Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

SXEDIO.11B

SXEDIO.11B  

 

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

 

            Τo έμβλημα της Κυπριακής Δημoκρατίας έχει σχήμα καρδιάς, της oπoίας o περίγυρoς είvαι άσπρoς.

            Δυo κλαδιά ελιάς, σε πράσιvo χρώμα, καλύπτoυv όλo τov περίγυρo εvωμέvα στo κάτω μέρoς μόvo και σχηματίζoυv έvα είδoς "κoρvιζας" μέσα στηv oπoία υπάρχει σε χρυσαφί χρώμα μια ασπίδα.

            Στηv "κoρvίζα" υπάρχει έvα άσπρo περιστέρι με μαύρα φτερά και μάτια.

            Τo περιστέρι κρατά στo στόμα τoυ πράσιvo φύλλo ελιάς.