληνική Σχολή Πολέμου μαζί με τους πρωτερργάτες τυ πραξικοπήματος Γέωργο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο

Στις 26 Απριλίου 1967, αφού η πραξικοπηματική κυβέρνηση σταθεροποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε συνεδρία της στα ανάκτορα των Αθηνών ενώπιον του Βασιλίά Κωνσταντίνου.

Ο Βασιλιάς που ταυτίστηκε πλήρως με τους πραξικοπηματίες εκφράζοντας συγκαλυμμένα την ικανοποίηση του ανέφερε σε απάντηση του προς τον Πρόεδρο της νέας κυβέρνησης Κωνσταντίνο Κόλλια:

"Πράγματι η Ελλάς κατά τον τελευταίον καιρόν εδοκιμάσθη σκληρότατα. Οι δημοκρτικοί θεσμοί του πολιτεύματος είχον υποσκαφθεί.

Το Εθνος, η Βασιλεία, αι ένοπλοι δυνάμεις, η δικαιοσύνη εθίγοντο συνεχώς. Περισσότερον δε όλων υπέφερον τα πραγματικά συμφέροντα του λαού.

Ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και του συντάγματος πιστεύω ακραδάντως ότι αύται πρέπει να είναι εθνικαί διότι αποτελούν το σπουδαιότερον κεφάλαιον της πατρίδος. Είμαι βέβαιος ότι με την ευχήν του Θεού, με την προσπάθειαν ημών και προπαντός την βοήθειαν του λαού, επιτευχθή ταχαίως η οργάνωσις ενός κράτους δικαίου, μιας αληθούς και υγιούς δημοκρατίας.

Εγώ προσωπικώς ως Βασιλεύς όλων των Ελλήνων, θα επιτελώ το καθήκον μου έναντι της πατρίδος και του λαού μου. Πρέπει απολύτως αι βασικαί αρχαί της πολιτείας να έχουν ως μοναδικήν επιδίωξιν την καλυτέραν και πληρεστέραν εξυπηρέτησιν των συμφερόντων του συνόλου την εξασφάλισιν της ευημερίας αυτού.

Ως ορθώς δε παρετηρήσαμε κ. Πρωθυπουργέ και η ιδική μου διακαής επιθυμία είναι η ταχυτέρα δυνατή επάνοδος της χώρας εις τον κοινοβολευτισμόν.

Στην προσφώνηση του ο Κωνταντίνος Κόλλιας ανέφερε:

Από μακρού χρόνου χάριν ευτελών κομματικών σκοπών προητοιμάζετο σατανικώς υπό των εχθρών της Ελλάδος και από τινος χρόνου εξελίσσετο μεθοδικώς μια επανάστασις. Ητο επανάστασις κατά του κρατούντος πολιτειακού και κοινωνικού καθεστώτος κατά των θεσμών κατά των εθνικών παραδόσεων κατά των ανθρωπίνων και ηθικών αξιών κατά τας ευπρεπείας και κοσμιότητος κατά την ιερών και οσίων.

Η έννοια των λέξεων διεστρεβλώθησαν ή ενοθεύθησαν. Ως Δημοκρατία ανεκηρύσσετο η στυγνοτέρα τεραννία. Ως λαός το διατεταγμένον και μισθοφόρον πλήθος του πεζοδρμίου, ως σύνταγμα η πλέον βάναυσος και απροκάλυπτος παραβίασις του, ως ελευθερία η αναρχία και αποχαλίνωσις των φημισμένων ενστίκτων καθ' ην πας τις έπραττε, ότι ήθελε χωρίς να λαμβάνεται ποσώς υπ' όψιν ότι όπου οι πάντες πράττουν ότι θέλουν ουδείς πράττει ότι θέλει κι' όπου οι πάντες είναι δούλοι και ουδείς είναι ελεύθερος.

Είναι τοσούτον αληθές τούτο, όσον το ότι εις τα άντρα της αναρχίας να ευρέθησαν και κατασχέθησαν προ δύο ημερών επιτελικά σχέδια της τοιαύτης επαναστάσεως, η οποία επέκειτο να εκραγή, με αιματηράς συνεπείας. Οταν ταύτα έλθουν εις το φως της δημοσιότητος, τότε θα κριθή πόσον άμεσος και τεράστιος ήτο ο κίνδυνος.

Ο Ελληνικός λαός παρηκολούθει με τεταμένην γωνίαν την εξέλιξιν έβλεπε διανοιγομένην προ αυτού την άβυσσον. Και την αγωνίαν και τον παλμόν τούτον ανέλαβον ευτυχώς ο διά την

Ο Λαδάς αποκαλύπει το "εθνικόν πτηνόν" ( φοίνικα) στο στρατόπεδο της ΕΣΑ στην Αθήνα

εσωτερικήν και εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας τεταγμένος στρατός, όστις διά κεραυνοβόλου και αριστοτεχνικής και αναιμάκτου αντεπαναστατικής επεμβάσεως, εματαίωσε την τελευταίαν στιγμήν τον αφανισμόν της Ελλάδος.

Τιμή και δόξα εις τον ελληνικόν στρατόν. Και πρέπει Μεγαλειότατε, να είσθε υπερήφανος διότι ηγείσθε τοιούτου γενναίου στρατού.

Η αντεπανάστασις αύτη επεβλήθη και εγένετο δεκτή μετ' αγαλλιάσεως και ανακουφίσεως υπό σύμπαντος του ελληνικού λαού, ως τούτο μαρτυρείται εκ των αυθορμήτων εκδηλώσεων του.

Πλήρης ησυχία και τάξις επικρατεί καθ' άπασαν την Ελλάδα. Το μειδίαμα της ηρεμίας και γαλήνης και ασφαλείας επανήλθεν εις τα χείλη των Ελλήνων.

Περί αυτού επείσθησαν και αυτοί ακόμη οι ελάχιστοι εμπορικοί επαγγελματίαι της αναρχίας.

Η Κυβέρνησις ανέλαβε μετ' αυτοθυσίας των μελών της την αξιοποίησιν των επιτευγμάτων και αντεπαναστάσεως. Πολύμοχθον και τεράστιον είναι το έργον της δημιουργίας κράτους δικαίου όπου θα υπάρξη αληθής Βασιλευομένη Δημοκρατία πραγματική ελυθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, δικαία κατανομή του εισοδήματος ισονομία, στοργή προς την εργατικήν και αγροτικήν τάξιν, προστασία του παραγωγικού αλλ' ουχί και του αναιδούς κεφαλαίου ιδιαιτέρως όμως ο προσανατολισμός της νεολαίας προς τα εθνικά ιδεώδη.

Η Κυβέρνησις υπόσχεται την οικονομικήν περισυλλογήν και λιτότητα, την προσαρμογήν της χώρας προς τας εκ της Κοινής Αγοράς υποχρεώσεις της, την φορολογικήν δικαιοσύνην, την εξυγίανσιν του κρατικού μηχανισμού, την επιτάχυνσιν του ρυθμού της οικονομικής αναπτύξεως την ενίσχυσιν του συστήματος της εθνικής ασφαλείας της χώρας, την εφαρμογήν προγράμματος, κοινωνικής προνοίας και αντιλήψεως.

Τρέφει άπασαν την στοργήν της προς το χωρίον προς τη νεολαίαν και τους πεπλανηθέντας Ελληνας. Η εξυγίανσις αισθήματος ασφαλείας και η αναμόρφωσις της παιδείας, θα είναι το πρώτιστον μέλημα.

Επιδιώκει η Κυβέρνησις εν ενί λόγω όχι μόνον την υλικήν αλλά και την πνευματικήν αναμόρφωσιν και ανάπλασιν.

Δεν είναι ανάγκη να διακηρύξη ότι η Ελλάς παραμένει σταθερώς προσηλωμένη προς την ιδέαν της ειρήνης και ελευθερίας. Και προς τας συμμαχίας της και ότι θα τηρήση απαραγκλήτως ας προς το ΝΑΤΟ υποχρεώσεις της.

Η Κυβέρνησις θα επιδιώξη ειρηνικήν λύσιν του Κυπριακού προβλήματος, η οποία δεν πρέπει να είναι άλλη από την Ενωσιν.

Διαβεβαιοί δε προς υμάς Μεγαλειώτατε, ότι διακαής επιθυμία της είναι η ταχυτέρα δημιουργία συνθηκών καταλλήλων διά τον κοινοβουλευτισμόν περί υγιών βάσεων και δεν θα φεισθή ουδενός προς τούτο κάπου.

Αύται είναι αι γενικαί αρχαί του προγράμματος της Κυβερνήσεως εφ' ου επικαλείται την υμετέραν υψηλήν επίνευσιν.