Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

23.12.1941: Η κoιvή δράση -ΑΚΕΛ Παγκύπριας Συvτεχvιακής Επιτρoπής (ΠΣΕ) φέρει καλά απoτελέσματα υπέρ τωv εργαζoμέvωv.

S-674

23.12.1941: Η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΚΕΛ- ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΣΕ) ΦΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γιώργος Χριστοφόρου, παρέστη στο ιδρυτικό συνέδριο του ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ και η Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή (ΠΣΕ) συντόνισαν τη δράση τους με παράλληλες εκδηλώσεις και αυτό επέτρεπε, με τη συνεχή ανάπτυξη και των δύο, να αυξάνεται η επιρροή τους όλο και περισσότερο ανάμεσα στον κυπριακό λαό.

Ενα θέμα που απασχόλησε τόσο το ΑΚΕΛ όσο και την ΠΣΕ ήταν εκείνο των εργατών του σιδηροδρόμου που είχαν φυλακισθεί ή εκτοπισθεί.

Οι εργάτες είχαν κατέλθει σε απεργία και ο κυβερνήτης τους επιστράτευσε. Αυτοί όμως αρνήθηκαν και απάντησαν ότι θα επέστρεφαν στις εργασίες τους τότε μόνο σύμφωνα με τον "Ανεξάρτητο" (10.7.1941) "όταν ικανοποιούντο τα αιτήματα των ως ταύτα υπεβλήθησαν προ της κηρύξεως της απεργίας".

Στις 9 Ιουλίου 1941 τα μέλη της απεργιακής επιτροπής Αχμέτ Μουσταφά, Ζαχαρίας Αντωνίου και Στεφάν Καραμετιάν και οι απεργοί Γεώργιος Σπύρου, Χαρ. Μιχαήλ, Ιμπραήμ Μαχμούτ, Αλή Χασάν, Τουμάζος Νικόλα και Σοφοκλής Χριστοδούλου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο που καταδίκασε τους μεν πρώτους σε φυλάκιση ενός χρόνου και τους άλλους σε πρόστιμο 20 λιρών ή σε τρίμηνη φυλάκιση.

Το ΑΚΕΛ με ένα τηλεγράφημα του Γενικού Γραμματέα προς τον Κυβερνήτη στις 28 Νοεμβρίου ζητούσε την αποφυλάκιση τους και τον τερματισμό του εντοπισμού άλλων εργατών. Το τηλεγράφημα απευθυνόταν στο νέο Κυβερνήτη Γούλλεϊ που μόλις είχε έλθει στο νησί αντικαθιστώντας τον Γουίλλιαμ Μπάττερσιλλ:

" Προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτην Κύπρου,

Λευκωσία

Εξοχώτατε,

Το Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού Κύπρου υποβάλλει ευσεβάστως έκκλησιν προς την Υμετέραν εξοχότητα, ίνα ευαρεστηθή και μελετήση την απονομήν εκ μέρους του Στέμματος χάριτος εις τους εντοπισθέντας εις απομεμακρυσμένα χωρία εργάτας, μακράν των οικογενειών και των εργασιών των, δυνάμει του περί Προλήψεως του εγκλήματος νόμου, καθώς επίσης και εις τους εργάτας, οι οποίοι ευρίσκονται τώρα φυλακισμένοι, εκτίοντες ποινήν επιβληθείσαν εις αυτούς εν σχέσει με την απεργίαν των εργατών σιδηροδρόμου κατά την 9ην Ιουλίου 1941.

2. Οσον αφορά τους πρώτους (τους εντοπισμένους εργάτας) τολμώμεν να υποβάλωμεν με όλον τον προσήκοντα σεβασμόν, ότι, και αν ακόμη παρασχεθώμεν ότι η υπόθεσις των καλώς ετέθη συμφώνως των προνοιών του περί προλήψεως του εγκλήματος νόμου, είναι δυνατόν να λεχθή επίσης ότι τοιαύτης φύσεως διαταγαί των διοικητικών αρχών, στηριζόμεναι επί εμπιστευτικών εκθέσεων, χωρίς να παραχωρήται η ευκαιρία εις τον κατηγορούμενον να δώση εξηγήσεις διά την διαγωγήν του, ή να αμφισβητήση την αλήθειαν των εναντίον του κατηγοριών, δυνατόν αύται να είναι άδικοι ή αδικαιολογήτως αυστηραί.

Και μόνον δι' αυτόν τον λόγον θα ήτο ευκταίον να τεθή τέρμα εις τας τοιαύτας διαταγάς διά μιας χάριτος του Στέμματος, μόλις η επίδρασις της τοιαύτης διαταγής ήθελε γίνει αισθητή υπό των ενδιαφερομένων προσώπων.

3. Δεν θα ήτο επάναγκες δι' ημάς να προσθέσωμεν ότι όσον επί μακρότερον χρόνον εφαμόζονται και επιβάλλονται τα τοιαύτα μέτρα επί ατόμων και ειδικώς επί ανθρώπων χαρακτήρος, τόσον περισσότερον καθίσταται πιθανόν τα τοιαύτα μέτρα να χάσουν την αποτελεσματικότητα των, και επί πλέον να γεννούν αποτελέσματα αντίθετα των επιδιωκομένων.

Η νότια πλευρά του «σπιτιού του ΑΚΕΛ» στην Σκαρίνου μετά την αναπαλαίωση του

4. Οσον αφορά τους τελευταίους (τους καταδικασθέντας εις φυλάκισιν εργάτας) δεν θεωρούμεν αναγκαίον ν' αναφέρωμεν ότι ούτοι ανήκουν εις την τάξιν εκείνην των φυλακισμένων, των οποίων τα ελατήρια της διαγωγής διαχωρίζουν τούτους, σαφώς εκ των συγκαταδίκων των εν τη φυλακή. Ούτοι είναι οι τύποι των ανθρώπων, οι οποίοι εκουσίως αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και φέρουν το βάρος όλων των αγώνων διά το κοινόν καλόν ανελήφθησαν υπό του ανθρώπου. Είναι αρκετόν να παρακαλέσωμεν την Υμετέραν Εξοχότητα να ενθυμηθή πόσον συχνάκις αναγινώσκομεν μεθ' ικανοποιήσεως εις την ιστορίαν της ανθρωπίνης παροόδου, επίκρισιν των τοιούτων καταδικών και ειδικώς της εκτελέσεως των μέχρι τέλους.

5. Επιτρέψατε μας, Εξοχώτατε, να επισύρωμεν την προσοχήν Σας εις σύγκρισιν της επιδράσεως μιας καταδίκης διετούς φυλακίσεως επί του πνεύματος του φυλακισμένου κατά την πάροδον του τρίτου μηνός, προς το αποτέλεσμα απολύσεως εκ της φυλακής, διά χάριτος του Βασιλέως μεθ' όλης της ευτυχίας, την οποίαν (η απόλυσις) προσφέρει προς τους φυλακισμένους.

6. Το Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) εκ πεποιθήσεως πιστεύον εις την ομαλήν ειρηνικήν και στοργικήν λειτουργίαν του κράτους, επεφόρτισε κατά το τελευταίον παγκύπριον συνέδριον της 5ης Οκτβρίου, 1941 την Κεντρικήν του επιτροπήν να θέση ενώπιον της Υμετέρας εξοχότητος, την έκκκλησιν ταύτην τρέφον την ελπίδα ότι και ο σκοπός και το αντικείμενον της αιτήσεως ταύτης, θα τύχουν ευνοϊκής και προσεκτικής μελέτης.

Και έχομεν το θάρρος να ελπίζωμεν, Εξοχώτατε, ότι η ευκαιρία της παραδόσεως της διακυβερνήσεως της Αποικίας εις τον νέον αυτής Κυερνήτην, αποτελεί καλόν παράγοντα διά την εκ μέρους του Στέμματος απονομήν χάριτος εις περιπτώσεις αι οποίαι αξίζουν της τοιαύτης χάριτος.

Διατελούμεν Ευπειθείς

της Υμ. Εξοχότητος

θεράποντες

Διά την Κεντρικήν Επιτροπήν

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Παρόμοιο τηλεγράφημα είχε αποστείλει προς τον Κυβερνήτη, και η Συνδιάσκεψη των εργατών κατά την οποίαν είχε ιδρυθεί η ΠΣΕ.

Οι κοινοί αγώνες δεν καθυστέρησαν να φέρουν αποτελέσματα και στις 23 Δεκεμβρίου 1941 ο Κυβερνήτης απένειμε χάρη στην τριμελή επιτροπή των σιδηροδρομικών και μείωσε στο μισό το πρόστιμο των άλλων έξι. Η πρώτη μάχη είχε κερδηθεί.

Ενας άλλος τομέας στον οποίο έδρασαν από κοινού το ΑΚΕΛ και η ΠΣΕ ήταν τα τρία Νομοσχέδια που καθόριζαν μεταξύ άλλων την πρόληψη και διευθέτηση των εργατικών διενέξεων μέσο διαιτητικών δικαστηρίων και ανακριτικών επιτροπειών.

Τα Νομοσχέδια δημοσιεύθηκαν στις 19.9.1941 και έχουν ως εξής σύμφωνα με την εφημερίδα "Ανεξάρτητος":

"Εγγραφή και έλεγχος των συντεχνιών και διευθέτησις των εργατικών διαλέξεων.

Συμφώνως προς τους σκοπούς και λόγους του Νομοσχεδίου τούτο αποβλέπει εις το να εισαχθή εν Κύπρω συγχρονισμένη νομοθεσία σχετικώς με την εγγραφή και έλεγχον των συντεχνιών και την διευθέτησιν των εργατικών διενέξεων.

Ο όρος "συντεχνία" αναφέρεται εις ωρισμένας μορφάς ενώσεων τόσον εργατών όσον και εγοδοτών αποτελούν δε βασικόν σκοπόν του Νομοσχεδίου αι διατάξεις κατά τας οποίας αι τοιαύται ενώσεις οφείλουν να ζητούν να εγγραφώσι εις το γραφείον του φόρου των συντεχνιών, όστις θα διορίζεται υπό του Κυβερνήτου. Το Νομοσχέδιον προνοεί ότι αι ενώσεις αύται θα διέπωνται υπό καταστατικού, το οποίον θα εγκρίνεται υπό του εφόρου και ότι μετά την έγκρισιν αι Ενώσεις θα υποβάλλουν ετησίας στατιστικάς.

Φωφώ και Βάσος Βασιλείου: Δυο από τα σημαντικά στελέχη του ΑΚΕΛ που παρέστησαν και στο ιδρυτικό συνέδριο του Κόμματος το 1941

Αι Συντεχνίαι οφείλουν να ζητήσουν την εγγραφήν των εντός 30 ημερών από της ιδρύσεως των, αι υφιστάμεναι δε κατά τη θέσπισιν του Νόμου εντός 30 ημερών από της ιδρύσεως των, αι υφιστάμεναι δε κατά την θέσπισιν του Νόμου εντός 30 ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου. Κατά τη περίοδον από της ιδρύσεως μέχρι της εγγραφής ή της αρνήσεως, προς εγγραφήν της συντεχνίας αύτη δεν κωλύεται να επιτελή τον προορισμόν της, αλλά τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία παρέχονται υπό του Νομοσχεδίου, αφορούν μόνον τας εγγεγραμμένας συντεχνίας. Εις το νομοσχέδιον διαλαμβάνεται πρόνοια, καθ' ην η συντεχνία έχει δικαίωμα εφέσεως προς τον κυβερνήτην, εάν παρανόμως ο έφορος δεν εγγράψη ή διαγράψη ταύτην. Τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία το νομοσχέδιον, παρέχει εις τας εγγεγραμμένας συντεχνίας, περιλαμβάνουν προστασίαν των σκοπών της συντεχνίας, οι οποίοι "περιορίζουν το εμπόριον", προνόμιον εναντίον πολιτικών αγωγών εις ωρισμένας περιπτώσεις, απαγόρευσιν αγωγών επί αστικών αδικημάτων, εις ωρισμένας περιπτώσεις, δικαίωμα ειρηνικής κατοχυρώσεως, δικαίωμα ιδιοκτησίας, ακινήτου και άλλης περιουσίας η οποία απαιτείται να μεταβιβασθή εις διαχειριστάς, προστασίαν των πόρων της συντεχνίας κλπ.

Το Νομοσχέδιον επίσης προνοεί περί συγχωνεύσεως εγγεγραμμένων συντεχνιών υπό καταλλήλους διασφαλίσεις, επίσης, παρέχεται προστασία σχετικώς προς πράξεις δινεργουμένας υπό εγγεγραμμένων συντεχνιών, προς μελέτην ή προαγωγήν εργατικών διενέξεων, αλλ'η προστασία αύτη δεν αφορά τας εκ συμπαθείας απεργίας, ή "Λοκ Αουτ", αίτινες έχουν ως σκοπόν την άσκησιν ίσως κατά της Κυβερνήσεως ή την δημιουργίαν δυσχερείας εις την Κοινότητα. Το Νομοσχέδιον διαλαμβάνει επίσης ειδικάς προνοίας απαγορευούσας την διάθεσιν των πόρων μιας συντεχνίας διά πολιτικούς σκοπούς, επιτρεπούσας όμως την ίδρυσιν ταμείου διά πολιτικούς σκοπούς, σχηματιζομένου δι' εθελουσίας συνεισφοράς κατόπιν γραπτής δηλώσεως των μελών.

Δεν δύναται να ασκηθή ποινική δίωξις εκτός τη εγγράφω αδεία του γενικού εισαγγελέως. Το νομοσχέδιον τούτο θα αντικαταστήση τον περί συντεχνιών νόμον του 1932, ο οποίος κρίνει ότι δεν καλύπτει τας ανάγκας της συντεχνιακής κινήσεως εν Κύπρω.

ΕΓΓΡΑΦΗ: Παν πρόσωπον το οποίον δεν συμμορφούται προς τας περί εγγραφής διατάξεις υπόκειται εις πρόστιμον μέχρι λ. 25 και εφ' οσον η καθυστέρησις της εγγραφής συνίσταται εις επιπρόσθετον πρόστιμον λ. 25 δι' εκάστην εβδομαδα. Αι δυνάμει του Νόμου του 1932 εγγραφείσαι συντεχνίαι απαλλάσσονται της πληρωμής δικαιώματος, κατά την επανεγγραφήν των δυνάμει του νέου νόμου.

Ο Εφορος των συντεχνιών υποχρεούται να εγγράψη μίαν συντεχνίαν, εάν αύτη συμμορφούται προς τας διατάξεις του Νόμου. Νοείται όμως ότι όταν η συντεχνία, της οποίας ζητείται η εγγραφή αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός επαγγέλματα, ο έφορος οφείλει να μη εγγράψη ταύτην, άνευ της εγκρίσεως του Κυβερνήτου εν Συμβουλίω.

Εφημερίδα "Ελευθερία" 9 Μαϊου 1941

Ο έφορος οφείλει να μη εγγράψη μίαν "ένωσιν" ως Συντεχνίαν εκτός εάν κατά την γνώμην του σκοπός της ενώσεως είναι η ρύθμισις των σχέσεων μεταξύ εργατών και εργατών ή εργοδοτών προς εγοδοτών, καθώς επίσης και η προσπάθεια προς βελτίωσιν της θέσεως των μελών της συντεχνίας.

Το πιστοποιητικόν περί εγγραφής μιας συντεχνίας θα ακυρούται μόνον τη αιτήσει της συντεχνίας, εάν τούτο απεκτήθη δολίως και όταν οι σκοποί ταύτης απεδείχθησαν άλλοι εκείνων οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω.

Απαγορεύεται εις μη εγγεγραμμένην συντεχνίαν και εις τα μέλη αυτής, εκ μέρους της συντεχνίας να λαμβάνουν μέρος εις οιανδήποτε εργατικήν διένεξιν, ή να βοηθούν οργανώνουν ή χρηματοδοτούν οιανδήποτε απεργίαν ή "Λοκ-Αουτ". Επίσης απαγορεύεται εις την συντεχνίαν ταύτην να προμηθεύη με χρήματα ή να ευεργετή κατ' άλλον τρόπον τα μέλη της διαρκούσης απεργίας ή "Λοκ Αουτ".

Ουδέν πρόσωπον θα γίνεται μέλος συντεχνίας εάν δεν ασκή επάγγελμα σχετικόν με την συντεχνίαν.

Εάν το καταστατικόν της συντεχνίας δεν το απαγορεύη δύνανται να γίνουν μέλη αυτής και πρόσωπα κάτω των 21 ετών (πάντως όμως άνω των 16). Ταύτα δεν δικαιούνται να είναι μέλη της επιτροπείας της συντεχνίας.

ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ: Οι πόροι των συντεχνιών δεν θα διατίθενται αμέσως ή εμμέσως διά πολιτικούς σκοπούς, εκτός εάν οι σκοποί αυτοί εγκριθώσι διά μυστικής ψηφοφορίας υπό της πλειοψηφίας των ψηφιζόντων. Οι πολιτικοί σκοποί εις τους οποίους αναφέρεται το νομοσχέδιον είναι:

α) Η πληρωμή οιωνδήποτε εξόδων υποψηφίου δημοτικού συμβουλίου.

β) Τα έξοδα συνδιασκέψεων ή η διανομή εγγράφων προς υποστήριξιν τοιούτου υποψηφίου.

γ) Τα έξοδα υποβολής υποψηφιότητος, και

δ) Τα έξοδα συγκροτήσεως πολιτικών συνδιασκέψεων οιουδήποτε είδους ή η διανομή πολιτικών εγγράφων οιουδήποτε είδους.

Το ιδιαίτερον ταμείον διά πολιτικούς σκοπούς σχηματίζεται διά συνεισφοράς των μελών, τα οποία προηγουμένως εδήλωσαν εγγράφως ότι επιθυμούσι να συνεισφέρωσι προς τον σκοπόν τούτον.

Αι απεργίαι και τα "Λοκ Αουτ" είναι παράνομα εάν:

α) Εχουν άλλον ή και επιπρόσθετον σκοπόν, εκτός από τον σχετιζόμενον με την εργατικήν διένεξιν, η οποία αφορά τους απεργούντα και τους εργοδότας.

β) Εχουν ως σκοπόν να προκαλέσουν δυσχερείας εις την Κυβέρνησιν και την Κοινωνίαν.

Ελευθερία 18 Απριλίου 1941

Παν πρόσωπον το οποίον εξωθεί άλλους να λάβουν μέρος εις παράνομον απεργίαν ή "Λοκ Αουτ" υπόκεινται εις πρόστιμον μέχρι λ.50 ή εις φυλάκισιν μέχρι ενός έτους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: Το Νομοσχέδιον τούτο αποβλέπει να καταστήση δυνατόν εις τον Κυβερνήτην εν Συμβουλίω, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίζη κατώτερον όριον ημερομισθίων, δι' οιονδήποτε επάγγελμα εις την Αποικίαν, είτε γενικώς είτε εις οιανδήποτε καθοριζόμενην περιοχήν, τόπον ή επαρχίαν εις οιανδήποτε περίπτωσιν, καθ' ην ήθελε κρίνει ότι τα πληρωνόμενα ημερομίσθια εις οιαδήποτε πρόοσωπα απασχολούμενα εις οιονδήποτε τοιούτον επάγγελμα, είναι αδικαιολογήτως χαμηλά. Εκεί όπου καθορίζεται κατώτερον όριον ημερομισθίου λαμβάνεται πρόνοια διά την επιβολήν τιμωριών διά παράλειψιν πληρωμής τοιούτου κατωτέρου ορίου ημρομισθίου.

2. Το άρθρον 4 του Νομοσχεδίου αποβλέπει να καταστήση δυνατόν εις τον Κυβερνήτην εν Συμβουλίω να διορίση Συμβουλευτικάς Επιτροπάς προς εξέτασιν των ημερομισθίων των πληρωνομένων δι'οιονδήποτε επάγγελμα.

3. Το άρθρον 11 του Νομοσχεδίου προνοεί ότι το νόμος της αποδείξεως, ότι το πληρωθέν ημερομίσθιον δεν είναι μικρότερον του κατωτέρου ορίου ημερομισθίου έχει ο κατηγορούμενος.

4. Το άρθρον 13 του Νομοσχεδιου αποβλέπει να κατατήση δυνατόν εις τον κυβερνήτην εν Συμβουλίω να διορίση τοιούτους Λειουργούς ως ήθελε θεωρήσει αναγκαίον προς τον σκοπόν διερευνήσεως οιωνδήποτε παραπόνων ή άλλως εξασφαλίσεως της καταλλήλου τηρήσεως των προνοιών του Νόμου, το άρθρον δε παρέχει τας αναγκαίας εξουσίας εις τοιούτους Λειτουργούς διά να καταστήσουν δυνατόν εις αυτούς να εκτελέσουν αποτελεσματικώς τα καθήκοντά των.

ΤΙΜΩΡΙΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ: Ο παραβάτης του περί κατωτέρου ορίου ημερομισθίου διατάγματος υπόκειται εις πρόστιμον λ.20 και εις επιπρόσθετον πρόστιμον μέχρι λ5 δι' εκάστην ημέραν. Εφόσον το αδίκημα συνεχίζεται μετά την καταδίκην. Επίσης το δικαστήριον θα έχη δικαίωμα να επιδικάζη και το οφειλόμενον εις τον εργάτην ποσόν επί τη βάσει του κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Πας εργοδότης όστις πληρώνει διά διατάγματος "κατώτατον όριον ημερομισθίου" οφείλει να τηρή μισθολόγιον εις το οποίον να καταχωρή τους μισθούς όλων των εργατών τους οποίους απασχολεί άλλως υπόκειται εις πρόστιμον λ.5 και εις λ.2 δι' εκάστην ημέραν μετά την καταδίκην, εάν εξακολουθή να μη τηρή τοιούτον βιβλίον.

Πρόληψις και διευθετήσεις των εργατικών διενέξεων και σύστασις Διαιτητικών δικαστηρίων και ανακριτικών Επιτροπών.

Το Νομοσχέδιον τούτο αποβλέπει να δημιουργήση μηχανισμόν διά την διευθέτησιν των εγατικών διενέξεων.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 4 1943. (Επίσημη ανακοίνωση)

Το άρθρον 3 του Νομοσχεδίου προνοεί συν τοις άλλοις, όπως οιαδήποτε υφισταμένη η επαπειλουμένη εργατική διένεξις αναφέρεται προς τον Κυβερνήτην υπό ή εκ μέρους οιασδήποτε των παρατάξεων και όπως ο Κυβερνήτης εάν κρίνη κατάλληλον και εάν αμφότεραι αι παρατάξεις συμφωνούν, παραπέμψη το ζήτημα εις διαιτητικόν δικαστήριον, συνιστώμενον συμφώνως προς τας προνοίας των παραγράφων (α), (β) και (γ) του υπεδαφίου (2).

Το άρθρον 6 προνοεί όπως η ετυμηγορία του διαιτητικού δικαστηρίου υποβάλλεται προς τον Κυβερνήτην όστις θα ενεργήση το συντομώτερον διά την κοινοποίησιν της καθ' οίον τρόπον ήθελε κρίνει κατάλληλον. Το άρθρον 8 προνοεί όπως εκεί, όπου υφίσταται η επαπειλείται οιαδήποτε εργατική διένεξις ο Κυβερνήτης δύναται, είτε αναφέρεται είτε όχι προς αυτόν η διένεξις να ερευνά τα αίτια και τας περιστάσεις της δινέξεως και εάν κρίνη κατάλληλον, λαμβάνη οία μέτρα φαίνονται εις αυτόν σκόπιμα προς διευθέτησιν της διενέξεως. Το άρθρον επίσης καθιστά δυνατόν εις τον Κυβερνήτην να παραπέμπη οιαδήποτε ζητήματα συνδεόμενα ή σχετιζόμενα προς την διένεξιν εις Ανακριτικήν Επιτροπήν, διοριζομένη υπ' αυτού επί τούτω.

Λαμβάνεται πρόνοια διά την κοινοποίησιν των εκθέσεων της επιτροπής.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Ο νόμος ούτος δεν αφορά πρόσωπα είς την υπηρεσίαν του Ναυτικού, ή Αεροπορίας ή της Κυπριακής Αστυνομίας, αλλά εφαρμόζεται ως προς τους εργάτας τους προσλαβανομένους υπό της Κυβερνήσεως καθ' ον τρόπον θα προσελαμβάνοντο και υπό ιδιωτών.

Το διαιτητικόν δικαστήριον συνίσταται είτε από ένα μόνον διαιτητήν, διοριζόμενον υπό του Κυβερήτου ή υπό τούτου βοηθουμένου υπό ενός ή περισσοτέρων παρέδρων, υποδεικνυομένων υπό του εργοδότου και εξίσου αριθμού υποδεικνυομένου υπό των εργοδοτών και εργατών υπό την προεδρίαν ανεξαρτήτου προσώπου διοριζομένου υπό του κυβερνήτου. Εν περιπτώσει διαφωνίας το ζήτημα αποφασίζεται υπό μόνου του προέδρου.

Προτάσεις για αλλαγήν των Νομοσχεδίων υπέβαλαν τόσο το ΑΚΕΛ όσο και η ΠΣΕ. Τα Νομοσχέδια όμως εγκρίθηκαν με ελαφρές μόνο τροποποιήσεις και διευκρινίσεις στις 20 Νοεμβρίου.