Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27.7.1937: Ο Γ. Βασιλειάδης συζητεί τα Αιτήματα τωv κυπρίωv στα oπoφα για πρώτη φoρά, από τη εξέγερση τωv Οκτωβριαvώv τoυ 1931, περιλαμβάvεται και τo αίτημα της Εvωσης, με τov αρμόδιo τoυ Τμήματoς Ειρηvικoύ και Μεσoγείoυ Α.J. DAWE.

S-601

27.7.1937: Ο Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΖΗΤΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ- ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ A.J. DAWE

 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά το 1935 Στάνλεϊ Μπάλτουϊν ο οποίος αρνείται κατάργηση της Παλμεροκρατίας στην Κύπρο

Οι τρεις Κύπριοι παράγοντες Δ. Ν. Δημητρίου, Ι. Κ. Κληρίδης και Γ. Σ. Βασιλειάδης, που πήγαν στο Λονδίνο το 1937, δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ στη βρετανική πρωτεήυουσα, για να πάρουν την απάντηση του υπουργείου Αποικιών στο υπόμνημά τους με το οποίο ζητούσαν άρση των δικτατορικών μέτρων που είχε επιβάλει στο πλαίσιο της "Παλμεροκρατίας" ο κυβερνήτης Σερ Ρίτσμοντ Πάλμερ.

 

Η απάντηση του υπουργείου ήλθε με μια επιστολή του Γραμματέα του υπουργού Ορμπι Γκόαρ, ο οποίος τους πληροφορούσε ότι θα μπορούσε να δεχθεί σε συνάντηση του τον Γ. Σ. Βασιλειάδη, ο Τμηματάρχης για τις υποθέσεις της Κύπρου:

Dawning Street

20 Ιουλιου 1937

"Κύριοι,

Διατάχθηκα από τον υπουργό κ. Ορσμπι Γκόαρ να αναγγείλω παραλαβή της επιστολής σας ημερομηνίας 10 Ιουλιου με την οποία έχετε θέσει ενώπιον του διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη Νήσο Κύπρο.

2. Ο κ. Ορσμπι Γκόαρ μου έδωκε εντολή να εισηγηθώ σε απάντηση, ότι ένας από σας, ο κ. Γ. Σ. Βασιλειάδης, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο, και ο οποίος ήδη με την επιστολή του ημερομηνία 3 Ιουλίου ζήτησε ιδιαιτέρως συνέντευξη στο Υπουργείο των Αποικιών, μπορεί να δει τον κ. A.J. Dawe, Τμήμα Ειρηνικού και Μεσογείου, το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιουλίου.

Διατελώ

A.J. Dawe

Ο Ντέι'β δέχθηκε το Βασιλειάδη την καθορισμένη ώρα και μέρα.

Ο Βασιλειάδης ζήτησε όπως διενεργηθεί έρευνα για την κατάσταση στη Κύπρο και τον πληροφόρησε μάλιστα ότι το άλλο μέλος της τριμελούς αντιπροσωπείας, ο Δ.Ν. Δημητρίου ήταν πρόθυμος να καλύψει και τα έξοδα μιας τέτοιας αποστολής στο νησί.

Ζήτησε ακόμα όπως επιτραπεί στη νέα δημόσια πολιτική ζωή της Κύπρου να αναπτυχθεί, αλλά απέφυγε να αναφερθεί επιμελώς στο θέμα της Ενωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, παρά μόνο περιορίστηκε να ζητήσει την κατανόηση της Βρεττανίας στην "ανάγκη πλήρους κατανοήσεως της παλαιάς Κυπριακής πολιτικής".

Ο Ντέι'β ήταν ωμός στις απαντήσεις του και επιβεβαίωσε ότι ο Πάλμερ τύγχανε της υποστήριξης της Κεντρικής Κυβέρνησης και ότι δεν υπήρχε ελπίδα μεταβολής της βρεττανικής πολιτικής στο νησί.

Σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν αργότερα στη δημοσιότητα στην Κύπρο και δημοσίευσε η εφημερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας και τα οποία ενέκρινε και το υπουργείο Aποικιών, στη συνάντηση λέχθηκαν τα πιο κάτω:

Παρόντες ο κ. A.J.Dawe, ο ^A..R. Thomas και ο Γ.Σ. Βασιλειάδης.

Ο κ. Βασιλειάδης εκ μέρους όλων των μελών της Κυπριακής Ομάδος εξέφρασε τας ευχαριστίας των διά την συνέντευξιν και παρεκάλεσεν όπως αύται διαβιβασθώσιν προς τον υπουργόν των Αποικιών.

Ο κ. Dawe εζήτησεν όπως εξ αρχής εκκαθαρίση οιανδήποτε εσφαλμένην εντύπωσιν ή παρεξήγησιν ήτις εφαίνετο υπάρχουσα, περί του ότι αι απόψεις του Υπουργείου των Αποικιών περί Κύπρου ήσαν καθ' οιονδήποτε χρόνον μάλλον φιλελεύθεραι ή καθ' οιονδήποτε τρόπον δεν ήσαν εν πλήρει συμφωνία προς τας απόψεις της επί τόπου Κυπριακής Κυβερνήσεως.

Η συνομιλία τότε εστράφη προς την Κύπρον και τα πολιτικά της. Ο κ.

Βασιλειάδης εξέφρασε την προσωπικήν του πεποίθησιν ότι η πολιτική των κυπρίων τώρα κανονίζεται επί της βάσεως της αναπτύξεως της Κύπρου εντός του πλαισίου της Αυτοκρατορίας. Ισχυρίσθη ότι οι Κύπριοι επιθυμούν να βασίζουν την πολιτικήν των επί της στενής συνεργασίας όλων των κατοίκων της νήσου,
συμπεριλαμβανομένων και των Αγγλων αποίκων, οίτινες ηδύναντο να αποτελέσουν χρήσιμον πολιτικόν στοιχείον. Είπεν ότι εις την κίνησιν ταύτην, όπως και εις τας σχηματισθείσας πολιτικός οργανώσεις η ομάς έχει την συνεργασίαν και υποστήριξιν σημαινόντων μελών της τουρκικής Κοινότητος μετά των οποίων ευρίσκετο εις πλήρη συνεννόησιν.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 8 1937

Ο κ. Βασιλειάδης επροχώρησε και έθεσεν ενώπιον του κ. Dawe τας Κυπριακός απόψεις επί τη βάσει σημειώσεων αντίγραφον των οποίων ενεχείρησεν εις τον κ. Thomas προς παραπομπήν.

 

Ομιλών εκ των σημειώσεων τούτων ο κ. Βασιλειάδης είπεν ότι αι Κυπριακαί απόψεις φαίνονται εις έγγραφα, τα οποία είναι ήδη ενώπιον του Υπουργείου και τα οποία ειδικώς αναφέρονται εις τας σημειώσεις, καθώς και από μίαν γενικήν επισκόπησιν περί Κύπρου, την οποίαν ητοίμασεν η ομάς προς χρήσιν των εν Αγγλία ενδιαφερομένων διά την Κύπρον.

Ο κ. Βασιλειάδης έθιξεν εσπευσμένως τα ακόλουθα σημεία εκ των σημειώσεων

του:

1. Δικαίωμα Εφέσεως

2. Τύπος.

3. Δημόσιαι συγκεντρώσεις.

4. Υποβολιμαίαι αιτήσεις Μουκταρών και αύξησις αμοιβής Μουκταρών.

Εισελθών εις το δεύτερον μέρος των σημειώσεων του ο κ. Βαισιλειάδης είπεν ότι

θα ασχοληθή τώρα με ζητήματα, τα οποία προσωπικώς γνωρίζει και επί των οποίων θα δώση την προσωπικήν του γνώμην.

Λόγω ελλείψεως χρόνου ανέγνωσεν εκ των σημειώσεων του τα ακόλουθα:

1. Ανάγκη πλήρους κατανοήσεως της παλαιάς Κυπριακής πολιτικής.

2. Η Κυπριακή πολιτική μετά το 1931.

3. Το Συμβουλευτικόν Συμβούλιον.

Ετόνισεν ειδικώς ότι είναι επιθυμητόν να επιτραπή εις την νέαν δημοσίαν πολιτικήν ζωήν της Κύπρου να αναπτυχθή. Μετά τούτο ενεχείρισεν εις τον κ. Thomas αντίγραφα των διαφόρων εγγράφων και υπομνημάτων εις τα οποία ανεφέρθη.

Ο κ. Dawe τότε εξέφρασε την επιθυμίαν να επαναλάβη ότι πρέπει να είναι τελείως σαφές ότι είναι εσφαλμένη η εντύπωσις ότι το Υπουργείον των Αποικιών δεν επεδοκίμαζε πάντοτε πλήρως την πολιτικήν της επιτοπίου Κυβερνήσεως, εάν ποτέ υπήρξε τοιαύτη εντύπωσις.

Επειτα είπεν ότι εξετίμησε την ειλικρίνειαν και γενικώς τον τρόπον με τον οποίον ετέθη η υπόθεσις (υπό της ομάδος των Κυπρίων). Ο υπουργός των Αποικιών, είπε, έλαβε το υπόμνημα, το οποίο υπέβαλεν η ομάς και ότι την στιγμήν εκείνην δεν απήντα εις το υπόμνημα, αλλ' εξουσιοδοτήθη υπό του Υπουργού να καταστήση σαφή δύο σημεία:

1. Οτι το Υπουργείον επιδοκιμάζει πλήρως την πολιτικήν της επιτοπίου Κυβερνήσεως.

2. Οτι δεν υπάρχει καμμιά ελπίς συνταγματικής μεταβολής εν Κύπρω. Νύξις υπό τοιούτον πνεύμα εγένετο υπό του Υπουργού εις την Βουλήν των Κοινοτήτων. Ητο μελετημένη απόφασις και πρέπει να γίνη δεκτή.

Περαιτέρω είπεν ότι κατά τα τελευταία 50 έτη η Βρεττανική Κυβέρνησις έκαμνε παραχωρήσεις εις τους κυπρίους με πνεύμα συμφιλιώσεως, αλλ' αι τοιαύται παραχωρήσεις δεν εξετιμήθησαν υπό των κυπρίων. Αι τοιαύται παραχωρήσεις δεν εγένοντο ως αποτέλεσμα αδυναμίας. Τώρα η πολιτική της αυτοκρατορικής κυβερνήσεως είναι σαφής, έχει δε και την θέλησιν και την δύναμιν να την επιβάλη, εάν οι Κύπριοι νομίζουν ότι δύνανται να διαμαρτυρηθούν ή να αντιδράσουν. Δεν είναι χρήσιμον, προσέθεσε, να στέλλωνται πλέον αποστολαί εις το Λονδίνον.

Είχεν ήδη παρέλθει η ώρα 1 μ.μ. και ο κ. Βασιλειάδης ηυχαρίστησε τον κ. Dawe διά την συνέντευξιν και τον διεβεβαίωσεν ότι θα διαβιβάση το μήνυμα του υπουργού εις τους φίλους του εν Λονδίνω και εν Κύπρω".

Η τριμελής αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο και θεώρησε σωστό να ενημερώσει τον Κυπριακό λαό για τις επαφές της. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1937 δημοσίευσε ένα μακρό
ανακοινωθέν στο οποίο παρέθετε με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα μαζί με τα πρακτικά της συνάντησης στο υπουργείο Αποικιών.

Ωστόσο η δημοσίευση του ανακοινωθέντος στοίχισε στην εφημερίδα "Ελευθερία" της Λευκωσίας αναστολή της έκδοσης της για τρεις μήνες. Οι άλλες εφημερίδες φοβούμενες ότι θα είχαν την ίδια τύχη διέκοψαν τη δημοσίευση των επαφών της αποστολής.

Τα πρακτικά συνοδεύθηκαν με τις εξής υποσημειώσεις:

ΣΗΜ Α: Το κείμενο ενεκρίθη υπό του υπουργείου ως ορθώς αποδίδον τα λαβόντα χώραν κατά την συνέντευξιν.

ΣΗΜ Β: Κατά την ανωτέρω συνέντευξιν ο κ. Βασιλειάδης έχων εντολήν του κ. Δημητρίου, εδήλωσεν ότι ο κ. Δημητρίου είναι έτοιμος να καταθέση ποσόν 1000 λιρών διά την δαπάνην, ήτις τυχόν θα απητείτο, όπως έλθη εις την Κύπρον ειδική επιτροπή προς έρευναν της καταστάσεως.