Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

8.10.1941: Τo πρώτo καταστατικό εγκρίvεται στo Α Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόμματoς και δίδεται στη δημoσιότητα.

S-669

8.10.1941: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Γεώργιος Χριστοδουλίδης: Παρέστη στο ιδρυτικό συνέδριο του ΑΚΕΛ στη Σκαρίνου

Το πιο σημαντικό έγγραφο που ενέκρινε το Α Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ στις 5 Οκτωβρίου 1941 στο θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8 του ίδιου μήνα, ήταν το Καταστατικό του Κόμματος που αποτελούσε τον Καταστατικό Χάρτη πάνω στον οποίο θα στήριζε το νέο κόμμα τη λειτουργία του.

Οπως αναφέρεται σε τυπωμένο βιβλιάριο που κυκλοφόρησε το ΑΚΕΛ το 1941 το Καταστατικό είχε τεθεί αρχικά και ενώπιον της ιδρυτικής συνέλευσης του Κόμματος στις 14 Απριλίου 1941 στη Σκαρίνου και πήρε την τελική του μορφή, ύστερα από εισηγήσεις, προσθήκες και άλλα στο Α Παγκύπριο Συνέδριο.

Το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

1. Ιδρύεται στην Κύπρο Πολιτικό Κόμμα με την ονομασία "Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ).

Το "Ανορθωτικό Κόμμα του εργαζομένου Λαού" είναι το Κόμμα των εργατών, των εργαζομένων αγροτών και των εργαζομένων στρωμάτων των Κυπριακών πόλεων.

2. Σκοπός του ΑΚΕΛ είναι η κατάκτηση τς πλειοψηφίας της εργατικής τάξης του εργαζομένου λαού των πόλεων και της υπαίθρου για την εφαρμογή στην Κύπρο ενός απόλυτα Δημοκρατικο-λαϊκού διακυβερνητικού συστήματος, που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργατών και του εργαζομένου λαού και να εξασφαλίσει την άνθηση και την ευδαιμονία στη νήσο.

Οι σκοποί του ΑΚΕΛ περιγράφονται πλήρως στο πρόγραμμα του.

Την επιτυχία των σκοπών του το ΑΚΕΛ επιδιώκει με μάθε νόμιμο μέσο και πάντα μέσα στα πλαίσια των υφισταμένων Νόμων.

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

3. Μέλος του ΑΚΕΛ μπορεί να γίνει καθε κάτοικος της Κύπρου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος και φύλου, που παραδέχεται το πρόγραμμα και το Καταστατικό του Κόμματος. Μέλος του ΑΚΕΛ είναι εκείνος που εργάζεται δραστήρια σε μια από τις βασικές μονάδες του Κόμματος και πληρώνει τακτικά την κομματική του συνδρομή. Μελη γίνονται δεκτά πρόσωπα όχι κάτω των 18 χρόνων.

4. Για να γίνει κανείς μέλος του ΑΚΕΛ οφείλει να υποβάλει αίτηση υποστηριζόμενην από τρία μέλη του Κόμματος. Η αίτηση εξετάζεται από την ολομέλεια της ομάδας και διενήργησε την εγγραφή κι αν εγκριθεί υποβάλλεται προς τελικήν έγκριση στην τομιακή Επιτροπή που αποφασίζει διά πλειοψηφίας.

5. Η μονάδα ενώνει 5-20 κομματικά μέλη που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο τόπο εργασίας ή που εξασκούν το ίδιο επάγγελμα ή που έχουν τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες επιδιώξεις.

6. Το ΑΚΕΛ στηρίζεται στο Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό, που οι θεμελιώδεις αρχές του είναι οι ακόλουθες.

α). Εκλογή όλων των καθοδηγητικών επιτροπειών του Κόμματος, των κατωτέρων και ανωτέρων, από τις γενικές συνελεύσεις των Μελών του Κόμματος, των συνδιασκέψεων και των συνεδρίων.

β). Περιοδικές εκθέσεις των καθοδηγητικών κομματικών επιτροπειών προς τα μέλη του Κόμματος και αμοιβαία λογοδοσία των κατωτέρων και ανωτέρων οργανώσεων.

γ). Οι αποφάσεις των ανωτέρων Κομματικών Επιτροπειών είναι υποχρεωτικές για τις κατώτερες Επιτροπείες και τα Μέλη του Κόμματος. Επιβάλλεται η αυστηρή κομματική πειθαρχία και η πρόθυμη εκτέλεση των αποφάσεων του Κομματικού Κέντρου και των Καθοδηγητικών Κομματικών Επιτροπειών.

Τα Κομματικά ζητήματα μπορούν να συζητούνται από τα μέλη του Κόμματος και τις Κομματικές Οργανώσεις, ωσότου ληφθεί απόφαση από τις υπεύθυνες Κομματικές Επιτροπείες. Αφού η υπόσταση ληφθεί, μπαίνει ανεπιφύλαχτα σ' εφαρμογή από τα Μέλη και τις Οργανώσεις έστω κι αν ένα μέρος των Μελών ή των τοπικών οργανώσεων διαφωνεί μ' αυτή την απόφαση.

8. Η Κομματική συγκρότηση είναι ανοικοδομημένη κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α). Στη βάση του ΑΚΕΛ βρίσκετα η Κομματική ομάδα. τις εργασίες της ομάδας διευθύνει ο γραμματέας που εκτελεί και χρέη εισπράκτορα.

β). Πάνω από την κομματική ομάδα βρίσκεται ο κομματικός τομέας, που συνενώνει και καθοδηγεί τις Κομματικές ομάδες.

Κάθε επαρχία χωρίζεται με 16-20 τομείς (3-4 εις την πόλη και 14-16 στην ύπαιθρο). Ενα χωριό με 20 μέλη και πάνω, μπορεί ν' αποτελείται από δυο ή πιο πολλές ομάδες (με δική του επιτροπεία πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια του τομέα. το ίδιο μπορεί να γίνει και για εργοστάσια με μεγάλον αριθμό μελών.

Ο τομέας καθοδηγεί τις ομάδες, που βρίσκονται στην περιοχή του, με μια Επιτροπεία τομέα, που αποτελείται από 3-7 μέλη και 2-3 αναπληρωματικά.

Η επιτροπεία του τομέα εκλέγεται όσον αφορά τους τομείς της πόλεως και τη γενική συνέλευση των μελών όλων των ομάδων που υπάγονται στον Τομέα όσον αφορά δε τους αγροτικούς τομείς η επιτροπή εκλέγεται από συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των ομάδων σε αναλογία 5 μέλη ένας αντιπρόσωπος. Την εργασία της Τομιακής Επιτροπής διευθύνει ο Γραμματέας που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρία.

γ). Πάνω από τους τομείς βρίσκονται οι Επαρχιακές Οργανώσεις που συνενώνουν και καθοδηγούν τους τομείς της επαρχίας.

Η Επαρχιακή Οργάνωση καθοδηγεί τους τομείς της Επαρχίας με μια Επαρχιακή Επιτροπεία, εκλέγεται από την Επαρχλιακή Συνδιάσκεψη, στην οποία παρακάθονται αντιπρόσωποι που εκλέγονται από τη συνέλευση ή τη συνδιάσκεψη του τομέα σε αναλογία 10 μέλη ένας αντιπρόσωπος.

Για την αποτελεσματική καθοδήγηση των τομέων η Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί ειδικά κατηρτισμένα στελέχη που θα φέρουν το όνομα επιθεωρητές-καθοδηγητές.

Την εργασία της Επαρχιακής Επιτροπής κατευθύνει τριμελής Γραμματεία με επικεφαλής τον Γραμματέα, που εκλέγεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της.

δ). Τις επαρχιακές Οργανώσεις καθοδηγεί η Κεντρική Επιτροπεία που αποτελείται από 11-23 μέλη και 5-9 αναπληρωματικά και εκλέγεται από το Πακύπριο Συνέδριο, στο οποίο παίρνουν μέρος αντιπρόσωποι όλων των επαρχιακών Οργανώσεων σε αναλογία 15 μέλη ένας αντιπρόσωπος.

9. Το Ανώτατο Σώμα του ΑΚΕΛ είναι το Παγκύπριο Συνέδριο. Το Παγκύπριο Συνέδριο συζητεί κι αποφασίζει για το πρόγραμμα και τα ζητήματα της οργάνωσης και τακτικής τα σχετικά με τη δράση του Κόμματος. Δικαίωμα για την αλλαγή του προγράμματος καιτου Καταστατικού έχει μονάχα το Παγκύπριο Συνέδριο.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κεντρικός χώρος του «σπιτιού του ΑΚΕΛ», το κτιρίου όπου έγινε το 1941 το ιδρυτικό συνέδριο του Κόμματος στη Σκαρίνου

10. Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) για την τρέχουσα εργασία της σ' όλους τους τομείς της δράσης της, διορίζει τα ανόλογα όργανα κυρίως από τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

α). Για την πολιτική καθοδήγηση διορίζει Πολιτικό Γραφείο (Π.Γ.) αποτελούμενο από 3-7 μέλη.

Το Π.Γ. είναι υπόλογο στην Κ.Ε. για την ομαλή διεξαγωγή όλης της καθοδηγητικής κομματικής εργασίας.

β). Για την καθημερινή οργανωτική εργασία και την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Π. Γ. διορίζεται κυρίως από τα μέλη του Π.Γ. τριμελής ή τετραμελής γραμματεία με επικεφλαής τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος.

γ). Για την εργασία τη σχετική με το εργατικό κίνημα διορίζεται Κεντρικό Εργατικό Γραφείο.

δ). Για την εργασία τη σχετική με την εργατική κίνηση, διορίζεται Κεντρικό Αγροτικό Γραφείο.

ε). Για την εργασία τη σχετική με τα εκπαιδευτικά ζητήματα διορίζεται Κεντρικό Εκπαιδευτικό Γραφείο.

στ. Για την εργασία τη σχετική με τα μεσαία εργαζόμενα στρώματα διορίζεται Κεντρικό

Γραφείο Μεσαίων Στρωμάτων.

Παρόμοια Γραφεία, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν, μπορούν να ιδρύσουν και οι Επαρχιακές Επιτροπές.

ΙΙ. Η Κεντρική Ομάδα (Κ.Ο.) εξετάζει τα προβλήματα που την ενδιαφέρουν και μελετά τον καταλληλότερο τρόπο για την εκτέλεση των αποφάσεων των ανωτέρων Κομματικών Οργάνων.

Την Κ.Ο. απασχολούν επίσης όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουνε τους εργάτες και τους εργαζομένους της περιοχής της. Η Κ.Ο. παρακολουθείται συστηματικά από την επιτροπεία του τομέα.

12 Η Επιτροπεία του Τομέα (Ε.Τ.) συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Εξετάζει όλα τα ζητήματα του τομέα που παρουσιάζονται, μελετά τον τρόπο της εφαρμογής των αποφάσεων των ανωτέρων Κομματικών Οργανώσεων, αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα για την όλην εργασία των ομάδων. Τας συνεδριάσεις της Ε.Τ. παρακολουθεί μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής (Ε.Ε.).

13. Η Ολομέλεια της Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες αφού κάνει γνωστά στα μέλη της, τουλάχιστον μια βδομάδα πριν από τη συνεδρίαση τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. παρακολουθεί μέλος της Κ.Ε.

Το έγγραφο για την ίδρυση του ΑΚΕΛ είναι αναρτημένο στο "σπίτι του ΑΚΕΛ" στη Σκαρίνου

14. Η Ολομέλεια της Κ.Ε. συνεδριάζει κάθε έξη μήνες τακτικά και έκτακτα σε περιπτώσεις ανάγκης, 15 τουλάχιστον μέρες πριν απ' τη συνεδρίαση του Π. Γ. οφείλει να κάνει γνωστή στα Μέλη της Κ.Ε. την ημερησία διάταξη.

Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Κ.Ε. παρακάθουνται, με συμβουλευτική ψήφο, όσοι από τους Γραμματείς των Ε.Ε. ή των διαφόρων Κεντρικών Γραφείων δεν είναι μέλη της Κ.Ε.

Επίσης το Π.Γ. έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Κ.Ε. οποιαδήποτε κομματικά μέλη που η παρουσία τους θεωρείται απαραίτητη. Εννοείται ότι το Π.Γ. οφείλει πριν από την ημερησία διάταξη να δικαιολογήσει την παρουσία των προσκεκλημένων

15. Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται μια φορά κάθε δυο χρόνια και επομένως η θητεία της Κ. Ε. καθορίζεται σε δυο χρόνια.

Στο Συνέδριο μπορούν να παρευρεθούν οι κανονικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά της Κ.Ε. που τυχόν δεν έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι. Συμμετέχουν, ωστόσο, με συμβουλευτική ψήφο.

16. Οι Ε.Ε. και οι Τ. Ε. εκλέγονται τακτικά κάθε χρόνο από τις κανονικές επαρχιακές ή τομιακές συνελεύσεις.

17. Ολες οι αποφάσεις σ' όλα τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος παίρνουνται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας τη βαρύνουσα γνώμη έχει όταν αντιπρόσωπος της ανώτερης επιτροπής και στις συνεδριάσεις της Κ.Ε. ο Γενικός Γραμματέας.

18. Το 1/3 των μελών ή αντιπροσώπων των μελών έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση έκτακτης Τομιακής Συνέλευσης ή επαρχιακής και Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, αφού εννοείται στη σχετική αίτηση αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκληση αυτής.

Εφημερίδα Ανεξάρτητος

19. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπείας προεδρεύει πάντα ο Γραμματέας της Επιτροπείας ή όταν αυτός απουσιάζει ένα από τα άλλα μέλη.

20. Στις Τομιακές Συνελεύσεις, στις επαρχιακές και στις Παγκύπριες Συνδιασκέψεις, εκλέγεται Προεδρείο, που είναι υπεύθυνο για την τήρηση της τάξης, την πειθαρχία, την κανονική εξέταση των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης και την κανονική διεξαγωγή της συζήτησης. Το Προεδρείο μέσον του Προέδορυ, ανοίγει και κλείει τη συνέλευση, δίνει κι αφαιρεί τον λόγο και βάζει σε ψηφοφορία κάθε πρόταση των συνέδρων.

21. Για την ακριβή τήρηση των πρακτικών κάθε Τομιακής Συνέλευσης, Επαρχιακής ή Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, ή Παγκ. Συνεδρίου, εκλέγεται Γραμματέας ή Γραμματεία για τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

22. Κάθε σώμα και κάθε Επιτροπεία διατηρεί βιβλίο πρακτικών, και τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται απ' όλα τα μέλη της Επιτροπείας.

23. Στο διάστημα ανάμεσα σε δύο Παγκύπρια Συνέδρια συγκαλείται από την Κ. Ε.Παγκύπρια Συνδιάσκεψη στην οποία παρακάθουνται αντιπρόσωποι όλων των Επ. Οργανώσεων. Εκτός από τους αιρετούς αντιπροσώπους μπορούν να παρακαθήσουν όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Ε. και των καθοδηγητικών Κεντρικών Γραφείων, που τυχόν δεν έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι. Συμμετέχουν, ωστόσο, μνάχα με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

24. Για τον έλεγχο της εκτέλεσης όλων των κομματικών αποφάσεων, για την εξέλεγξη όλων των παραβάσεων του κατασττικού, για την εξέταση όλων των παραπόνων, καθώς και για τον έλεγχο του Κεντρικού, των επαρχιακών και χωρικών ταμείων, εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο Κεντρική Εξελεγχτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από 6-13 μέλη και 3-7 αναπληρωματικά.

Την τρέχουσα εργασία της Κεντρικής Εξελεγχτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε) διεξάγει Τριμελές Προεδρείο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, που έχει το καθήκον να παρακάθηται στις συνεδριάσεις της Κ.Ε. και στην ανάγκη όλων των Κεντρικών Γραφείων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του Προέδρου, ένα από τα δύο άλλα μέλη του Τριμελούς Προεδρείου μπορεί να παρακαθήσει στις συνεδριάσεις της Κ.Ε. ή των Κεντρικών Γραφείων.

Μέλη της Κεντρικής Εξελεγχτικής Επιτροπείας (Κ.Ε.Ε,) έχουνε το δικαίωμα, όταν υπάρχει ανάγκη, να παρακάθονται στις συνεδριάσεις των επαρχιακών επιτροπειών και οργανώσεων των Τομιακών των Αγροτικών και εν ανάγκη στις συνεδριάσεις των ομάδων.

ΕΚΛΟΓΕΣ

25. Η εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων στο Συνέδριο, και τις επαρχιακές και τομιακές Συνδιασκέψεις, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α). Κάθε μέλος του συνεδρίου της επαρχιακής και της Τομιακής Συνδιάσκεψης ή συνέλευσης έχει το δικαίωμα να προτείνει υποψήφιο ή υποψηφίους που τα ονόματά τους αναγράφονται στο μαυροπίνακα. Ωστόσο, οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης έχει το δικαίωμα να συμπληρώση τον κατάλογον των υποψηφίων με οποιονδήποτε αντιπρόσωπο.

Εφημερίδα "Ελευθερία" 15 4 1941

β). Σε κάθε αντιπρόσωπο δίνεται ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον πρόεδρο της συνέλευσης. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται τόσα ονόματα υποψηφίων, όσοι πρόκειται να εκλεγούν σαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη μιας επιτροπής. Κάθε ψηφοδέλτιο, που περιέχει περισσότερα ή λιγώτερα από τον καθορισμένο αριθμό (των προσώπων που θα αναδειχθώσι στο αξίωμα) θεωρείται άκυρο).

γ). Τα μέλη που συγκεντρώνουν τους περισσότερους ψήφους εκλέγονται ως τακτικά μέλη. Ως αναπληρωματικά θεωρούνται τα πρώτα επιλαχόντα μέλη.

δ). Σε περίπτωση ισοψηφίας, καθορίζεται με κλήρο η εκλογή.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΞΙΕΣ (ΟΜΑΔΕΣ)

26. Σ'όλες τις εξωκομματικές εργατικές και αγροτικές, μαζικές οργανώσεις, καθώς επλίσης και στα κοδοδηγητικά όργανα τους (Συντεχνίες, συνεργατικές Εταιρείες, αγροτικοί σύλλογοι, Σύνδεσμοι, Μικραταστηματαρχών, αθλητικές ενώσεις, Μορφωτικοί σύλλογοι κλπ) ακόμα και στα Δημοτικά Συμβούλια και στην Βουλή, εάν υπάρχουν πάνω από δύο Μέλη του Κόμματος σχηματίζουν Κομματική φράξια (Ομάδα) με σκοπό να ενισχύσουν την πολιτική του μέσα σ' αυτές τις οργανώσεις και τα σώματα.

27. Οι Κομματικές Φράξιες υποτάσσονται στις αντίστοιχες Κομματικές Επιτροπείες.

28. Οργανωτική συγκρότηση των Κομματικών φραξιών και τρόπους που διεξάγουν την εργασίαν τους, καθορίζονται από ειδικές οδηγίες της Κ.Ε.

ΠΟΡΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πόροι του Κόμματος είναι:

α). Το δικαίωμα εγγραφής πούναι 1 σελίνι, εκτός από τους αγρότες και τις γυναίκες, που ορίζεται σε 4 1/2γρ.

β). Η Κομματική συνδρομή που ορίζεται 3 γρόσια για τις γυναίκες και αγρότες, 4 1/2 για τους εργάτες και 11 για όσους έχουν μισθό ή απολαβές από 6 λίρες και πάνω κατά μήνα ως μίνιμουμ. Πάντως σε καμμιά περίπτωση συνδρομή δεν είναι κάτω των 3 γρ. Οι άνεργοι απαλλλάττονται από κάθε κομματική συνδρομή, όσο διαρκεί η ανεργία τους.

γ). Δωρεές, κληρνομίες, έρανοι και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που νόμιμα περιέρχεται στο Κόμμα. Ταμείον διατηρούν μόνο οι επιτροπές χωριού, οι επαρχιακές επιτροπές και η Κ.Ε.

30. Ολοι οι πόροι του Κόμματος είναι εμπιστευμένοι στα χέρια του Κεντρικού Ταμία, όσον αφορά το Κεντρικό Ταμείο, στα χέρια του Επαρχιακού Ταμία, όσον αφορά το Επαρχιακό Ταμείο και στα χέρια του Ταμία της Επιτροπής χωριού, όσον αφορά το χωριτικό ταμείο.

Ο ταμίας κάθε οργάνωσης (Κεντρικής Επαρχιακής ή χωριτικής) διατηρεί βιβλία ταμιακής κατάστασης, κάμνει όλες τις πληρωμές μετά από έγκριση της Γραμματείας και της Επιτροπής του χωριού, όσον αφορά την χωριτική Οργάνωση, φυλάττει τις σχετικές αποδείξεις σε ιδιαίτερο φάκελλο, δέχεται

Η εφημερίδα "Ανεξάρτητος", όργανο του νεοιδρυθέντος κόμματος του ΑΚΕΛ, αφιερώνει πολύ καλά λόγια για τον Ιωάννη Μεταξά, την ημέρα του θανάτου του (Ανεξάρτητος 30 1 1941). Το δεύτερο μέρος δημοσιεύεται στην επόμενη σελίδα.

τις καταθέσεις των επαρχιακών Οργανώσεων (διδοντας σχετική απόδειξη) δίνει οικονομική έκθεση στην αντίστοιχη Κομματική Επιτροπή, στην Κεντρική εξελεγκτική Επιτροπή, οπότε και ήθελε ζητηθεί αυτό.

Ο Κεντρικός Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό μεγαλύτερο των 5 λιρών σε Κυπριακή τράπεζα, οριζομένη από την Κ. Ε. στ' όνομα του Κόμματος. Δικαίωμα υπογραφής γα τα ταμειακά ζητήματα έχουν ο ταμίας και ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Ταμίας Επιτροπής Χωριού παραδίδει ποσό μεγαλύτερο από 2 λίρες στον ταμία της Επαρχιακής Επιτροπείας, που το φυλάει για λογαριασμό της οργάνωσης του χωριού.

Ο Ταμίας Επαρχιακής Επιτροπείας καταθέτει σε μια τράπεζα της επαρχίας, κάθε ποσό μεγαλύτερο από 3 λίρες.

31. Ο Προϋπολογισμός για τα Κεντρικά έξοδα συντάσσεται από την Κ.Ε. και εξελέγχεται από την Κ.Ε.Ε. Ο προϋπολογισμός για τα Επαρχιακά εξοδα συντάσσεται από την Ε.Ε. εγκρίνεται από την Κ.Ε. και ελέγχεται από την Κ.Ε.Ε. Ο προϋπολογισμός για τα έξοδα επιτροπής του χωριού, εγκρίνεται από την Ε.Ε. και ελέγχεται από την Κ.Ε.Ε.

32. Τα έσοδα του Ταμείου της Επιτροπής χωριού αποτελούνται από τα 50% των εισπράξεων των μελών του Κόμματος στο δεδομένο χωριό καθώς επίσης από 30% των δωρεών. Σε περίπτωση που υπάρχει στο χωριό μόνο μια ομάδα και δεν υπάρχει κατά συνέπεια Επιτροπή χωριού, όλες οι εισπράξεις παραδίδονται στον εισπράχτορα του τομέα που τα παραδίδει στον τομέα της Ε.Ε. Τα άλλα 50% παραδίδονται στον εισπράκτορα του τομέα για το ταμείο της Ε.Ε.

Τα έσοδα του Επαρχιακού Ταμείου αποτελούνται από από τα 50% των εισπράξεων όλων των τομέων καθώς επίσης και τα 50% των δωρεών, τα δε άλλα 50% αποστέλλονται στο Κεντρικό Ταμείο.

Τα έσοδα του Κεντρικού Ταμείου αποτελούνται από όλες τις εισπράξεις που εισρέουν από τις Ε.Ε. και όλα τα άλλα ποσά που κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο εισπράττονται κατ' ευθείαν από την Κ.Ε.

33. Για τη σύναψη συμβολαίων που αφορούν κάθε Επαρχία δικαιούνται να υπογράψουν η Γραμματεία της Επαρχιακής Επιτροπής οπόταν τα συμβόλαια θα δεσμεύουν την ανάλογη Επαρ. Οργάνωση. Για ζητήματα που αφορούν ολόκληρο το κόμμα, υπογράφει η Κεντρική Γραμματεία του Κόμματος.

34. Οι σκοποί των κεφαλαίων του Κόμματος είναι οι ακόλουθοι:

α). Πληρωμή των ενοικίων του Κεντρικού Οικήματος καθώς και των Επαρχιακών οικημάτων. (Στις πόλεις και στα χωριά που υπάρχουν αρκετα μέλη μπορούν να ιδρυθούν Λέσχες ΑΚΕΛ. Το ενοίκιο των οικημάτων αυτών επιβαρύνει την αντίστοιχη Οργάνωση του Κόμματος).

β). Πληρωμή των μισθών των υπεύθυνων Κομματικών εργατών.

Το δεύτερο μέρος του άρθρου του «Ανεξάρτητου» για το θάνατο του Ιωάννη Μεταξά

γ). Πληρωμή όλων των εξόδων συντήρησης των Γραφείων και Βιβλιοθηκών, κίνηση των Κομματικών εργατών από πόλη σε πόλη, της διεξαγωγής της αλληλογραφίας κτλ.

δ). Πληρωμή φιλοδωρημάτων μετά από σχετική απόφαση της Κ.Ε. στα μέλη του Κόμματος για Κομματικές υπηρεσίες.

3). Πληρωμή για κάθε σκοπό που εξυπηρετεί το κόμμα και συμφωνεί προς το πρόγραμμά του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35. Η Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να καλεί σε απολογία και να αποβάλει από τις γραμμές του Κόμματος ολόκληρες επαρχιακές και τομιακές ομάδες μελών, μέλη της Κ.Ε. ή άλλα, που εσκεμμένα παραβιάζουνε το πρόγραμμα ή το καταστατικό του Κόμματος ή τις αποφάσεις των Παγκυπρίων συνεδρίων και της Κ.Ε.

Καλά λόγια για τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά έχουν και οι άλλες εφημερίδες της Κύπρου, όπως η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2 2 1941) η οποία μιλά για "Μέγα Ελληνα" και "Εθινικό Κυβερνήτη"

36. Τα πρόσωπα και τα σώματα που αποβάλλονται από τις γραμμές του Κόμματος από την Κ.Ε. έχουν το δικαίωμα να εφεσιβάλουν την απόφαση στο Παγκύπρο Συνέδριο ή την παγκύτπρια συνδιάσκεψη. Κι αν ακόμα δεν υποβληθή έφεση, οι αποφάσεις της Κ.Ε. για αποβολή, για νάναι τελειωτικές, πρέπει να εγκριθούν από το Παγκύπριο Συνέδριο. Μέλη, που αποβάλλονται από άλλες Επιτροπείες, μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση στην αμέσως ανώτερη Επιτροπεία.

37. Μέλος που αποβλήθηκε επ' αόριστο από το Κόμμα, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επαναγραφής ένα χρόνο ύστερα από την αποβολή του. Η τέτοια αίτηση εξετάζεται από την Ε.Ε. αν η αποβολή πραγματοποιήθηκε από την Ε.Ε. και την Κ.Ε.

38. Μέλος που οφείλει περισσότερες από τρεις συνδρομές στο κόμμα, παύει να θεωρείται μέλος του Κόμματος, αν ύστερα από προειδοποίηση ενός μηνός, εξακολουθεί να καθυστερεί την εξόφληση των συνδρομών του.

39. "Απαρτία αποτελείται όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη της συνέλευσης ή της επιτροπής. Χωρίς απαρτία δεν μπορεί να λάβει χώραν τακτική συνέλευση ή συνεδρίαση. Σε περίπτωση που σκόπιμα ή γι' άλλους σοβαρούς λόγους δε σχηματίζεται απαρτία, επιβάλλεται όπως επέμβει αμέσως η Κ.Ε. Ε. και τακτοποιήσει το ζήτητα.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 14 11 1942

40. Μέλος του Κόμματος, που χωρίς βάσιμη δικαιολογία απουσιάζει από τρεις τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας του ή της Επιτροπείας του, αποβάλλεται από τη γραμμή του Κόμματος ή χάνει τη θέση του από την εκιτροπεία.

41. Οι διάφορες κομματικές Ομάδες ή Κομματικές Επιτροπείες έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν προς την Κ.Ε. Ε. πράξεις των ανωτέρων των Επιτροπειών ή μελών των Επτροπειών αυτών.

42. Η Κ.Ε.Ε. οφείλει να εξετάζει μέσα σε 15 τουλάχιστο μέρες, τις παρουσιαζόμενες καταγγελίες και να εκφέρει την απόφαση της που θάναι δεσμευτική για τις Κομματικές οργανώσεις και τα μέλη.

43. Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των τομέων και Εκτακτες Επαρχιακές ή Παγκύπριες συνδιασκέψεις καλούνται όταν ήθελε παραστεί ανάγκη.

44. Τα μέλη του Κόμματος για λόγους απειθαρχίας ή για αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή για παράβαση του καταστατικού, υπόκεινται στις ακόλουθες τιμωρίες.

α). Μορφή.

β). Αυστηρή παρατήρηση με προειδοποίηση.

γ). Προσωρινή αποβολή.

δ). Αποβολή.

45. Δικαίωμα απόφασης για την τιμωρία των μελών έχουν όλα τα αντίστοιχα υπεύθυνα κομματικά σώματα με τον όρο, όμως, πως κάθε απόφαση αποβολής πρέπει να εγκρίνεται από την αμέσως ανώτερη οργάνωση.

46. Κάθε τιμωρούμενο μέλος έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση για την τιμωρία του στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

47. Υπό ευνοϊκές συνθήκες τα πρακτικά των Παγκυπρίων συνεδρίων και συνδιασκέψεων τυπώνονται και κυκλοφορούν σε βιβλία.

48. Κανένα μέλος της επιτροπείας δεν έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί χωρίς έγκριση της Επιτροπείας και καμμιά επιτροπεία χωρίς την έγκριση της αμέσως ανώτερης επιτροπείας. Σε περίπτωση παραίτησης περισσοτέρων των μισών μελών της Κ.Ε. τότες αυτόματα ολόκληρη η Κ.Ε. παραιτείται και συγκαλείται αμέσως Παγκύπριο Συνέδριο.

49. Αν ο αριθμός των μελών του Κόμματος ελαττωθεί κάτω από τους 20, το κόμμα αυτόματα διαλύεται και η περιουσία του διατίθεται προς όφελος των εγατικών συντεχνιών και των αγροτικών συλλόγων Κύπρου.

50. Το ΑΚΕΛ έχει σφραγίδα στρογγυλή με τα γράμματα: "ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ" ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

51. Σφραγίδα χρησιμοποιούν η Επαρχιακή Επιτροπεία, η Κ.Ε. και η Κ.Ε.Ε. με την προσθήκη σε κάθε περίπτωση "Επαρχιακή Επιτροπή...( να σημειωθεί ή Επαρχία) ή Κεντρική Εκτελεστική ή Εξελεγκτική Επιτροπή".

Την σφραγίδα αυτή ελέγχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μονάχα ο Γραμματεύς της Επαρχιακής ή η Γραμματεία της Κ.Ε. ή η Κ.Ε.Ε.

52. Το Πρόγραμμα και το Καταστατικό, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα εκδοθεί και στην τουρκική γλώσσα.