Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

19.12.1954: Νέες συγκρoύσεις μεταξύ αστυvoμίας και Ελλήvωv Κυπρίωv παρά τηv απαγόρευση από τov Κυβερvήτη συγκεvτρώσεωv πέραv τωv πέvτε ατόμωv.

S-1054

19.12.1954: ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ

Αστυνομικοί φορτώνουν σε αυτοκίνητα συρματοπλέγματα για να τα μεταφέρουν στην πλατεία Μεταξά στη Λευκωσία για να αποτρέψουν περαιτέρω συγκρούσεις με τους διαδηλωτές

Η Αγγλική Διοίκηση στην Κύπρο αντίδρασε αμέσως στις μαζικές διαδηλώσεις των Κυπρίων κατά τη διάρκεια της Πανεπεργίας και τις συγκρούεις που είχαν πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 1954 σε ένδειξη δικαματυρίας για τη στάση των Ηνωμένων Εθνών στην πρώτη προσφυγή των Κυπρίων που είχε καταθέσει η Ελλάδα και με διάταγμα της που τοιχοκολλήθηκε απαγορεύονταν οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις πέραν των πέντε ατόμων.

Αναφερόταν στο διάταγμα:

" Το κοινό προειδοποιείται με την παρούσα ότι:

1. Μέχρι νεότερης γνωστοποίησης δεν επιτρέπεται συγκέντρωση περισσότερων των πέντε προσώπων σε οποιονδήποτε δημόσια διάβαση, δημόσιο κτίριο ή άλλο δημόσιο τόπο στην (επαρχία), (πόλη) (χωριό) Λευκωσία.

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο παραμένει μέσα ή κοντά σε μια τέτοια συγκέντρωση, έστω και ως θεατής, πράττει έτσι με δικό του σοβαρό κίνδυνο, δεδομένου ότι στην ανάγκη θα χρησιμοποιηθεί βία προς διάλυση τέτοιων συγκεντρώσεων και στην ανάγκη θα ανοιχθεί πυρ εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί κατά στασιαστικό τρόπο.

3. Σε κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να φέρει επιθετικό όπλο, ως πυροβόλο όπλο (έστω και αν είναι κάτοχος αδεφας) ή οποιεσδήποτε εκρηκτικές ή εύλεκτες ουσίες, αεροτόνο όπλο, εγχειρίδιο, μάχαιρα, τεμάχιο σιδήρου, λίθο ή επικίνδυνο βλήμα ή οποιανδήποτε ράβδο.

4. Οποιονδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκφοβίζει ή απειλεί άλλο ότι θα μετέλθει βία ή θα προξενήσει βλάβη σε πρόσωπο ή περιουσία με πρόθεση να εξαναγκάσει τούτο να εκτελέσει ή να παραλείψει να εκτελέσει οποιανδήποτε πράξη, την οποία νομΙκώς δικαιούται να εκτελέσει, Θα συλλαμβάνεται και υπόκειται σε πρόστιμο τριών ετών.

6. Συνιστάται σε όλους, όπως προς το συμφέρον τους παραμένουν κατ' οίκον κατά τη διάρκεια των ωρών μεταξύ της δύσης και της Ανατολής του ηλίου.

7. Ολοι οφείλουν να υπακούσουν στις διαταγές της αστυνομίας και του στρατού.

8. Η αστυνομία έχει διαταγές να πυροβολεί στην ανάγκη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου στασιάζει, πυρπολεί, λαφυραγωγεί ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο επικίνδυνο για τη διατήρηση της τάξης.

Δικοικητής

ΚΛΕΜΕΝΣ

19 Δεκεμβρίου 1954

Παρά την προειδοποίηση του Κυβερνήτη οι νέοι κατήλθαν την ίδια μέρα σε νέες εκδηλώσεις. Εγραψε η "Ελευθερία" στην έκδοση της της 21 Δεκεμβρίου 1954:

"Παρά την ανωτέρω προειδοποίησιν, πυκνά πλήθη πολιτών συνωθούντο εις τη οδόν Λήδρας, τας πλατέιαςκαι γενικώς εις τας κεντρικάς αρτηρίας της πόλεως. Αρκεταί των προκηρύξεων κατεξεσχίσθησαν, τα πνεύματα δε εξηκολούθουν να είναι εξημμένα. Σημειωτέον ότι οι κινηματογράφοι έκλεισαν, εντολή των Αρχών. Επίσης δε και τα παρά την Πλατείαν Μεταξά κέντρα αναψυχής. Μόνον ολίγαι λέσχαι παρέμειναν ανοικταί. Εις τας εισόδους της πρωτευούσης αστυνομικά αποσπάσματα διέτασσον αυτοκίνητα, προερχόμενα εξ άλλων πόλεων, να επιστρέψουν.

ΕΘΝΟΣ 7 1 1955

Περί την 3 μ.μ. ώραν πλήθη νεαρών και άλλων προσώπων ήρχισαν να συρρέουν εις την Πλατείαν Μεταξά και τας προσβάσεις αυτής. Μερικά αυτοκίνητα των οποίων επέβαινον βρεττανοί, ελιθοβολήθησαν. Το κτίριον του Βρεττανικού Ινστιτούτου ελιθοβολήθη επίσης και μερικοί υαλοπίνακες του εθρυμματίσθησαν. Κατέφθασεν αστυνομικόν απόσπασμα, το οποίον διέλυσε προς τιμήν τους παρά το Ινστιτούτον διαδηλωτάς διά δακρυγόνου βόμβας. Οι διαδηλωταί ανασυνετάχθησαν και επανέλαβον τας επιθέσεις εναντίον διερχομένων αυτοκινήτων, οδηγουμένων υπό βρεττανών. Απεδοκίμαζον επίσης διά συριγμών και κραυγών τους αστυνομικούς. Η κατάστασις εχειροτέρευσεν, ότε κατέφθασαν ισχυραί αστυνομικαί δυνάμεις, αι οποίαι απέκλεισαν την Πλατείαν διά συρματοπλεγμάτων. Ο διοικητής κ. Κλέμενς και ο διοικητής της αστυνομίας κ. Ρόμπινς κατέφθασαν εις την οδικήν διασταύρωσιν παρά το κέντρον Ακρόπολις και διηύθυνον την νέαν φάσιν των αστυνομικών μέτρων. Οταν συνετελέσθη διά συρματοπλεγμάτων αποκλεισμός της Πλατείας, τα πλήθη εκλήθησαν διά μεγαφώνωων να διαλυθούν, αφού προηγουμένως τοις επεστήθη η προσοχή εις το διάταγμα περί απαγορεύσεως των συγκεντρώσεων πέραν των πέντε προσώπων. Αντιπρόσωποι των οργανώσεων, αι οποίαι εκήρυξαν την απεργίαν, προέτρεπον επίσης τα πλήθη να διαλυθούν. Υπό των οργανώσεων τούτων εκυκλοφόρησεν εις χιλιάδας αντιτύπων το ακόλουθον ανακοινωθέν:

" Η Παγκύπριος Παναπεργιακή Επιτροπεία, εκφράζει τας απείρους ευχαριστίας της προς ολόκληρον τον Κυπριακόν λάον, διά την συναντίληψιν την οποίαν επέδειξε κατά την χθεσινήν παναπεργίαν. Προτρέπει ολόκληρον τον λαόν να μείνη ήρεμος και πειθαρχικός διότι η απεργία έληξε και οιαδήποτε απειθαρχία ή πρόκλησις θα φέρη μεγάλην ζημίαν εις τον ειρηνικόν αγώνα τον οποίον διεξάγομεν. Παρακαλούμεν όλους να πειθαρχήσουν προς τας άνω οδηγίας άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως".

Οι διαδηλωταί συνεργούσης και της βροχής ήτις ήρχισε να πίπτη, διελύθησαν πράγματι, κατά την εσπέραν δε η τάξις αποκατεστάθη, πλήρως. Πολυάριθμα μέλη των ρηθεισών οργανώσεων με γαλανόλευκον περιβραχιόνιον συνειργάσθησαν με την αστυνομίαν διά την ηρέμησιν των πνευμάτων".

Ο Κυβερνήτης Αρμιτεϊτζ μίλησε προς τον Κυπριακό λαό από το Κυπριακό Ραδιόφωνο:

"Τα χθεσινά γεγονότα θα έχουν συγκλονίσει όλους τους πολίτες της νήσου αυτής, διότι είσθε φύσει νομοταγείς και φιλειρηνικοί. Γνωρίζω ότι οι διαδηλωτές ήσαν κατ' αρχή παιδιά του σχολείου, άνθρωποι των πεζοδρομίων, οι οποίοι κυριάχησαν των διαδηλωτών και διέπραξαν πράξεις βίας, οι οποίες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προξένησαν υλική ζημιά σε περιουσίες. Λήφθηκαν σθεναρά μέτρα προς διάλυση των ταραχοποιών και προστασία της ζωής και της περιουσίας αθώων επαγγελματιών και της περιουσίας αθώων επαγγελματικών και ειρηνικών προσώπων.

Είμαι αποφαισμένος να λάβω όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδισθεί η επανάληψη παρομοίων πράξεων βίας, έχω δε την πεποίθησιν ότι θα έχω αρκετήν υποστήριξιν εις τούτο, υπεύθυνα στοιχεία όλων των κοινοτήτων έχουν εκφράσει την βαθιά τους λύπη γα ό,τι συνέβη και έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι θα χρησιμοποιούσαν την επιρροή τους για τη διατήριση του νόμου και της τάξης, αλλά προ παντός θα παρακαλούσα κάθε κύπριο γονιό χωριστά και κάθε

ΕΘΝΟΣ 21 12 1954: Η ελληνική σημαία κυματίζει στον ιστό του αστυνομικού σταθμού Λεμεσού όπου τον τοποθέτησαν οι διαδηλωτές στην πόλη

δάσκαλο να χαλιναγωγήσουν τα παιδιά τους και να εξηγήσουν σε αυτά ότι η μετριοπάθεια και ο αυτοέλεχος είναι αρετές του πολίτη.

Κυπριακέ Λαέ,

είσαι πλήρως κατατοπισμένος επί των απόψεων των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το ζήτημα της Κύπρου. Μια πολύ μεγάλη πλειονότητα των Εθνών του κόσμου έχει συμφωνήσει ότι θα ήταν λάθος να εξακολουθούν να συζητούνται υποθέσεις της Κύπρου στα Ηνωμένα Εθνη. Η Κύπρος είναι τμήμα των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας και η Βρεττανική Κυβέρνηση είχε τη γνώμη ότι δεν ήταν ορθό να συζητηθούν τα Ηνωμένα Εθνη τις εσωτερικές της υποθέσεις, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παρουσιαζεται ως ηθική εντολή για μας όλους να προχωρήσουμε με τα επείγοντα έργα μας. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι στο τέλος η Βρεττανία, η Ελλάδα και η Τουρκία θα ψήφιζαν μαζί υπέρ της ίδιας πρότασης.

Είμαστε ευγνώμονες προς την καλή γείτονα μας Τουρκία, για την υποστήριξη της, αλλά όχι λιγότερο ευγνώμονες προς τους καλούς φφλους μας στην Ελλάδα για τον συγκρατημένο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα, το οποίο εν τούτοις δεν διατάραξε και δεν θα διαταράξει τα βαθιά και στερεά θεμέλια της φιλίας που αισθανόμαστε ο ένας για τον άλλο.

Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα τούτο θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας φάσης συνεργασίας από μέρους όλων των προσώπων στα σχέδια της κυβέρνησης για τη βαθμιαία ανάπτυξη θεσμών αυτοκυβέρνησης στην Κύπρο.

Κάθε κύπριος πρέπει να ερευνήσει την καρδιά του και να ρωτήσει τον εαυτό του κατά πόσο δεν θα έπρεπε να θεωρήσει την απόφαση αυτή ως ένα οιονό, ο οποίος πρέπει να εξηγηθεί.

Η Κύπρος η οποία προχωρεί προς την υλική ευημερία και τρέφει τόσες ελπίδες για το μέλλον, είναι ακόμη οπισθοδρομική από πολιτικής άποψης. Οι προσπάθειες τις οποίες από τους τελευταίους λίγους μήνες κάμνω για να προσκαλέσω κυπρίους να πάρουν μεγαλύτερο μέρος στις ευθύνες της Κυβέρνησης δεν έχουν φθάσει στο σημείο στο οποίο θα επιθυμούσα.

Ισως τούτο να μη ήταν αφύσικο στην ημερήσια διάταξη των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά μήπως δεν θα ήταν δυνατό να αρχίσουμε από τώρα να σημειώνουμε πρόοδο στην πολιτική σφαίρα, χωρίς αμφιβολία μπορούμε τώρα να επιτύχουμε, βήμα προς βήμα, ένα βαθμό αυτοκυβέρνησης, η οποία θα κάμει την κυπριακή Κυβέρνηση όχι μόνο απ' ευθείας υπόλογη προς το λαό αλλά και πλέον εύκαμπτη στη λειτουργία της, πλέον συγχρονισμένη. Διακαώς ζητώ από όλους εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται κατά βάθος για το μέλλον της νήσου ως και το μέλλον των συζύγων και των οικογενειών τους να εξετάσουν το ζήτημα με πνεύμα τιμιότητας και δικαιοσύνης, ανεπηρέαστοι από οποιανδήποτε προκατάληψη.

Αναγνωρίζω πλήρως τις προσφιλείς θρησκευτικές και πνευματικές παραδόσεις των διαφόρων κοινοτήτων της νήσου. Αλλά δεν βλέπω το λόγο γιατί οι παραδόσεις αυτές να

Η οδός Ερμού όπου έγιναν σκληρές συγκρούσεις

εμποδίσουν το λαό από του να λάβει μέρος με πνεύμα φιλικής συνεργασίας στην πορεία της πολιτικής εξέλιξης, η οποία είναι χαρακτηριστική όλων των τμημάτων της Βρεττανικής κοινοπολιτείας, ως επίσης και ολόκληρου του δημοκρατικού κόσμου. Από πολλού έχω πεισθεί ότι αυτός είναι ο δρόμος τον οποίον ένας μεγάλος αριθμός φρονίμων κυπρίων επιθυμεί στο βάθος της καρδιάς του να ακολουθήσει και με πεποίθηση πιστεύω ότι υπό τις νέες συνθήκες, οι οποίες προέκυψαν από την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, οι κύπριοι αυτοί θα ενεργήσουν ανάλογα".

Στον Κυβερνήτη απάντησε την επομένη η Εθναρχία:

"Επειδή η Α.Ε. ο Κυβερνήτης εις τον χθεσινόν από ραδιοφώνου λόγον του προς τον Κυπριακόν λαόν, αναφερόμενος εις την επι του Κυπριακού απόφασιν των Ηνωμένων Εθνών, είπεν ότι" μία πολύ μεγάλη πλειονότης των Εθνών του κόσμου έχει συμφωνήσει ότι θα ήτο λάθος να εξακολουθούν να σηζητώνται υποθέσεις της Κύπρου εις τα Ηνωμένα Εθνη "προς αποκατάστασιν της αληθείας τονίζεται εις τον Κυπριακόν λαόν, ότι η απόφασις της γενικής συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών εν σχέσει προς την ελληνικήν περί αυτοδιαθέσεως της Κύπρου προσφυγήν έχει επί λέξει ως εξής:

"Η Γενική Συνέλευσις θεωρούσα ότι επί του παρόντος δεν φαίνεται αρμόζον να υιοθετήση ψήφισμα διά την Κύπρον αποφασίζει να μη εξετάση περαιτέρω το θέμα "εφαρμογήν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών της αρχής ίσων δικαιωμάτων και αυτοδιαθέσεως των λαών εις την περίπτωσιν του πληθυσμού της νήσου Κύπρου".

Διά της τοιαύτης αποφάσεως είναι φανερόν ότι:

α). Το Κυπριακόν αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως διεθνές ζήτημα.

β). Πρόκειται απλώς περί αναβολής της εξετάσεως τούτου υπό των Ηνωμένων Εθνών και της λήψεως επ' αυτού αποφάσεως. (Την άποψιν ταύτην διετύπωσεν όχι μόνον η Ελληνική Κυβέρνησις, αλλά μεταξύ άλλων και ο υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτιεών της Αμερικής).

γ). Η Μ. Βρεττανία προσυπογράψασα την τοιαύτην απόφασιν αναγνωρίζει εις τα Ηνωμένα Εθνη αρμοδιότητα εξετάσεως και λύσεως του Κυπριακού ζητήματος.

Ως προς το μέρος της ομιλίας της Α. Εξοχότητος το αναφερόμενον εις τα συνταγματικά περί της νήσου σχέδια ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι ο ελληνικός κυπριακός λαός ουδόλως θα παρεκκλίνει εκ της παρασχεθείσης εν προκειμένω γραμμής".

Για τα επεισόδια της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου η εφημερίδα του ΑΚΕΛ " Νέος Δημοκράτης" έγραψε ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα τα πλήθη ήταν ακόμα συγκεντρωμένα στην Πλατεία Μεταξά παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα.

Πρόσθετε η εφημερίδα:

"Αυτήν την ώρα ομάδες πατριωτικής περιφρούρησης εξουσιοδοτημένες από τις οργανώσεις τους και ύστερα από συγκατάθεση της διοίκησης της Λευκωσίας κινήθηκαν οργανωμένα ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος γύρω από την πλατεία Μεταξά. Οι ομάδες πατριωτικής λαϊκής περιφρούρησης έφεραν κυανόλευκα περιβραχιόνια και καλούσαν τον κόσμο να διαλυθεί ήσυχα τονίζοντας ότι προκλήσεις και επεισόδια βλάφτουν παρά να ωφελούν το λαό.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων και του λαού έκαναν τόσο πιεστικά τη δουλειά τους ώστε σε λίγες ώρες διαλύθηκε με απόλυτη τάξη κάθε συγκέντρωση και ο κόσμος επέστρεψε στα σπίτια του. Οι ομάδες αυτές φρουρούσαν ως αργά τη νύκτα γύρω από την πλατεία Μεταξά. Χάρη στην επέμβαση τους δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο και επικράτησε παντού τάξη και ησυχία".

ΚΥΠΡΟΣ 27 12 1954

Η εφημερίδα παρέθετε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ στην οποία εξαιρόταν ο αγώνας των απεργών και η επιτυχία της παναπεργίας και προστίθετο:

" Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν βρεττανικά στρατεύματα για να πυροβολήσουν ενάντια σε αόπλους μαθητές και πολίτες καταδικάζεται απ' όλο το λαό.

Ο λαός θέλει να ξέρει γιατί να χρησιμοποιηθουν βρεττανικές ένοπλες δυνάμεις ενάντια σε άοπλους μαθητέ και πολιτες. Γι' αυτό επιβάλλεται το ταχύτερο ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΑΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΒΟΛΙΣΜΟΥΣ

Δημόσια επίσης έρευνα πρέπει να διεξαχθεί πάνω στη στάση της αστυνομίας στις πόλεις Λεμεσού και Λευκωσίας".

Στη συνέχεια στην ανακοίνωση γινόταν αναφορά στην τουρκική κοινότητα και καταδικάζονταν ενέργειες εναντίον της:

"Ορισμένα από τα επεισόδια όπως οι λιθοβολισμοί, ενάντια σε αυτοκίνητα καταστήματα κλπ δεν μπορεί παρά να οφείλονται στη δράση μερικών υπόπτων και ανευθύνων προσώπων τα οποία επωφελήθηκαν της ευκαιρίας για να βλάψουν το λαό και την υπόθεση του με, ασχημίες και έκτροπα.

Η Κ. Ε. του ΑΚΕΛ καταδικάζει ανεπιφύλακτα το σύνθημα για τον οικονομικό πόλεμο ενάντια στην τουρκική κοινότητα και την πρόκληση που γίνεται από ορισμένους κατά των Τούρκων συμπατριωτών. Επίσης η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ τονίζει ότι και μέσα στην τούρκικη μειονότητα δεν μπορεί παρά να δουν ορισμένα ύποπτα προβοκατόρικα στοιχεία που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς".

Επίσης η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ καλούσε το λαό σε επαγρύπνηση ενάντια σε κάθε πρόκληση και τόνιζε την ευθύνη των αρμοδίων οι οποίοι δεν έδειξαν την κατάλληλη ψυχραιμία και σύνεση:

" Κατά τη γνώμη μας, η τόσο εντατική κινητοποίηση αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων μπροστά σε ορισμένες διαδηλώσεις μαθητών δεν χρειαζόταν και μάλλον όξυνε την κατάσαση.

Το Κόμμα μας πιστό στο λαό και την υπόθεση του επαναλαμβάνει με μεγαλύτερη δύναμη την προεδοποίηση του περασμένου Σαββάτου.

Καλεί το λαό να καταδικάσει και να ματαιώσει κάθε ενέργεια που τείνει να φέρει σε ρήξη τον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου με το σύνοικο τουρκικό στοιχείο.

Το ΑΚΕΛ μαζί με όλο το λαό διαμαρτύρεται εντονότατα για τα θλιβερά γεγονότα και καταδικάζει την επιβολή του ανελεύθερου νόμου περί συγκεντρώσεων που δημιουργεί μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Καλούμε την Κυβέρνηση να καταργήσει όλους τους δικτατορικούς νόμους και διατάγματα και να συμβάλει με σύνεση και ψυχραιμία στην αποκατάτσαση της γαλήνης και ομαλότητας.

Δεν είναι με πυροβολισμούς αστυνομικά γκλομπς και διατάγματα που αποκαθίσταται η ειρήνη και η ασφάλεια, αλλά με ελευθερία στο λαό να εκφράσει ανεμπόδιστα τα αισθήματά του.

Πατριώτες της Κύπρου,

Εντείνετε στο έπακρο την πατρική σας επαγρύπνηση. Μακρυά από τα έκτροπα και τις ασχημίες που είναι δουλιά προβακατόρων ύποπτων στοιχείων. Οχι με λιθοβολισμούς ή άλλα έκτροπα αλλά με πιότερη πατριωτική συσπείρωση και συναδέλφωση, με στενότερη φιλία και συνεννόηση με το τούρκικο στοιχείο, με προγραμματισμένο συντονισμένο μαζικό ειρηνικό αγώνα θα εξυπηρετήσουμε καλύτερη την κυπριακή υπόθεση και θα την προωθήσουμε ίσαμε τη νίκη.

Πατριώτες. Ψυχραιμία, επαγρύπνηση, παλλαϊκή συσπείρωση και συναδέλφωση, ενιαίο μαζικό ανοικτό ειρηνικό αγώνα. Αυτά είναι τα ακατανίκητα όπλα του αγώνα μας".

Πολλοί από τους συλληφθέντες κατά τις εκδηλώσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές απο πρόστιμο μέχρι φυλάκιση.

Ηταν οι πρώτες μαζικές συλλήψεις και φυλακίσεις αλλά όχι οι τελευταίες καθώς τα πράγματα είχαν αρχίσει να παίρνουν πλέον νέα πιο δυναμική τροπή".